Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Jak sloužit zrození víry v dnešní době?

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2010/1 (O čem to spolu rozmlouváte?)

Rozhovor s Bc. Jiřím Arnetem z farnosti Kolín o zkušenosti z pořádání kurzu Alfa

V létě roku 2007 vyšel v italském časopise Catechesi článek Maurizia Vivianiho s názvem, který jsem si vypůjčila i pro tento rozhovor. Autor se v něm věnuje reflexi prvního hlásání v Itálii, k němuž vybízejí italští biskupové dokumentem Toto je naše víra (2005), a uvádí zkušenosti z Verony. Jeho článek přináší kromě řady jiných podnětů také čtyři aspekty prvního hlásání, které je podporují a na kterých se protagonisté veronské iniciativy do značné míry shodli (viz text v rámečku). V rozhovoru s panem Bc. Jiřím Arnetem reflektujeme jeho osobní zkušenost z pořádání kurzu Alfa v Kolíně. Nechávám na čtenáři, aby posoudil, do jaké míry koresponduje zkušenost z českého prostředí se závěry italského autora.
Kurzy Alfa jsou představeny na internetové stránce www.kurzyalfa.cz. Jde o mezinárodní projekt, který nabízí možnost poznat křesťanství uvnitř společenství křesťanů. V Kolíně se v roce 2009 uskutečnily dva kurzy, jeden pro farnost a druhý pro zájemce o křesťanství. Pan Bc. Jiří Arnet byl členem realizačního týmu těchto kurzů. V současné době pracuje jako pastorační asistent ve farnosti Kutná Hora-Sedlec.

Co je předpokladem k tomu, aby farnost mohla uspořádat kurz Alfa?
Pokud mluvíme o kurzu Alfa jako o nástroji evangelizace určené nekřesťanům, pak myslím, že je vhodné ho veřejnosti nabídnout ve chvíli, kdy ve farnosti existuje živé společenství, z něhož evangelizace přirozeně vychází. Pokud takové společenství ve farnosti není, pak je nejlepší začít s Alfou nejprve směrem do farnosti. Ono překvapivě největším problémem není to, aby lidé uvěřili, ale kam pak s těmi, kteří právě vykročili na cestu víry. Příprava na křest nestačí. Jako „nově narození“ zvlášť potřebují cítit teplo společenství, jehož středem je Ježíš a v němž má Duch Boží dostatek prostoru. Takové společenství může pak novým křesťanům dávat to, co nejvíc potřebují. Tým kurzů Alfa je skupinou lidí, kteří mají předpoklady zejména pro vedení diskuzních skupinek, které jsou těžištěm kurzu. Předpoklady tvoří: živý vztah s Kristem, nadšení pro evangelium, potřebné znalosti a lidská zralost. Je potřeba také vzít v úvahu, že kurzy Alfa jsou sestaveny tak, aby vytvářely prostor pro nadpřirozené působení Božího Ducha, otevření se jemu a jeho darům. Tým by měl dostatečně prostudovat a prodiskutovat, do čeho jde, a být v tom zajedno. Velmi doporučuji návštěvu již probíhajících kurzů, nebo alespoň nechat si poradit od těch, kdo kurzy již pořádali. My jsme s velkým povděkem využili laskavosti P. Angela Scarana a manželů Hronových, kteří ochotně přijeli a poradili. Pak jsou k Alfě samozřejmě potřeba další věci, jako je vhodný prostor se zázemím, hudební skupina, zabezpečení jídla, technika – např. projektor či ozvučení. Kurzy Alfa také něco stojí.

Jakým způsobem jste kurzy Alfa veřejnosti nabídli a s jakou odezvou se setkaly?
Odezva na veřejnou reklamu byla téměř nulová. Jako nejúčinnější se ukazuje osobní pozvání a tady členové týmu hrají klíčovou úlohu v tom, aby pozvali na kurz své vlastní přátele. Člen týmu ví, o čem kurz je, a tak ví, co nabízí. Pokud proběhne nejprve kurz Alfa pro farnost, je to výhoda. Jeho účastníci jej mohou s potřebným nadšením doporučit dále, čímž se okruh potencionálních účastníků zvětšuje.

Jak proběhla setkání kurzu a co účastníkům a Vám osobně poskytla?
Setkání začínalo asi dvě hodiny před oficiálním zahájením, kdy se sešel tým, aby nejprve připravil prostor a večeři. Hodinu před zahájením začínala společná modlitba, která trvala půl hodiny. Zbylý čas do zahájení byl vyhrazen organizačním záležitostem. Každé setkání bylo zahájeno večeří, při které členové týmu obsluhovali účastníky, pak společně s nimi povečeřeli. Moderátoři diskusních skupin zpravidla večeří a neformálně diskutují se členy své vlastní skupiny, zejména s těmi, které méně znají, nebo s těmi, kdo se příliš neprojevují. Po večeři následovala hudební vložka a také trocha humoru, aby se podpořila příjemná nálada a uvolnily se případné bariéry. Poté následovalo uvedení do tématu rozhovorů přednáškou, kterou je možné promítnout z DVD, nebo ji přednést naživo. Na tuto přednášku navazuje diskuse ve skupinkách o tom, co účastníci právě slyšeli. Úkolem moderátora je povzbudit účastníky k diskusi, což vyžaduje určitou energii, důvtip, ale i trpělivost, obzvláště při prvních setkáních. Mnozí účastníci totiž nejsou zvyklí se v této oblasti sdílet, mnohdy proto, že neměli příležitost.
Účast na těchto kurzech přináší mnoho dobrého: revize vztahů; stmelení farního společenství; být nablízku, když se někdo obrátí; pokročit v poznání evangelia; nové impulsy k přemýšlení a pro vlastní růst; upevnění vůle; zkouška, jak se umím spolehnout na Boha; uvědomění si potřeby otevřenosti vůči Božímu vedení; prožitek ekumenismu v praxi – poznání, že vzájemné vztahy jsou klíčové pro poznání a spolupráci mezi církvemi.


Aspekty, které podporují hlásání evangelia, podle zkušenosti z italské Verony:

Kvalita vztahu: zkušenost s autentickým křesťanstvím napomáhá ke zkvalitňování mezilidských vztahů. Vztah je nejlepším prostředkem předávání poselství. Lidskost toho, kdo ohlašuje, působí jako první hlásání poselství. Proto je ho třeba svěřit dospělým a vyzrálým lidem, kteří mají komunikativní schopnosti.
Svěření hlásání laikům: předpokladem účinného prvního hlásání je zaangažovat laiky. Vlastnímu hlásání musí předcházet přiměřená formace, při které je třeba se zaměřit na jejich komunikativní dovednosti. V úvahu připadají zvláště učitelé náboženství, a to proto, že jsou vybaveni potřebnými kompetencemi.
Kreativita: k uskutečnění prvního hlásání nestačí pouze komunikativní schopnosti, ale je třeba jistá dávka tvořivosti v přizpůsobení se rozmanitým podmínkám. Zvláštní pozornost je třeba věnovat situaci, v níž se účastník nachází.
Podstata poselství: je třeba si uvědomit nebezpečí moralizující prezentace křesťanské víry. Křesťanská etika k víře patří; nelze se zříci hodnot, jež evangelium hlásá. Nicméně etická dimenze je důsledkem přijetí hlásané víry: je to odpověď na záchranu darovanou nám Ježíšem Kristem skrze jeho smrt a vzkříšení.

Ke stažení: Jak sloužit zrození víry v dnešní době?, 106 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011