Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 3: SLAVENÍ BOHOSLUŽBY SLOVA

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Liturgie je místem, kde se věřící setkává s texty Písma svatého stále a pravidelně, a to zejména při slavení nedělní mše svaté a také svátostí. Jejich nedílnou součástí je bohoslužba slova, která má tyto rozměry:

1) ústřední (centrální) postavení Krista:

 • je přítomen v Božím slově: uskutečňuje tajemství spásy, posvěcuje lidi, vzdává Otci dokonalou poctu,
 • je naplněním celého Písma i celé liturgie, církev tedy hlásá jediné tajemství Kristovo

2) působení Ducha svatého:

 • díky němu je Boží slovo stále plné života a síly a zvěstuje Boží lásku k lidem,
 • lidské odpovědi na Boží slovo dává sílu, aby se projevila i v životě (Jk 1,22),
 • při liturgii vkládá každému do srdce, co se hlásá všem (J 14,15–17),
 • stmeluje v jednotu, oživuje rozmanitost charismat, vzbuzuje mnohotvárnou činnost

3) skutečnost církve

 • roste slyšením Božího slova, plně poznává, že je novým lidem,
 • má ve stejné úctě Boží slovo i eucharistické tajemství (obojí stůl poskytuje duchovní pokrm),
 • hlásané Boží slovo směřuje k oběti smlouvy, k hostině milosti

4) vnitřní souvislost Božího slova s tajemstvím eucharistie, kterou vyjadřuje tabulka:

Bohoslužba slova Slavení eucharistie
církev čte, co se ve všech částech Písma vztahuje na Krista (Lk 24,27) slaví jeho památku
více se vzdělává plněji se posvěcuje
zvěstuje se úmluva s Bohem obnovuje se nová a věčná smlouva
slovy líčí dějiny spásy uskutečňuje tuto historii ve svátostných znameních liturgie

Ačkoliv součástí bohoslužby slova je homilie, která má naslouchajícímu pomoci zabývat se slyšeným Božím slovem a přijmout jej do svého života, má v tomto procesu významný úkol i katecheze, která může bohoslužbě slova předcházet nebo následovat po ní. V katechezi lze volit různé přístupy k práci s biblickými texty, aby jim účastníci lépe porozuměli a došlo k dialogu mezi nimi a Bohem. Úkolem katecheze v rámci výchovy k liturgickému slavení je také „zasadit“ porozumění bohoslužbě slova do kontextu celého slavení a připravit věřící na aktivní účast na slavení liturgie. Vítaným typem katecheze s dospělými a v jednodušší podobě i se staršími dětmi je proto příprava na slyšení nedělních biblických textů. K tomu se nabízí několik pomůcek: výklady na www.pastorace.cz od A. Scarana, A. Opatrného a dalších autorů; pro mladé E-neděle ke stažení na www.paulinky.cz/E-nedele; knihy obsahující výklady k nedělním čtením, jejichž přehled uvádíme v dokumentu „Pomůcky k práci s Biblí“ na www ve složce 1102.

BOHOSLUŽBA SLOVA SLAVENÁ SAMOSTATNĚ a příprava na ni v katechezi

Samostatně slavená bohoslužba slova u nás zatím není příliš rozšířená ani doceněná. Výjimkou, co se týče rozšíření, jsou bohoslužby slova konané místo nedělní mše svaté. Jejich součástí bývá proto svaté přijímání. Dále vám chceme nabídnout podněty k jiným typům bohoslužeb slova, k jejichž přípravě je zvláště vhodná katecheze, případně které završují nějaký katechetický cyklus či program:

Kající bohoslužba

V některých farnostech se v poslední době ujaly bohoslužby slova v souvislosti se společnou přípravou na individuální slavení svátosti smíření, a to tzv. kající bohoslužby. Jejich výhoda jednoznačně spočívá v tom, že na ně lze pozvat i věřící, kteří nemohou slavit individuální svátost smíření, a přitom se účastní společného vyznání hříšnosti a přijmou Boží požehnání zprostředkované zástupcem církve.

Příprava „kající pobožnosti“ nabízí výklad Božího slova a symbolické vyjádření jeho poselství, které pomůže porozumět podstatě svátosti a spojit ji s jednáním Božím v dějinách a v životě každého věřícího. Může povzbudit na nastoupené cestě obrácení a dát jí nové podněty, může inspirovat k modlitbě. Má charakter společné modlitby věřících. Více viz SEKRETARIÁT ČESKÉ LITURGICKÉ KOMISE. Obřady pokání, 1982, 17–18. Vzory pro kající pobožnosti viz s. 155–196. Součástí této liturgické knihy jsou desítky biblických textů. Některé jsou určeny na výběr pro liturgii svátostného smíření (s. 56–134); dále jsou zde uvedeny kající litanie vycházející z biblických obrazů (s. 135–140) a biblické texty k díkůčinění za dar odpuštění (s. 141–151). Knížka CALDÉLARI, Henri. Odpuštění, pramen života. Proč a jak se zpovídat? Kostelní Vydří : KNA, 1998, uvádí doporučené odkazy na biblické texty pro mladé lidi na s. 23–24 (úryvky o odpuštění Božím) a na s. 43–44 (texty, které mohou posloužit jako základ pro zevrubné individuální zpytování svědomí). Přehled těchto odkazů uvádíme pro vás, kdo nemáte tyto knihy k dispozici, v samostatném dokumentu na www ve složce 1102.

Na www najdete též scénář kající bohoslužby pro rodiče a děti k zakončení přípravy k prvnímu slavení svátosti smíření.

Bohoslužby slova při různých příležitostech

Bohoslužby slova mohou být připraveny i k jiným životním příležitostem, jejichž prožívání má významné místo v životě člověka: těžká nemoc, rozchod s životním partnerem, úmrtí v rodině apod. Přivyknout těmto změnám, naučit se s nimi žít, přijmout je apod. vyžaduje více času a také podporu ostatních věřících. Boží slovo má v takových situacích léčebnou moc. Bohoslužba slova nevyřazuje ze slavení nikoho, lze do ní zařadit gesta a symbolické úkony, které podpoří vnímání této vzájemnosti, společného nesení břemen nebo naopak vyjádření radosti.

Bohoslužby slova jsou také vhodnou liturgickou formou k zakončení katechetického cyklu nebo např. mezigeneračního programu. V tom případě v ní lze uplatnit i výsledky práce v jednotlivých katechetických setkáních např. formou výzdoby, použitého symbolu, přímluv apod.

Scénáře a komentáře bohoslužeb slova k určitým příležitostem, které mohou také posloužit jako vzor, nabízí Pastorační příručka pro veřejné pobožnosti (vydaná KNA v roce 2002):

 • Ekumenická pobožnost na Světový den míru 1. ledna (s. 164–167): biblické texty zde nejsou předepsány, závisí na výběru předsedajícího;

 • Svatodušní vigilie s lucernáriem (s. 248–268): obsahuje výběr biblických textů i s krátkým výkladem, součástí je obnova biřmovacích závazků;

 • Bohoslužba slova v den Památky Všech věrných zemřelých II. (s. 283–287).

Žehnání a společné modlitby na určitý úmysl

Bůh žehnal hojně všemu, co stvořil, a také člověku (podle Gn 1). V církvi se proto již od pradávna rozvinula praxe žehnání, jejíž smysl spočívá v zahrnování lidí a stvořených věcí do tohoto Božího požehnání. Když Bůh žehná sám nebo skrze jiné, zaslibuje Boží pomoc, ohlašuje se jeho milost a hlásá se věrnost s ujednanou smlouvou. Když žehnají lidé, chválí toho, kterého prohlašují za dobrého a milosrdného; srov. LITURGICKÁ KOMISE ČBK. Benedikcionál. Praha, 1994, 7, bod I.6. Tato liturgická kniha obsahuje řadu formulářů pro žehnání osob, liturgických prostor a prostor ke každodennímu životu, předmětů, jež symbolizují vztah mezi lidským životem a Bohem apod. Součástí všech těchto žehnání je četba Božího slova a promluva, poté přímluvy a žehnací modlitba. V katechezi se můžeme zaměřit na to, jaký smysl dává žehnaným osobám nebo věcem biblický text, a vyzvat účastníky k promyšlení vlastní přímluvy.

Pobožnosti spojené s modlitbami na určitý úmysl představuje Pastorační příručka pro veřejné pobožnosti, jejíž návrhy počítají s četbou Písma svatého:

 • K prohloubení účinků ze slavených svátostí křtu (obnova křestního vyznání, díkůvzdání za křest, obřad na zakončení období mystagogie nově pokřtěných); biřmování (svatodušní novéna s četbou Písma); eucharistie (první svaté přijímání, adorace s texty Písma s vazbou na tajemství eucharistie a krátká homilie, příručka uvádí též různé varianty podle liturgické doby);

 • Litanie k Nejsvětějšímu jménu Ježíš: každou z invokací můžeme podpořit textem z Písma svatého; modlitbu litanií lze doprovodit např. promítáním biblických textů a ilustrací k nim;

 • Pobožnosti a modlitby během liturgického roku (s. 156–164): příručka neobsahuje přímo odkazy na biblické texty, ty lze ale k některým modlitbám dohledat, např.: roznášení betlémského světla (J 1,9; J 8,12; Mt 5,14); pobožnost u jesliček (J 1,9–14; Mt 1,18–25; Mt 2);

 • Ekumenická pobožnost (nebo spíše bohoslužba slova) s modlitbou za svět (příručka nechává výběr biblických textů na kazateli a žádné nenabízí, viz s. 164–167);

 • Sedm slov Ukřižovaného – rozjímání K. Rahnera k Ježíšovým výrokům na kříži (příručka s. 203–212);

 • Rozjímání biblických textů vztahujících se k událostem Zeleného čtvrtka, zejména o utrpení v lidském životě: Svatá hodina na Zelený čtvrtek I. (podle K. Rahnera, příručka s. 222–234); Svatá hodina na Zelený čtvrtek II. (podle biskupa Aufderbecka, s. 235–244);

 • Biblické texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů (s. 288–295);

 • Biblické texty pro prosebné dny na venkově v souvislosti s žehnáním polí na jaře (s. 297–301).


Ke stažení: 1102-část 3-Pokání

1102-část 3-Pokání Složka doplňuje náměty ke kajícím bohoslužbám slova uvedené v Praktické příloze, část 3 na s. 10-11. Obsahuje:
 • Přehled odkazů na biblické texty k tématice pokání a odpuštění
 • Scénář katechetické přípravy na kající bohoslužbu pro rodiny s dětmi

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011