Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Žít v rodině životem v Duchu Svatém aneb od slov ke skutkům

Autor: Helena Johnová, Marie Zimmermannová - Překlad: Ludvík Dřímal - Číslo: 2009/3 (Vypravovali, jak ho poznali)

Metodický materiál, který navazuje na článek "Ježíš nám daruje svého Ducha". Náměty vycházejí z původního článku M. Rosarie Attanasio a Silvie Zanconato z italského časopisu Catechisti parrocchiali č. 4/2008. Podrobnější text je uveřejněn v příloze ke stažení. Jako pomůcky zde najdete texty svatodušního hymnu a části třetí eucharistické modlitby.

Navrženým aktivitám je vhodné se věnovat v několika setkáních. Nejde v první řadě o to, pochopit působení Ducha Svatého, ale získat účastníky katecheze pro modlitbu k Němu a sdílet s nimi jejich zkušenosti z působení Ducha. Podněty jsou určeny mladým nebo dospělým lidem, nejlépe rodinám. Předpokládá se alespoň počáteční víra účastníků. Scénář jednotlivých setkání je podrobně popsán a uveřejněn na www.cestykatecheze.cz v rubrice Archiv u tohoto článku. Liturgické pojmy jsou vysvětleny na s. 22–23. Níže uvádíme hlavní body z navrhovaného programu:
 

Návrh scénáře prvního setkání

Směřujeme k cíli otevřít se působení Ducha Svatého, které poznáme po ovoci a podle konkrétních darů určených k budování společenství nebo ke službě druhým. Budeme přemýšlet, podle čeho se působení Ducha Svatého pozná, jak vypadá konkrétně: v mém životě, v životě druhých, v životě společenství.
Duch Svatý je nám dán nejen k osobnímu posvěcení, ale aby nás uschopnil k životu s druhými v duchu evangelia. Jeho působení (moje spolupráce s Ním) se projeví konkrétními plody v mém životě, a také dary, které jsou mi dány pro druhé (tedy ne pro mě nebo pro můj dobrý pocit).
 
Pomůcky: text k písni k Duchu Svatému; knihy Nového zákona pro každého účastníka nebo nakopírovaný text Sk 2,42–48; nakopírovaný text Hymnu k Duchu Svatému (kancionál č. 422a nebo 422b; lze použít i 422c, který je jiným překladem téhož), obrázky (vhodné obrázkové časopisy), nůžky, lepidlo, psací či kreslící potřeby, čtvrtky A4 nebo přístup k počítačům s internetovým připojením.
 
 • Setkání můžeme začít jednoduchou modlitbou nebo zpěvem k Duchu Svatému (Přijď Duchu Svatý).
 • Poté přečteme úryvek ze Sk 2,42–48, uvedeme jeho kontext. Vysvětlíme charakter textu: jde o „ideální“ popis společenství prvních křesťanů, jak ho na základě vlastní zkušenosti popsal autor Skutků apoštolů.
 • Po krátké chvíli ticha, při které mají účastníci katecheze biblický text před sebou, je vyzveme, aby vyjádřili svůj názor, co vidí na tomto popisu společenství jako pozitivní a žádoucí a zda něco podobného již zakusili ve skutečnosti. Poté mohou tento ideál aplikovat na společenství, ve kterém žijí (může to být společenství mladých, rodina, farnost...) a vyjádřit, jak ho vnímají vzhledem k představenému ideálu.
 • Po tomto rozboru, který se pravděpodobně bude týkat chyb, které vidíme na druhých lidech, dá katecheta (dále K.) prostor pro ztišení a vyzve účastníky, aby se každý sám zamyslel nad svým jednáním a nad svými postoji vzhledem k ideálnímu fungování společenství.
 • K. rozdělí účastníky na malé skupiny a rozdá každé skupině text jedné sloky svatodušního hymnu (viz pomůcky). Vyzve je, aby diskutovali o obsahu jednotlivých proseb a uvažovali o tom, jak se pozná působení Ducha Svatého v jednotlivých situacích. Poté se mohou pokusit vyjádřit výtvarně obsah přidělené sloky hymnu.
 • Na základě takto vyjádřeného obsahu jednotlivých proseb K. vyzve účastníky ke společné modlitbě vycházející z předchozího.
 • K. požádá účastníky, aby v tomto duchu pokračovali v modlitbě sami, v rodině, s těmi, se kterými se mohou sejít, a učili se vnímat účinky Ducha Svatého ve svém životě.

Návrh scénáře ke druhému setkání

Účelem tohoto programu je uvědomit si, že posláním církve je zviditelňovat Boží království, a to tím, že přináší (jsou na ní viditelné) konkrétní plody Ducha Svatého. Na tom má podíl každý jednotlivec svou osobní spoluprací s Duchem Svatým.
 • Setkání zahájíme společným sdílením zkušeností získaných modlitbou k Duchu Svatému (účastníkům musí být ponechána naprostá svoboda v tom, zda se chtějí nahlas vyjádřit).
 • Poté se vrátíme k textu Sk 2,42–48 a přečteme si také druhý text Ga 5,16–26. Vysvětlíme nejasnosti, zvláště termíny „tělo“ a „Duch“, které sv. Pavel staví do protikladu (viz článek na s. 16). Hledáme a vyjadřujeme souvislost mezi oběma texty.
 • Vrátíme se k představě ideálního společenství: Jaké je jeho hlavní poslání? V čem spočívá identita církve?... z poselství textů by mělo vyplynout, že církev je nástrojem, který zviditelňuje Boží království a tím evangelizuje – získává nové učedníky Ježíše Krista a zároveň jim zprostředkovává dar spásy (srov. Sk 2,48).
 • Necháme prostor pro osobní zamyšlení: Jaké konkrétní charizmata (dary pro druhé) mám já, lidé okolo mě...
 • K. může účastníky požádat, aby svá obdarování (nebo také ta, která vidí u jiných lidí) napsali jednotlivě na lístky. Lístky shromáždíme do středu, můžeme je různě uspořádat (např. na kruhový šátek, slavnostně ozdobit, doprostřed umístit hořící svíci...), a tak si „zviditelnit“ dary, kterými jsme obdarováni k poslání evangelizovat.
 • Na závěr můžeme opět formulovat nové prosby k Duchu Svatému zaměřené jednak na schopnost společenství naplňovat své evangelizační poslání, ale také na ochotu každého účastníka se do něj konkrétním způsobem zapojit. Tyto prosby zahrneme do společné modlitby.
 

Návrh scénáře ke třetímu setkání

Program směřuje k praktické podpoře skutečnosti, že naše farní společenství je dílem Ducha, který ho buduje, a naším úkolem je s Ním spolupracovat. Účastníci by měli společně navrhnout a zrealizovat pozvání ostatních členů farnosti k modlitbě za dary Ducha Svatého.
 • Setkání je opět vhodné začít sdílením nových zkušeností s modlitbou k Duchu Svatému.
 • Po připomenutí obsahu předchozích setkání se seznámíme s obsahem III. eucharistické modlitby. Odlišíme anamnetickou a epikletickou část. Účelem je pomoci účastníkům katecheze aktivně se k této modlitbě připojit při slavení mše svaté (např. uvědoměním si konkrétních lidí, situací, potřeb...)
 • Hlavní část setkání věnujeme přípravě slavnosti, při které chceme pozvat k modlitbě za dar Ducha ostatní členy farního společenství. Podrobné návrhy jsou uvedeny na internetových stránkách.
Dle předlohy autorek předchozího článku doplnily H. Johnová a M. Zimmermannová
 
 
Ze III. eucharistické modlitby:
 
Proto na památku spasitelné smrti tvého Syna i jeho vzkříšení a nanebevstoupení a v očekávání jeho slavného příchodu přinášíme ti, Bože, toto díkůvzdání, tuto oběť živou a svatou.
 
Shlédni na oběť své církve: vždyť je to oběť tvého Syna, který umřel, aby nás s tebou smířil.
 
A nás všechny, kdo přijímáme jeho tělo a krev, naplň jeho svatým Duchem, ať jsme jedno tělo a jedna duše v Kristu, našem Pánu.
 
Skrze něho ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou, abychom dostali dědictví s tvými vyvolenými: s nejsvětější Pannou a Bohorodičkou Marií, s tvými apoštoly a slavnými mučedníky a se všemi svatými – našimi zastánci a stálými pomocníky.

Ke stažení: Zit-v-rodine-zivotem-v-Duchu-Svatem-aneb-od-slov-ke-skutkum.pdf, 97 kB

Ke stažení: 0903-15 Ježíš nám daruje svého Ducha - metodika a texty

0903-15 Ježíš nám daruje svého Ducha - metodika a texty

Složka obsahuje podrobný scénář tří setkání ke katechezi o působení Ducha Svatého podle metodiky popsané v článku Ježíš nám daruje svého Ducha a textové pomůcky k nim.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011