Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 2 - C: Boží dary a chvalořeč na lásku (1 K 13) – náměty pro katechezi s dospělými

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Řada lidí od křesťanství očekává, že nabídne, objasní a uchová pro společnost hodnoty nezbytné pro její existenci a zdravý rozvoj a že vychová křesťany ke službě společnosti. To předpokládá objevení těchto hodnot ve vlastním životě a současně v prostředí, kde křesťané působí a mohou ho ovlivňovat. Práce s biblickými texty v katechezi může v této souvislosti pomoci věřícím do těchto hodnot pronikat, uvažovat o nich v modlitbě, uvědomovat si jejich přítomnost v jejich životě a vědomě je uskutečňovat a podporovat ve službě druhým lidem, Bohu a církvi.

Pro praktickou práci s Biblí můžeme uvažovat hodnoty, jako jsou: život, spása, víra, naděje, láska, odpuštění, dar stvoření, Boží zaslíbení, přátelství mezi lidmi, solidarita, význam utrpení a bolesti apod. Žádnou z nich nelze jednoduše vyjádřit nějakou poučkou. Tyto hodnoty se prožívají v životě různých lidí a svědectví o tom nám podává Písmo svaté. Na jednom katechetickém semináři jsme zkoumali pojem „spása“ na základě práce s texty o biblických událostech, které jsou jmenovány v anamnetické části modlitby při žehnání vody. Účastníci tohoto semináře konstatovali, že vysvětlit, co je „spása“, je pro ně obtížné. Uvažováním nad vybranými biblickými texty jsme došli k následujícím výpovědím o spáse:

 • spása je základní podmínkou života; týká se všech a stále;
 • naše vědomí o ní závisí na osobním přístupu k ní, ale často si její nabídky nejsme plně vědomi;
 • spása je záchranou z otroctví zla; je přechodem do nového života; znamená zničení zla v nás;
 • spása je dynamickým osobním vztahem mezi dávajícím a přijímajícím;
 • spása je darem Ducha; znamená přijetí za adoptivního Božího syna či Boží dceru;
 • spása spočívá v tom, že se za nás Ježíš vydává jako velikonoční beránek;
 • spása znamená dar věčného života a vzkříšení v poslední den;
 • spása se uskutečňuje přijímáním Ježíšova těla jako pravého pokrmu a jeho krve jako pravého nápoje;
 • spása je narozením z vody a z Ducha a přijetím do Božího království;
 • spása je hlásána, je pro nás výzvou a darem Trojice;
 • spása spočívá v doprovázení zmrtvýchvstalým Ježíšem;
 • spása je radostná zpráva o záchraně;
 • dar spásy vede k přetváření života, k přijímání jeho hojnosti, které vede k plnosti.

Jak je zřejmé z uvedeného výčtu, žádný z těchto výroků nevyčerpává obsah daru spásy, ale spíše se vzájemně doplňují. Lidem různě založeným a s různou životní zkušeností budou blízké různé z těchto závěrů. Důležité je, aby je vedly k hlubšímu poznání Boha a k větší touze po životě s Ním, a to ve všech životních situacích. Pracovní listy, se kterými pracovali účastníci výše zmíněného semináře, jsou ke stažení na www ve složce 1102.

CHVÁLA LÁSKY podle 1 K 13

Základní „hodnotou“, ze které všechny ostatní vycházejí a která byla církvi darována k budování bratrského a sesterského společenství, je LÁSKA. Láska je také základem manželství. Snad proto si snoubenci často vybírají jako čtení při slavení liturgie svátosti manželství 13. kapitolu 1. listu sv. Pavla Korinťanům, text známý jako „Velepíseň lásky“. Prof. Ladislav Tichý, novozákoník, vydal v roce 2008 monografii nazvanou Chvála lásky v níž se věnuje textové a literární kritice tohoto textu, jeho podrobnému výkladu a také výkladu tohoto textu v průběhu historie církve. Z celé publikace jsme vybrali a vyzkoušeli několik přístupů vhodných pro katechezi snoubenců nebo s dospívajícími či dospělými lidmi. Podrobný scénář je ke stažení na www ve složce 1102. Jsou v něm rozpracovány tyto přístupy:

 • porovnání překladu textu prof. Tichého a tzv. ekumenického překladu Bible (CEP),

 • rozčlenění textu podle jeho tématiky a hledání výpovědi jeho jednotlivých částí,

 • uvědomění si identity lásky na základě práce se slovesy z části 1 K 13,4–7,

 • úvaha o Boží lásce na základě nahrazení slova „láska“ jménem „Bůh“ v první a druhé části textu (1 K 13,1–7),

 • porovnání chápání některých veršů textu vybranými církevními otci, spisovateli středověku, světci a papežem Benediktem XVI. v encyklice Deus caritas est.

Zdroj: TICHÝ, Ladislav. Chvála lásky. Interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. Olomouc : Univerzita Palackého, 2008.


Ke stažení: 1102-C-Boží dary a chvalořeč na lásku

1102-C-Boží dary a chvalořeč na lásku

Složka obsahuje pomůcky ke dvěma námětům představeným v Praktické příloze, část 2-C pod názvem Boží dary a chvalořeč na lásku (1 K 13) - náměty pro katechezi s dospělými.

 • Scénář ke katechezi s pracovními listy k Modlitbě žehnání vody ke křtu zmíněný v první části článku najdete v již uveřejněné složce 1101-06, a to pod názvem Scénář pro práci s textem Modlitby žehnání vody pro katechezi s dospělými a mladými lidmi. Můžete také využít video k této modlitbě, na nějž je ve zmíněné složce uveden odkaz.

 • Podrobný scénář ke katechezi "Chvála lásky" s textem 1. listu Korinťanům, 13. kap.

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011