Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Podněty pro první evangelizaci

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2010/1 (Vypravovali, jak ho poznali)

Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v České republice vyzývá k systematickému shromažďování zkušeností z oblasti první evangelizace, které jsou použitelné v nejrůznějších prostředích a okolnostech, a k jejich sdílení (srov. čl. 341). Nepodařilo se nám zjistit, zda se tímto úkolem někdo v naší církvi systematicky zabývá. V níže uvedeném textu vycházíme z prezentací účastníků „Misijního a evangelizačního semináře“, který se uskutečnil z iniciativy redemptoristy P. Jiřího Šindeláře v létě roku 2005 na Hoře Matky Boží u Králík. (Zpráva z tohoto semináře je přístupná na webové adrese www.farnost-most.cz/misijni-a-evangelizacni-seminar-kraliky-2008). Na základě této zprávy a vlastních poznatků upozorňujeme na některé osvědčené evangelizační programy, které jsou založeny na osobním setkání. Pominuli jsme tiskový apoštolát a evangelizaci ve veřejných médiích včetně internetu. Zájemce o podrobnější informace k níže uvedeným aktivitám odkazujeme na internetové stránky, kde jsou prezentovány.

Evangelizace členy hnutí a řeholních společností

Evangelizační programy realizované na ulicích velkých měst jsou spíše doménou hnutí disponujících společenstvím lidí, kteří jsou pro takovou evangelizaci formováni. O působení komunity Emmanuel v této oblasti se dočtete ve výše zmíněné zprávě z Králík; komunita Chemin-Neuf se pravidelně podílí na Misijním týdnu pořádaném křesťanskými církvemi v Praze (www.chemin-neuf.cz v rubrice Akce – Evangelizace v Praze). Redemptoristé prezentovali v Králíkách (viz odkaz na zprávu) několik typů svých aktivit od farní evangelizace přes lidové misie až po působení mezi lidmi na okraji společnosti. O evangelizaci členů hnutí Světlo-Život (Oázy) informují webové stránky www.svetlo-zivot.cz v rubrice Evangelizace. Pražští dominikáni ve spolupráci se svými terciáři se věnují misii ve městech a formaci křesťanů k evangelizaci formou Večerní evangelizační školy (misie.op.cz).

Evangelizace vycházející z farních společenství

Ve farnostech, kde žijí lidé ochotní podílet se na hlásání evangelia, se objevují příležitostné aktivity nabízené obyvatelům města či obce. Často jsou spojeny s tematikou Vánoc (adventní a vánoční koncerty s duchovním slovem, komentované prohlídky betlémů, živé betlémy, divadelní představení, mikulášská besídka pro děti z celé obce apod.). Další vycházejí z činnosti Charity (Tříkrálová sbírka, prezentace Charity v rámci neziskových organizací občanského sektoru apod.). Farní chrámové sbory či hudební skupiny mladých se angažují v pořádání hudebních festivalů. V místech, kde působí Křesťanská akademie, jsou nabízeny přednášky pro veřejnost. Všechny tyto aktivity mohou poskytnout důležitou zkušenost o zájmu či nezájmu místní veřejnosti o křesťanskou nabídku, mohou pomoci ke zkvalitnění komunikace a spolupráce farního společenství, ale zpravidla nemívají bezprostřední dopad na probuzení zájmu o víru.
Evangelizace, ke které vyzývá Pán Ježíš, vyžaduje vyjít ze svého prostředí do světa a hlásat evangelium (srov. Mk 16, 15). Je dnes tento požadavek určen jen kněžím a profesionálním pastoračním pracovníkům? Hlásání evangelia neznamená jen vysvětlování křesťanského učení, ale především svědectví životem: jednotlivců i farního společenství, jehož členové se vzájemně podporují ve víře a pracují sobě přiměřeným způsobem pro dobro celé společnosti. Evangelizace také vyžaduje schopnost farního společenství přijmout zájemce o víru a pomáhat v jejich uvádění do křesťanského života.
Kurzy Alfa, na které krátce nahlížíme na s. 5, mohou sloužit růstu farního společenství tak, aby bylo schopno evangelizovat. Projekt Noc kostelů se podle svědectví z internetových stránek www.nockostelu.cz osvědčil jak ve velkých městech, tak i v menších farnostech. Byl realizován na Brněnsku a Plzeňsku. Zapojili se do něj věřící všech věkových skupin.
Projekt Bible 24 má obdobný charakter. Jeho cílem je „přiblížit a dát zakusit moc Slova, které se stalo tělem“ (srov. J 1,14n). Poprvé a zatím ojediněle se uskutečnil v květnu 2009 ve farním kostele v Uherském Brodě po důkladné několikaměsíční přípravě organizačního týmu (www.bible24.unas.cz).
V Hradci Králové se v letech 2008 a 2009 konal evangelizační Týden vzájemného poznání a porozumění s cílem nabídnout obyvatelům města poznání křesťanství a křesťanů. Na organizaci a realizaci se podíleli členové místních farností, zástupci biskupství, kněží, členové komunity Chemin-Neuf a hnutí Světlo-Život z Prahy (www.diecezehk.cz, rubrika Archiv).
Předpokladem rozvíjení evangelizačních programů ve farnostech je formace jejich společenství ve víře, ale také ve vzájemné komunikaci a spolupráci. Velmi účinným nástrojem takové formace může být systematická katecheze realizovaná na základě promyšleného, „na míru ušitého“ farního katechetického projektu zahrnujícího celé společenství. Příprava kněží a katechetů na vytváření takových projektů a jejich metodická podpora se jeví jako jeden z důležitých úkolů, který stojí před odpovědnými pastoračními pracovníky na národní i diecézní úrovni v naší zemi.
Jako inspiraci k přemýšlení o první evangelizaci najdete bohatou nabídku překladů dokumentů, přednášek a jiných textů obzvláště z Německa a Francie na internetových stránkách farnosti Most: www.farnost-most.cz v rubrice Ke stažení – Analýzy.

První evangelizace ve školách

Programům, které přibližují křesťanské tradice, kulturu a poselství křesťanství žákům základních a středních škol, se systematicky věnují již řadu let některá katechetická a pedagogická centra našich diecézí. Metodické materiály a pomůcky, realizaci programů ve školách a školení pro pedagogy nabízejí na internetových stránkách centra: Hradec Králové (kc.diecezehk.cz – odkaz „Pro školy“), Ostrava (kpc-ostrava.archa.info v rubrice „Pro školu“).
Jiným typem evangelizace je vyhlašování výtvarných projektů pro školy, které vrcholí společným setkáním s účastníky a výstavou jejich prací. Tuto iniciativu vyvíjejí každoročně Diecézní katechetické středisko v Českých Budějovicích (kc.bcb.cz/Metodika/Projekt-do-skol-2) a organizační výbor projektu Dny lidí dobré vůle (www.velehrad.eu).
Jako příspěvek k průřezovému tématu „Osobnostní a sociální výchova“, který je součástí vzdělávacích programů základních i středních škol, jsou školám nabízeny dvou- až třídenní kurzy Domem Ignáce Stuchlého ve Fryštáku (frystak.sdb.cz v rubrice „Co děláme“ – Orientační dny) a Pedagogickým centrem Biskupství královéhradeckého (kc.diecezehk.cz – odkaz „Pro školy“).
Výčet bychom mohli doplnit jednorázovými aktivitami nabízenými školám farnostmi. Patří sem i samo působení církevních škol, jejichž úkolem je vytvářet prostředí proniknuté duchem evangelijní svobody a lásky.

Ke stažení: Podněty pro první evangelizaci, 92 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011