Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Slovníček odborných výrazů

Autor: Ludvík Dřímal - Číslo: 2009/1 (Informace – inzerce)

Evangelizace
Proces evangelizace má dvě hlavní etapy: první evangelizaci a následně katechezi. První evangelizace zahrnuje svědectví života beze slov a svědectví prostřednictvím slova. Cílem první evangelizace je přivést člověka k první konverzi. Katechezi rozlišujeme jako iniciační a trvalou. Jde o výchovu ve víře a radostný život z víry (viz pojem „katecheze“).

Formační prostředí
Stálý kontakt lidí, mezi nimiž existuje silná citová vazba a kteří svůj vztah k Bohu projevují dostatečně zřejmě navenek. Formační prostředí je nezbytné pro katechezi dětí, protože je založeno na kontinuálním svědectví dospělých, kteří jsou dítěti nejbližší a s nimiž se dítě emocionálně identifikuje.

Iniciační katecheze
Iniciační katecheze navazuje na první konverzi člověka, který se chce stát křesťanem. Završuje ji přijetí iniciačních svátostí (křtu, eucharistie a biřmování) a začlenění do Církve.

Katecheze
Systematická výchova ve víře, jejímž účelem je doprovázet člověka na jeho cestě víry vstříc zralosti víry a k živému vztahu k Ježíši Kristu. Katecheze je osvojováním si křesťanského života v jeho celistvosti. Předpokládá první konverzi a tím motivovaného člověka se živým vztahem k Bohu. Její součástí je poznání víry, liturgická výchova, mravní formace, učení se modlitbě, život ve společenství a výchova k němu a uvedení do misie Církve. Katecheze je jednou z etap evangelizace.

Náboženská socializace
Náboženská socializace sleduje zapojení dítěte do světa zbožnosti, tak, jak je formován církví, do běžné náboženské praxe podle našeho katolického vyznání. Náboženskou socializací nedochází automaticky k první konverzi a ke vzniku osobního vztahu k Bohu.

První evangelizace a první konverze
Víra je dar určený k růstu, proto vyžaduje součinnost člověka. První evangelizace může usnadnit bližnímu jeho cestu k víře, disponovat jej k svobodnému ANO vůči Bohu např. odstraňováním překážek, předsudků, prezentací obsahu víry přiměřenými formami i přesvědčivým a současně taktním způsobem apod. Umožňuje setkání člověka s Bohem. Setkání, které katecheta nemůže ovlivňovat lidskými prostředky (metodami, pedagogickým zásahem). Katecheta si také uvědomuje, že obrácení není nikdy záležitostí prožitou jednou provždy.

Trvalá katecheze
Jak z názvu vyplývá, probíhá po celý život. Jejími hlavními adresáty jsou dospělí křesťané, kteří utvářejí svůj život s plným vědomím vlastní zodpovědnosti. Katecheze je má podporovat k získávání nových „prvků“ důležitých pro zrání jejich víry.

Výuka náboženství
Pedagogický proces otevřený všem žákům. Jeho cílem je přivést žáka ke svobodnému a odpovědnému postoji vůči víře a náboženství. Věřícím žákům pomáhá uvědoměleji se rozhodovat pro svou víru, hledajícím žákům nabízí možnost seznámit se s odpověďmi církve na jejich otázky a přemýšlet o nich. Žákům, kteří se považují za nevěřící, má dát příležitost k přemýšlení o jejich dosavadní osobní pozici, přezkoumat ji a v ideálním případě změnit směrem k pozici věřícího. Výuka je založena na systematickém zprostředkování obsahu křesťanské víry a identity křesťana spolu s pokusem vytvořit vhodnou syntézu obsahu víry a kultury.

Ke stažení: Testovací soubor, 95 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011