Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Ke stažení

Na této stránce najdete výpis všech souborů, které vám nabízíme ke stažení. Jedná se o obrazové pomůcky nebo metodické materiály avizované v tištěné podobě časopisu nebo v jeho praktické příloze (od ročníku 2011). Před názvem každého souboru je uveden kód, který identifikuje zařazení příspěvku časopise. Složení kódu je následovné:

 • 09 - ročník
 • 01 - číslo časopisu v rámci ročníku
 • 22 - číslo stránky, na které začíná článek, k němuž je pomůcka přiřazena.
 • V popisu složky jsou vypsány všechny soubory, které jsou nebo v nejbližší době budou k dispozici.

  Ke stažení: 9999 Ročníkové přehledy článků a pomůcek

  Složka obsahuje soubory ve formátu xls s přehledem článků a pomůcek ke katechezi a náboženskému vzdělávání, které byly v jednotlivých číslech publikovány.

  U pomůcek je doporučená věková skupina adresátů. U článků najdete poznámku, které pomůcky s nimi souvisejí.

  Ke stažení: 1401-PP-B Životopisy svatých – pomůcka k praktické ukázce scénáře

  1401-PP-B Životopisy svatých – pomůcka k praktické ukázce scénáře

  Texty jsou pomůckou ke scénáři uveřejněnému v praktické příloze pod názvem Návrh k využití metod vedoucích k rozvoji kritického myšlení.

  Ke stažení: 1401-07 Ukázky scénářů k biblickým textům o člověku

  Omlouváme se, bude doplněno později.

  Ke stažení: 1303-26 Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla

  1303-26 Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla

  Složka navazuje na článek Dějiny spásy ve vitrážích Marca Chagalla (s. 26-28), k němuž patří podrobný komentář k vitrážím v článku Poselství o spáse člověka ve vitrážích Marca Chagalla uveřejněném v Praktické příloze ke 3. číslu/2013.

  Složka obsahuje:

  • powerpointovou prezentaci s výjevy z vitráží
  • návrhy scénářů ke katechezi pro různé věkové skupiny

  Ke stažení: 1303-08 Rodina jako domácí církev

  1303-08 Rodina jako domácí církev Složka obsahuje pracovní listy k programu pro společenství manželů, který je součástí Praktické přílohy 3. čísla ročníku 2013:
  • Pracovní list č. 1: Biblické odkazy, které charakterizují vztahy v církvi (k tématu č. 4)
  • Pracovní list č. 2: Apoštolská adhortace Familiaris consortio, výběr z čl. 49–50 (k tématu č. 7)
  • Pracovní list č. 3: Tajemství rodiny - meditace papeže Jana Pavla II. k Ef 5,21–33 (k tématu č. 7)
  • Pracovní list č. 4: Příběh biskupa Pietra Fiordelliho na druhém vatikánském koncilu (k tématu č. 5)

  Ke stažení: 1302-PP-C Scénář ke katechezi s obrazy

  1302-PP-C Scénář ke katechezi s obrazy

  Složka obsahuje scénář katecheze s obrazy, které jsou představeny na zadní obálce čísla v článku. Komentář k těmto obrazům najdete v článku Ježíš při poslední večeři, metodiku pro práci s nimi v části C Praktické přílohy.
  Oba obrazy jsou v elektronické podobě umístěny v powerpointové prezentaci. Jedná se o obraz "Umývání nohou učedníkům" od Giotta a obraz "Poslední večeře" od Duccia. Komentář o oběma obrazům viz zadní obálka časopisu.

  Ke stažení: 1302-PP-B Tabulky s texty k jednotlivým blahoslavenstvím

  1302-PP-B Tabulky s texty k jednotlivým blahoslavenstvím Pomůcka ke katechezi podle scénáře, který je uveřejněn v Praktické příloze - část B - text č. 1.
 • Tabulky slouží jako východisko pro celoroční program představený v textu 2.
 • Program pro katechezi vychází z článku Blahoslavenství a eucharistie.

  Ke stažení: 1302-PP-A Výraz "eucharistie" podle Nového zákona

  1302-PP-A Výraz

  Složka se vztahuje k části A praktické přílohy ke scénáři č. 1: Výraz "eucharistie" podle Nového zákona (s. 2). Složka obsahuje:

 • Pracovní list č. 1 - eucharistie

 • Pracovní list č. 2 - preface

 • Pracovní list č. 3 - preface o eucharistii

 • Pracovní list č. 4 - modlitby ze druhé hlavní části mše svaté - slavení eucharistie
 • Ke stažení: 1301-PP-B Katecheze o Vyznání víry

  1301-PP-B Katecheze o Vyznání víry

  Složka obsahuje pomůcky k Praktické příloze - část B, s. 7-9:


  K části 2 - Logo Roku víry:

 • Logo Roku víry

 • K části 3 - Vyznání víry v dějinách spásy:

 • popis ikonostasu

 • obrázky - ikony

 • powerpointovou prezentaci o ikonostasu

 • K části 4 - Práce s texty:

 • Modlitby Miriam, Anny a Magnificat Panny Marie

 • Te Deum laudamus od sv. Ambrože - 4. stol.

 • Proglas (sv. Konstantin) - 9. stol.

 • Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI. k vyhlášení Roku víry 1968

 • Můžete porovnat vyjádření víry v různých dobách a kulturách, případně se pokusit o vlastní vyjádření vyznání víry.

  K části 5 - Cesta světla:

 • powerpointová prezentace (průvodce modlitbou)
 • .

  Ke stažení: 1301-PP-C Modlitby

  1301-PP-C Modlitby

  Textová pomůcka k programu "Jak představit naši víru - inspirace (nejen) pro Noc kostelů".
  Obsahuje modlitby: Modlitba sv. Františka, sv. Patrika a Přijď, Duchu Svatý.

  Ke stažení: 1301-PP-A Znamení kříže

  1301-PP-A Znamení kříže

  Pomůcka ke katechezi o kříži jako znamení víry. Podrobněji viz Praktická příloha k č. 1/2013, s. 5. Pomůcku využijete v bodě 3. Účastníkům nejprve ukažte první část prezentace a nechte je komentovat význam obrázků. U některých obrázků je zapsán komentář v poznámce. Poté pracujte s texty podle scénáře. Na závěr můžete promítnout druhou část prezentace, kde jsou uvedené biblické verše. Účastníci katecheze komentují, jak je tyto texty oslovily.

  Ke stažení: 1203-14 Sociální nauka církve - témata

  Složka obsahuje jeden soubor ve formátu doc, ve kterém je podrobněji rozvedena tabulka s přehledem témat sociálních encyklik papežů, dokumentu ČBK "Pokoj a dobro" a následného dokumentu "Žeň veřejné diskuse k listu Pokoj a dobro".

  Ke stažení: 1203-PP-D Paruzie (Druhý příchod Ježíše Krista)

  1203-PP-D Paruzie (Druhý příchod Ježíše Krista)

  Složka obsahuje podrobný scénář programu "Ježíšův druhý příchod" převzatý z italského čsopisu Dossier Catechista a obrazové pomůcky k němu. Scénář je určen dětem (přibližně od 10 let věku). Základní informace o programu jsou popsány v Praktické příloze D Adventní programy.

  Ke stažení: 1203-PP-C Vietnamci

  1203-PP-C Vietnamci

  Složka obsahuje pomůcky pro realizaci aktivity, která se věnuje některým otázkám národnostních menšin u nás, konkrétně Vietnamců. Viz Praktická příloha s. 8-9.

  Ke stažení: 1203-PP-C Pozdrav (k tématu Mír a spravedlnost)

  1203-PP-C Pozdrav (k tématu Mír a spravedlnost)

  Složka obsahuje pomůcky k námětu "Pozdrav" z Praktické přílohy, s. 7.Tabulku s různými pozdravy nakopírujte a rozstříhejte. Myšlenková mapa nabízí jedno z možných řešení bodu 4.

  Ke stažení: 1203-PP-B Dick a Rick (uplatnění metody HED) / připravuje se

  1203-PP-B Dick a Rick (uplatnění metody HED) / připravuje se

  Metoda HED, tj. Hermeneutická existenciální didaktika, je popsána v časopise v článku "Morální výchova dospívajících v podmínkách současné společnosti". Scénář aktivity najdete v Praktické příloze na s. 4 a 5. Tato složka obsahuje pomůcky k realizaci scénáře.

  Ke stažení: 1202-PP-E Text žehnací modlitby křižma

  1202-PP-E  Text žehnací modlitby křižma

  Složka obsahuje text žehnací modlitby, na základě které lze přiblížit účastníkům katecheze smysl pomazání svatým olejem - křižmem. Metodika práce s tímto textem je popsána v praktické příloze v části E.

  Ke stažení: 1202-PP-D Ježíš v evangeliích

  1202-PP-D  Ježíš v evangeliích

  Složka obsahuje dva soubory:

 • Příloha 1 obsahuje biblické texty, které představují vždy určitou charakteristiku Ježíše nebo určitý pohled na něj. K nim jsou formulovány otázky, na něž účastníci odpovídají a odpovědi zapisují do pracovního listu v příloze 2.

 • Podrobněji je postup popsán v metodice uveřejněné v Praktické příloze č. 2/2010 v části D.

  Ke stažení: 1202-PP-C Ježíš v proměnách staletí

  1202-PP-C Ježíš v proměnách staletí

  Složka obsahuje celkem tři přílohy k metodice popsané v Praktické příloze č. 2/2012 b části C.

 • První přílohu je třeba nakopírovat tak, aby měl každý účastník jeden ze čtyř textů. Každý ze čtyř textů by měl být zastoupen stejným způsobem.

 • Druhá příloha obsahuje srovnávací tabulku. Ta se pro každou čtveřici účastníků nakopíruje vyplněná a rozstříhá a zároveň se jednou nakopíruje nevyplněná.

 • Obrazy v powerpointové prezentaci mohou sloužit k uvedení do tématu a vysvětlení zadání.
 • Ke stažení: 1202-PP-B Objevování tajemství Ježíše Krista skrze jeho zobrazení

  1202-PP-B  Objevování tajemství Ježíše Krista skrze jeho zobrazení

  Složka obsahuje obrazy otištěné na zadní obálce časopisu, k nimž se též vztahuje metodika, kterou najdete v Praktické příloze na s. 3. Jde o tři různá zobrazení Ježíše Krista v různých epochách. Jejich srovnáváním metodou Vennových diagramů se lze dobrat k nejpodstatnějším informacím o Ježíše Kristu, která zobrazení sdělují, a tak i k jádru naší víry a ústřednímu postavení Ježíše Krista v něm.

  Ke stažení: 1202-PP-A O významu biřmování v životě křesťana

  Složka obsahuje pomůcky k metodice A obsahující náměty pro katechetické setkání s lidmi, kteří uvažují o přijetí svátosti biřmování, ale nejsou ještě rozhodnuti.

  Třetí příloha vychází z článku J. Šlégra Teologie svátosti biřmování, který je v časopise uveřejněn na s. 9-13.

  Ke stažení: 1201 Téma: Duch svatý - užitečné pomůcky

  1201 Téma: Duch svatý - užitečné pomůcky

  Složka obsahuje dvě pomůcky:

 • Obraz Ježíšova křtu od G. Pery k metodice "Ježíšův křest" - viz bod 2.
 • Prezentaci "Ježíšův den", která je doporučena jako pomůcka k metodice "Duch Svatý v našem životě" - viz bod 3.
 • Ke stažení: 1201-23 Piero della Francesca: Ježíšův křest

  1201-23 Piero della Francesca: Ježíšův křest

  Obraz Piera della Francesca "Ježíšův křest" uveřejněný na zadní obálce časopisu můžete najít v různých variantách prostřednictvím vyhledávače obrázků na www.google.com. Doporučujeme použít tento odkaz.

  V této složce najdete komentář k obrazu podle italské příručky podle publikace MAZZARELLO, M. L. – TRICARICO, M. F. La missione di Gesù. Orientamenti per l'azione didattica.

  Ke stažení: 1201-22 Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - seznam

  1201-22 Biblické obrazy pro katechezi (G. Pera) - seznam

  Tato složka náleží k článku "Evangelium v jazyce obrazů", který nabízí několik metod práce s obrazy v katechezi. Článek vychází z metodické příručky "Le nouveau testament en images - Serie de tableyux bibliques pour enfants réalisée par l´artiste Guerrino Pera", kterou vydalo nakladatelství Elledici, Torino, Italie. Obrazy byly též vydány slovenským Salesiánským strediskom v Bratislavě počátkem 90. let.

  Ke stažení: 1103-27 Místa počátků svatováclavské a cyrilometodějské tradice u nás

  1103-27 Místa počátků svatováclavské a cyrilometodějské tradice u nás

  Složka obsahuje dvě obrazové prezentace s fotografiemi z míst spojených s počátky křesťanství v našich zemích:

 • powerpointovou prezentaci "Stará Boleslav - svatováclavská tradice".

 • powerpointovou prezentaci "Velehrad - duchovní centrum cyrilometodějské tradice". • U obou prezentací je komentář vložen v poznámkách k jednotlivým obrázkům a je možné si jej stáhnout i samostatně ve Wordu.

  Ke stažení: 1103-10 Formování společenství učedníků

  1103-10 Formování společenství učedníků Složka se vztahuje k článku Společenství učedníků jako základ církve

  a obsahuje soubory:

 • Příloha č. 1: Formování společenství učedníků - odkazy s biblickými texty
 • Příloha č. 2: Šíření církve - odkazy s biblickými texty
 • Schémata k formování společenství učedníků a šíření církve
 • Ke stažení: 1103 Téma Církev: užitečné pomůcky

  1103 Téma Církev: užitečné pomůcky Složka obsahuje podklady pro práci s biblickými texty v katechezi:
  Animovaná prezentace se vztahuje k příspěvku v Praktické příloze s názvem Kristovo tajemné tělo - námět k liturgické katechezi.
  • Předobrazy církve u starozákonních proroků - tabulka ve Wordu
  • Obrazy církve v Novém zákoně - tabulka ve Wordu
  • Interpretace předobrazů církve ve Starém zákoně podle církevních otců
  • Interpretace obrazů církve v Novém zákoně podle církevních otců
  • a dále animovanou prezentaci v Powerpointu, kterou lze využít pro dospělé a mladé věřící k objasnění dynamiky dění při slavení mše svaté z pohledu přípravy a jejího vyvrcholení ke společnému díkůvzdání a z pohledu vytváření společenství působením Ducha Svatého. Prezentace je doplněna komentářem ve Wordu.

  Ke stažení: 1102-část 3-Pokání

  1102-část 3-Pokání Složka doplňuje náměty ke kajícím bohoslužbám slova uvedené v Praktické příloze, část 3 na s. 10-11. Obsahuje:
  • Přehled odkazů na biblické texty k tématice pokání a odpuštění
  • Scénář katechetické přípravy na kající bohoslužbu pro rodiny s dětmi

  Ke stažení: 1102-D-Přikázání

  1102-D-Přikázání

  Složka obsahuje pracovní list a list pro moderátora k námětu "Láska a přikázání", který je popsaný v Praktické příloze v článku "Jednoduché náměty k práci s texty Bible" na s. 9.

  Ke stažení: 1102-C-Boží dary a chvalořeč na lásku

  1102-C-Boží dary a chvalořeč na lásku

  Složka obsahuje pomůcky ke dvěma námětům představeným v Praktické příloze, část 2-C pod názvem Boží dary a chvalořeč na lásku (1 K 13) - náměty pro katechezi s dospělými.

 • Scénář ke katechezi s pracovními listy k Modlitbě žehnání vody ke křtu zmíněný v první části článku najdete v již uveřejněné složce 1101-06, a to pod názvem Scénář pro práci s textem Modlitby žehnání vody pro katechezi s dospělými a mladými lidmi. Můžete také využít video k této modlitbě, na nějž je ve zmíněné složce uveden odkaz.

 • Podrobný scénář ke katechezi "Chvála lásky" s textem 1. listu Korinťanům, 13. kap.
 • Ke stažení: 1102-27 Biblia pauperum - Bible chudých

  1102-27 Biblia pauperum - Bible chudých

  "Biblia pauperum" - námět k příspěvku na zadní obálce časopisu, který je blíže popsaný též v Praktické příloze, část 2-B na s. 7.

  Tato složka obsahuje:

 • Náhled na zadní obálku časopisu, kde jsou uvedeny základní informace o Biblia pauperum. Tento náhled je též součástí metodiky.

 • Metodiku k přípravě na obnovu křestních slibů s názvem "Ježíšův křest podle Bible chudých"
 • Ke stažení: 1102-A-Samuel

  1102-A-Samuel Bůh oslovuje Samuela a Samuel mu odpovídá: podrobný scénář katecheze s využitím filmu z cyklu "Animované biblické příběhy Starého a Nového zákona" a pomůcky k němu. Pokud nemáte zkušenosti s použitím didaktického filmu v katechezi, doporučujeme k pročtení soubor pdf o práci s filmem v katechezi. Výběr ukázky a další informace k cyklu katechetických filmů ze studia Nádej je popsán v článku Praktické přílohy s názvem Práce s videem - Bůh volá Samuela. Pomůcky ke scénáři jsou zveřejněny v Powerpointu a ve Wordu, aby bylo možné je upravit dle skupiny, se kterou pracujete:
  • Stručný průvodce pro práci s videem
  • Podrobný scénář katecheze na téma: Bůh oslovuje Samuela a Samuel odpovídá
  • Powerpointová prezentace "Samuel - Boží prorok"
  • Powerpointová prezentace "Jak k nám mluví Bůh"
  • Pracovní list č. 1: Jak k nám lidé mluví; Jak si nasloucháme
  • Pracovní list č. 2: Samuelův rozhovor s Bohem a moje modlitba

  Ke stažení: 1101-09 Janovo evangelium o křtu - scénáře pro mladé

  1101-09 Janovo evangelium o křtu - scénáře pro mladé

  Složka obsahuje soubory se scénáři ke katechezím, které jsou inspirovány článkem Křest v Janově evangeliu:

 • Ježíš na slavnosti stánků (scénář katecheze pro starší děti, mladé a dospělé k 7. kap. Janova evangelia)

 • Živá voda - pro mladé (scénář programu pro mladé např. na duchovní obnovu, který vychází z textu Janova evangelia o setkání Ježíše se Samařankou)
 • Ke stažení: 1101-06 Pomůcky k tématu "voda v dějinách spásy"

  1101-06 Pomůcky k tématu

  V této složce jsou uveřejněny scénáře, které vycházejí z textu Modlitby k žehnání křestní vody představené v článku Biblické základy modlitby žehnání vody:

 • Živá voda - pro děti (program pro děti cca 6 - 7 leté, ve kterém si připomínají svůj křest a jeho význam pro jejich další život)

 • Scénář pro práci s textem Modlitby žehnání vody: určeno mladým a dospělým lidem; vhodný pro dobu postní, pro katechumeny, biřmovance nebo prvokomunikanty. Pracuje se s textem modlitby pro žehnání křestní vody a s biblickými událostmi, na které tato modlitba odkazuje.

 • Žehnání křestní vody - PW prezentace pro starší děti, která dětem přibližuje obsah modlitby pro žehnání křestní vody.

 • Lze využít také video "Modlitba žehnání vody" uložené na serveru Ulozto pod názvem Modlitba-zehnvody.avi.

  Ke stažení: 1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů

  1101 Programy a pomůcky k přípravě na obnovu křestních slibů

  Složka obsahuje pomůcky, které budou postupně zveřejňovány do konce února 2011:

 • Ježíšův kříž, zvláštní dar Boží lásky (program pro bohoslužby s účastí dětí na neděle doby postní; program vychází z evangelií)

 • Pět sloves pro prožívání křtu (program pro katechezi nebo bohoslužby s dětmi, který vychází z evangelií postních nedělí a spojuje je se symboly souvisejícími s postní dobou a se křtem

 • Obřady křesťanské iniciace do 3. století (pomůcka pro katecheze s biřmovanci nebo s dospělými k hlubšímu uvedení do symboliky křtu srovnáním současného obřadu s obřady křesťanské iniciace, jak probíhaly ve starověké církvi)

 • Křestní symboly a symbolické jednání (přehledná tabulka křestních symbolů s vysvětlením významu symbolického jednání, které se s nimi koná při slavení iniciačních svátostí)

 • Abrahám - Jak žít víru dnes? (Powerpointová prezentace, která je určena jako průvodce společnou meditací nad naší vírou)
 • Ke stažení: 1004-16 Výchova dětí ke slavení liturgie

  1004-16 Výchova dětí ke slavení liturgie

  Složka obsahuje dva texty doplňující text stejnojmenného článku. Jedná se o:
  - Podněty ke slavení bohoslužby s dětmi
  - Výchova dětí k meditaci podle Klemense Tilmanna

  Ke stažení: 1003-22 Uspořádání mystagogie

  1003-22 Uspořádání mystagogie Složka se vztahuje k námětu k průběhu mystagogie na téma Žít Velikonoce křesťanů.
 • Obsahuje podrobný komentář k tematickému uspořádání mystagogie v tabulce (v časopise na s. 23) a rozpracování jednotlivých biblických úryvků.
 • Texty budeme uveřejňovat postupně.

  Ke stažení: 1003-27 Symboly v obřadech křesťanské iniciace

  1003-27 Symboly v obřadech křesťanské iniciace

  Složka obsahuje:

  • Pracovní list pro práci ve skupině mladých či dospělých lidí. Účastníci se zabývají celkem sedmi tématy souvisejícími s jednotlivými obřady křesťanské iniciace, které ukazují na vztah mezi Bohem a člověkem.
  • Prezentaci "Symboly v obřadech křesťanské iniciace", která vychází z textu na s. 27 a 28 časopisu a obsahuje též obrázky a text Modlitby při žehnání křestní vody.

  Ke stažení: 1002-27 Symboly záchrany

  1002-27 Symboly záchrany

  Složka obsahuje obrazovou prezentaci symbolů záchrany z římských katakomb včetně komentáře k nim. Komentáře jsou v plném znění uvedeny v časopise, v prezentaci jsou kráceny.

  Ke stažení: 1002-15 Vyznání víry

  1002-15 Vyznání víry

  Složka se vztahuje k článku Vyznání víry v katechezi a obsahuje pomůcky ke katechezi na téma Krédo.

  Ke stažení: 1001-27 Stopy Boží ve světě

  1001-27 Stopy Boží ve světě Složka obsahuje pomůcky k tématu Stopy Boží ve světě

  Obsahuje:

  • Obrazovou prezentaci v Power Pointu s obrázky z pracovního listu č. 1
  • pdf náhled pracovního listu v barevném provedení
  • metodický postup pro práci s pracovním listem

  Ke stažení: 0904-28 Svatý Jan Maria Vianney

  0904-28 Svatý Jan Maria Vianney

  Složka obsahuje pomůcky k tématu Svatý Jan Maria Vianney a obsahuje:

 • Powerpointovou prezentaci s fotografiemi z Arsu, místa působení svatého faráře arského uveřejněnými na zadní obálce čísla.
 • Ke stažení: 0904-02 a 24 Svatá Anežka Česká

  0904-02 a 24 Svatá Anežka Česká

  Složka obsahuje pomůcky k tématu Svatá Anežka Česká a obsahuje:

 • PRŮVODCE PRO UČITELE a katechety se základními informacemi o Anežčině životě (dobové prostředí, stučný životopis, vlivy na její myšlení, informace o literárních pramenech a procesu svatořečení).

 • Dále dva scénáře pro výuku ve školách (kde se nepředpokládá křesťanská víra žáků) a scénáře pro katechezi.

 • Pomůcky jsou uveřejněny zvlášť, aby je bylo možné využít k vlastním programům. Materiály jsou doplněny obrazovou prezentací "Svatá Anežka ve výtvarném umění".

  Ke stažení: 0904-21 Boží království v modlitbě "Otče náš"

  Složka se vztahuje k článku Boží království v modlitbě "Otče náš" a obsahuje:
  podrobnější exegezi biblických textů modlitby Otče náš a dva pracovní listy.

 • V PL1 jsou uvedeny ukázky výkladu prosby "Přijď království Tvé" od několika autorů, které vznikly v různých obdobích historie církve. Úkolem katechizovaných je rozlišit různé přístupy popsané v odpovídajícím článku revue Cesty katecheze (4. číslo, strana 21 - 23).

 • V PL2 najdete moderní parafrázi modlitby "Otče náš", nad kterou můžete diskutovat.
 • Ke stažení: 0903-23 Spása ve světových náboženstvích

  0903-23 Spása ve světových náboženstvích

  Složka se vztahuje k článku Spása ve světových náboženstvích a obsahuje:

 • powerpointovou prezentaci se základními informacemi o pohledu na spásu ve dvanácti světových náboženstvích a duchovních směrech.

 • Ve druhém souboru naleznete srovnávací tabulku se základními informacemi o těchto náboženstvích. Tabulka je výběrem a překladem pomůcky z http://www.religionfacts.com/big_religion_chart.htm.
 • Ke stažení: 0903-22 Dějiny spásy v eucharistické modlitbě

  0903-22 Dějiny spásy v eucharistické modlitbě

  Složka se vztahuje ke článku Dějiny spásy v eucharistické modlitbě a obsahuje:

 • Pracovní list, pomocí kterého se lze děti připravit na užívání této modlitby při slavení mše svaté. Plná verze obsahuje text modlitby a předkreslené obrázky, které si mohou děti vybarvit a dokreslit. Verze bez obrázků obsahuje pouze text modlitby, ke které mohou děti obrázky doplnit buď vlastní kresbou, nebo roztřídit a dolepit obrázky z verze "jen obrázky". Důležité je význam jednotlivých modliteb a proseb komentovat a porozumět modlitbě také jako celku: připomínáme si Boží jednání na záchranu člověka a v druhé části modlitby prosíme o Boží pomoc, abychom byli dobrými správci světa, který nám svěřil.

 • powerpointovou prezentaci s obrázky doprovázejícími eucharistickou modlitbu pro mše svaté s dětmi - bude zveřejněna později

 • texty žehnacích modliteb při slavení svátostí - budou zveřejněny později
 • Ke stažení: 0903-19 Smlouva v Božím plánu spásy - tabulky a svátky

  0903-19 Smlouva v Božím plánu spásy - tabulky a svátky

  Složka obsahuje pomůcky k využití tématu v katechezi nebo při výuce náboženství. Neobsahuje scénář takové katecheze. Komentář k oběma tabulkám je uveřejněn v článku Smlouva v Božím plánu spásy.
  V powerpointové prezentaci o židovských svátcích najdete informace o slavení daru smlouvy. Jedná se o svátky Jedná se tyto svátky: Šavuot, Simchat Tora a Bar micva (viz složka č. 0901-21).

  Ke stažení: 0903-15 Ježíš nám daruje svého Ducha - metodika a texty

  0903-15 Ježíš nám daruje svého Ducha - metodika a texty

  Složka obsahuje podrobný scénář tří setkání ke katechezi o působení Ducha Svatého podle metodiky popsané v článku Ježíš nám daruje svého Ducha a textové pomůcky k nim.

  Ke stažení: 0903-12 Nouwen: Život milovaných dětí - text

  0903-12 Nouwen: Život milovaných dětí - text

  Složka obsahuje výtah z knihy Henriho Nouwena Život milovaných dětí, který může posloužit jako východisko k zamyšlení a diskusi nad identitou člověk, kterou nám daroval Bůh. Pomůcka se vztahuje k článku Přijede papež ... o osobní identitě člověka.

  Ke stažení: 0903-02 Místa událostí rozhodujících pro naši spásu - prezentace s fotografiemi

  0903-02 Místa událostí rozhodujících pro naši spásu - prezentace s fotografiemi

  Prezentace obsahuje fotografie míst spojených s Ježíšovým působením, a to zvláště s okamžiky rozhodujícími pro naši spásu. Doporučujeme úpravu prezentace podle účelu a skupiny, pro které ji chcete využít.

  Ke stažení: 0902-20 Stvoření - tabulka pro zpracování textu

  0902-20 Stvoření - tabulka pro zpracování textu

  Součástí metodiky "Stvoření" je i tabulka (na s. 22 v časopise), kterou mohou postupně vyplňovat účastníci katecheze. Tabulka velmi názorně ukazuje původní záměr Stvořitele a důsledky hříchu člověka. Tabulka je vyplněná, před použitím doporučujeme vymazat alespoň některé části, které jsou účastníci schopni doplnit sami na základě práce s biblickým textem.

  Ke stažení: 0902-02 Ikony Matky Boží - obrazová prezentace

  0902-02 Ikony Matky Boží - obrazová prezentace

  Složka obsahuje powerpointovou prezentaci s fotografiemi čtyř ikon Matky Boží. Doporučujeme dopracovat si prezentaci na základě textů v časopise podle účelu a skupiny, pro kterou ji chcete použít.

  Ke stažení: 0902-12 Pomůcky k článku Pevný bod

  0902-12 Pomůcky k článku Pevný bod

  Složka obsahuje dvě metodiky, které navazují na článek "Pevný bod v životě člověka. První nabízí scénář programu pro 3 - 4 katechetická setkání dospívajících na téma "Jsem stvořen, abych byl milován a abych miloval". Druhá metodika je podnětem pro jedno setkání na téma "Hle, vyryl jsem si Tě do dlaní".

  Ke stažení: 0902-23 Pomůcky k metodice Ikona Trojice

  0902-23 Pomůcky k metodice Ikona Trojice

  Složka obsahuje prezentaci v PWP, která je pomůckou k metodice Ikona Trojice. Prezentace obsahuje tři části: práci s biblickým textem, symbolika ikony a hledání jejího poselství.

  Ke stažení: 0901-21 Pomůcky k metodice Vyvolení a povolání Bohem

  0901-21 Pomůcky k metodice Vyvolení a povolání Bohem Složka obsahuje pomůcky k programu pro malé děti o apoštolu Pavlovi:
  • podrobný komentář k programu pro děti mladšího školního věku

  • prezentaci "Základní informace o Židech pro mladší děti", která poskytuje dětem odpovědi na otázky: Jak vypadají Židé? Kde Židé žijí? Co mají Židé a křesťané společného? Slaví Židé Vánoce a Veikonoce? Znají Židé Bibli?
   Ke každé z uvedených otázek odpovídá v prezentaci jeden nebo dva snímky s krátkým textem a obrázkem. K některým tématům je přiřazena otázka k přemýšlení pro děti a na následujícím snímku je uvedena odpověď.

  • prezentaci Židovství - slovníček, která je určena dětem asi od 9 let i dospělým. Obsahuje více než 20 známých i méně známých pojmů a symbolů: obrázky, texty, případně zvukové nahrávky.

  • prezentaci Židovství - svátky, určenou též dětem asi od 9 let a dospělým. Obsahuje všechny významné židovské svátky (Roš hašana, Jom kipur, Sukot, Chanuka, Tu bišvat, Purim, Pesach, Šavuot, Postní dny a Roš chodeš). K jednotlivým svátkům jsou uvedeny texty, obrázky a zvukové nahrávky.

  Ke stažení: 0901-02 Prezentace Listy svatého Pavla

  0901-02 Prezentace Listy svatého Pavla

  Složka obsahuje powerpointovou prezentaci s fotografiemi uveřejněnými na vnitřní obálce časopisu.

  Ke stažení: 0901-06 Pomůcky k článku Abrahám - člověk na cestě

  0901-06 Pomůcky k článku Abrahám - člověk na cestě

  Složka obsahuje Power pointovou prezentaci ABRAHAMOVO PUTOVANI s mapkami Abrahámovy cesty před a po povolání Hospodinem a s fotografiemi z navštívených míst. Lze použít k vyprávění o Abrahámově cestě životem podle článku doc. Chalupy.

  Ke stažení: 0901-18 Pomůcky k metodice Setkat se s Bohem

  0901-18 Pomůcky k metodice Setkat se s Bohem

  Složka se vztahuje k programu pro farnost na dobu postní cyklu B a obsahuje:

  • podrobný komentář k metodice Setkat se s Bohem
  • PRŮVODNÍ LIST PRO RODINY
  • Soubor Proměnění na hoře - exegeze

  © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011