Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Biblia pauperum - Bible chudých

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2011/2 (Obrazové pomůcky)

V článku prof. Biancardiho o historii používání Bible v katechezi (viz s. 6–9) je zmíněno několik pozitivních příkladů z doby, kdy se katecheze konala jako vyučování katechismu. Mezi těmito výjimkami se vyskytuje i tzv. Biblia pauperum, neboli „Bible chudých“. Stránky této Bible jsou členěny do několika částí, v jejich centru je obraz znázorňující jedno z tajemství Ježíšova života, ke kterému jsou po stranách připojeny obrazy souvisejících starozákonních událostí, jež jsou předobrazy novozákonní události. Stránku doplňují obrázky proroků a biblické citáty, které se vztahují k zobrazeným scénám. Takto zpracovaná Bible představuje svým čtenářům Ježíšovo poslání v kontextu dějin spásy a díky dvěma vybraným událostem většinou ze Starého zákona hlouběji osvětluje význam Ježíšových skutků.

Na internetových stránkách mezinárodního projektu „Manuscriptorium“ si lze prohlédnout celou řadu starých rukopisů včetně různých Biblí. Je mezi nimi i několik Biblí chudých. Upozorňuji na tři, které naleznete na www.manuscriptorium.com: zvolte menu „digitální knihovna“ a do vyhledávacího okénka vlevo nahoře zadejte „Biblia pauperum“. V seznamu, který se zobrazí, klikněte na volbu „Facsimile“ u těchto položek:

 • Biblia pauperum pocházející ze 14. století ze střední Evropy, psaná latinsky. Dochovaly se z ní pouze stovky fragmentů, které jsou uchovávané v knihovně Západočeského muzea v Plzni. Dva z nich si můžete prohlédnout na této stránce.

 • Biblia pauperum pocházející pravděpodobně z Nizozemí z let 1450–60, je psaná latinsky a je uchovávaná v Moravské zemské knihovně v Brně. Obrazy nejsou barevné, jsou vytvořeny xylo-grafickou technikou.

 • Biblia pauperum pocházející ze Švýcarska, psaná německy, a to v roce 1518. Z internetových stránek http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg59 lze ke studijním účelům stáhnout celý soubor v pdf formátu. Ten obsahuje 41 obrazů s biblickými texty.


Na zadní obálce tohoto časopisu je uvedena ukázka stránky ze švýcarské Bible chudých. V ústředním poli je zobrazeno novozákonní tajemství, kterému je věnována celá stránka – tj. křtu. K němu se vztahují všechny texty.

 • V horní části stránky: „Budete čerpat vodu radosti ze studen Izraele“ (podle Izaiáše, vlevo); „Chválu pějte v chrámu Bohu Hospodinu od studní Izraele“ (David, vpravo).

 • V centrální části je zobrazena událost Ježíšova křtu a po stranách starozákonní předobrazy křtu: vlevo faraonova vojska, která zemřela v moři, a Izraelité vyšli z Egypta; vpravo se dva zvědové vracejí s ovocem zaslíbené země zpět na poušť přes Jordán za Mojžíšem, který je tam vyslal, aby novou zemi prozkoumali.

 • Pod obrázky najdeme texty podle proroků: „Naliji na váš čistou vodu“ (podle Ezechiela 36,25); „V tom dnu tak bude studna domu Božího“ (podle Zachariáše 12,8).

Nejdelší texty jsou stručným výkladem souvisejících starozákonních textů:

 • V knize Exodus čteme, že farao pronásledoval děti Izraele, jel za nimi, a tak dojel se svými vozy a jezdci do moře. Bůh vedl vody tak, že je zaplavily, a osvobodil tak svůj lid jako křestní vody, které jsou posvěcené Kristem, jehož křtem jsme osvobozeni z pout dědičného hříchu (vlevo).

 • V knize Numeri čteme, že zvědové, kteří byli posláni prozkoumat zaslíbenou zemi, když odcházeli, odřezali vinný hrozen. Šli přes Jordán, což pro nás znamená: když chceme vejít do království nebeského, musíme nejprve projít vodou křtu, jejímž znamením je Jordán, přes který museli přejít výše zmínění zvědové, dříve než vešli do zaslíbené země.

V praktické příloze tohoto čísla naleznete námět inspirovaný touto Biblí pro katechezi dětí.
Ke stažení: Biblia pauperum - Bible chudých, 541 kB

Ke stažení: 1102-27 Biblia pauperum - Bible chudých

1102-27 Biblia pauperum - Bible chudých

"Biblia pauperum" - námět k příspěvku na zadní obálce časopisu, který je blíže popsaný též v Praktické příloze, část 2-B na s. 7.

Tato složka obsahuje:

 • Náhled na zadní obálku časopisu, kde jsou uvedeny základní informace o Biblia pauperum. Tento náhled je též součástí metodiky.

 • Metodiku k přípravě na obnovu křestních slibů s názvem "Ježíšův křest podle Bible chudých"

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011