Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

A Pojem "eucharistie" v katechezi - 1. část

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Zaměříme se nejprve na porozumění pojmu „eucharistie“. Věřící jej často považují za pojmenování proměněné hostie nebo svatého přijímání. Málokdy jej vztahují ke slavení mše svaté. V katechezi můžeme účastníkům představit různá další synonyma mše svaté a na základě jejich významu objevovat víru církve i jednotlivce, kterou tato svátost vyjadřuje.

Poznámka: výraz „mše svatá“, který je pro naše současníky nejsrozumitelnější a jednoznačně vymezený, pochází ze 4. století a je odvozen od latinského slova „missa“. To souviselo nejprve s tím, že katechumeni byli po bohoslužbě slova posíláni pryč, neboť svatá tajemství, tj. slavení památky smrti a vzkříšení Ježíše Krista a svaté přijímání, byla určena jen zasvěceným – tj. pokřtěným. Později byli věřící na konci mše svaté „vysíláni“ žít v síle pokrmu, který přijali.

Budeme pracovat s biblickými texty a s liturgickými modlitbami. Smyslem níže navržených scénářů je pomoci účastníkům katecheze porozumět slavení mše svaté/eucharistie jako díkůvzdání a objevit v této svátosti další její významy pro naši víru na základě synonym pro eucharistii.

1. Výraz "eucharistie" podle Nového zákona


V Novém zákoně jsou výraz „eucharistia“ a od něj odvozená slova spojena: s díkůvzdáním Bohu za stvoření, za vykoupení a za posvěcení. V tabulce jsou uvedeny čtyři základní biblické verše, v níž se tento výraz vyskytuje, a to ve dvou „odstínech“:

L 22,19 Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy… εύχαριστέω odvozeno od eucharistein být vděčný, cítit vděčnost; vzdát díky
1 K 11,24 …vzdal díky, rozlámal ho a řekl… εύχαριστέω odvozeno od eucharistein být vděčný, cítit vděčnost; vzdát díky
Mt 26,26 Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“ εύλογέω odvozeno od eulogein εύλογέω - chválit
- pronést slavnostní požehnání nad chlebem
Mk 14,22 Když jedli, vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával jim ho se slovy: „Vezměte. To je mé tělo.“ εύλογέω odvozeno od eulogein εύλογέω - chválit
- pronést slavnostní požehnání nad chlebem

Biblický text je převzat z Bognerova překladu Nového zákona, který se užívá při slavení liturgie. Řecký tvar slov spolu s jejich významem je převzat ze stránky www.greekbible.com, význam je přeložen z angličtiny.

Návrh scénáře č. 1 (od přibližně 12 let věku)

Smyslem aktivity je porozumět významu slova „eucharistie“ na základě jeho výskytu v Novém zákoně a významu preface při slavení mše svaté. Povšimnout si, za co vzdává církev Bohu díky při slavení liturgie.

Pomůcky: pracovní listy č. 1 a 2 a text J 17 (viz složka 1302-PP-A v rubrice Ke stažení); kartičky papíru (vel. A6), papír ve velikosti A3 na plakát (může stačit i A4), pruhy papíru (mohou být barevné podle liturgické doby), svíčka, zápalky, bílý nebo žlutý šátek pod plakát.

POSTUP:

1) Motivace účastníků:

 • Vytiskněte biblické verše uvedené v tabulce v řečtině (viz Pracovní list č. 1 – eucharistie), rozstříhejte je na jednotlivé věty a rozdejte účastníkům katecheze tak, aby polovina účastníků dostala verše L 22,19 a 1 K 11,24 a druhá polovina verše Mt 26,26 a Mk 14,22. Účastníci mohou pracovat ve dvojicích.
 • Úkolem dvojice je najít slovo, které je uvedeno v obou řecky napsaných verších (v prvním případě se podobá podstatnou částí). Dále účastníci vyhledají v Novém zákoně český překlad obou veršů a určí, jaký český význam má vyhledané slovo.
 • Výsledek účastníci napíší na kartičku z papíru.
 • Vytvořte z dvojic čtveřice tak, aby v každé čtveřici byly dvě kartičky s různými významy vyhledaných řeckých slov.
 • Zadejte každé skupině tyto úkoly a otázky: dvojice si sdělí české překlady veršů, které jim byly zadány; z jejich porovnání zjistí, při jaké příležitosti byly vysloveny; Jak chápe církev tuto událost? (jako ustanovení svátosti eucharistie); Co z toho vyplývá pro význam eucharistie? Co se při této svátosti děje?
 • Zástupci všech skupin postupně odpoví na položené otázky.

2) Díkůvzdání v Ježíšově modlitbě:

 • Vraťte se k významu „díkůvzdání“. Položte účastníkům katecheze otázku: Kdo vzdával díky, komu a při jaké události? (Ježíš svému Otci při velikonoční večeři s apoštoly, kterou nazýváme v křesťanské tradici jako „poslední večeře“.)
 • Ježíšovy rozhovory i modlitbu k Otci při poslední večeři zaznamenal autor Janova evangelia. Přečtěte nahlas slavnostním způsobem Ježíšovu „velekněžskou modlitbu“ v J 17, v níž Ježíš připomíná poslání, které dostal od Otce, a prosí za své učedníky. Tuto modlitbu můžeme považovat za shrnutí Ježíšova odkazu ke slavení eucharistie. Připravte text této modlitby pro účastníky k jejich vlastnímu rozjímání (při četbě můžete rozsvítit svíčku).

3) Díkůvzdání církve – význam preface a její obsah:

 • Při slavení eucharistie můžeme identifikovat liturgickou modlitbu, ve které kněz výslovně mluví o „vzdávání díků“ a jmenuje konkrétní dary, které jsme dostali od Boha. Účastníci se mohou zamyslet nad tím, v jaké části mše svaté se tak děje.
 • Touto modlitbou začíná tzv. eucharistická modlitba, jde o její první část zvanou preface. Část obsahu této modlitby se v průběhu liturgického roku mění. V „Pracovním listě č. 2 – preface“ je uveden výběr prefací podle misálu, které se vztahují k hlavním liturgickým obdobím (vyjma mezidobí). Vytiskněte je a rozstříhejte tak, aby každá dvojice dostala jednu prefaci. Úkolem účastníků katecheze je přečíst si tuto modlitbu a vyjádřit vlastními slovy v souvislosti s významem liturgického období, za co vzdáváme Bohu díky. Jednotlivé skupiny své závěry napíší na pruh papíru velkými písmeny (nejlépe fixem). Vyrobte pak společný plakát, v jehož středu bude symbol eucharistie, a od něj nalepujte postupně pruhy papíru jako paprsky (viz obrázek ke stažení níže). Do středu připište k symbolům slova EUCHARISTIE a DÍKŮVZDÁNÍ. Účastníci pak plakát okomentují (zástupce z každé skupiny vysvětlí obsah paprsku, který skupina sestavila a nalepila).

4) Osobní díkůvzdání

 • Setkání zakončete ponecháním prostoru účastníkům katecheze k vlastní meditaci a modlitbě. Položte při tom plakát na šátek a zapalte svíčku. Kdo chce, může se připojit k plakátu písemnou formou a připsat svoji modlitbu, svůj symbol; pokud jsou účastníci zvyklí pracovat s biblickými postavičkami, položte plakát na velký kruhový šátek a vyzvěte účastníky, aby si vybrali biblickou postavu, která je jim blízká, a umístili ji vedle plakátu v postoji, který bude vyjadřovat díkůvzdání podle jejich cítění.

Návrh scénáře č. 2 (určený dětem přibližně od 9 do 12 let věku) na téma mše svaté/eucharistie jako díkůvzdání.

Účelem uvedeného scénáře je jednak postupně uvádět děti do smyslu jednotlivých liturgických modliteb mše svaté a jednak jim pomáhat růst ve vlastní modlitbě. Malé děti se učí děkovat samy za sebe v jednoduché modlitbě vlastními slovy. Většinou myslí hlavně samy na sebe a své nejbližší. Po devátém roce věku již děti většinou přijímají Pána Ježíše v eucharistii, a je tedy žádoucí je uvádět i do smyslu modliteb celé církve a zároveň tak obohacovat jejich osobní modlitbu. Učíme je děkovat Bohu za jeho činy v dějinách spásy, které vykonal také pro mne, jak děti poznávají z Písma svatého. Práce s biblickými texty v katechezi a liturgickými modlitbami by měla být úzce propojena. Děti tak postupně porozumí tomu, že v liturgii slavíme Boží činy, které Bůh koná i v našem životě.

Pomůcky: nakopírované čtyři verše z tabulky č. 1 a Pracovní list č. 3 – preface o eucharistii (viz složka 1302-PP-A ve sekci Ke stažení).

POSTUP:

1) Motivace účastníků:

  Vytiskněte verše uvedené v tabulce v češtině a dejte všechny čtyři vždy dvojici nebo trojici dětí. Jejich úkolem je určit, co mají všechny tyto verše společného (např. sdělují nám něco o Ježíši; napsali to čtyři různí autoři, takže jde o něco důležitého; stalo se to při velikonoční večeři Ježíše s apoštoly; jsou zde použita stejná nebo podobná slova…). Nenapovídejte dětem, ale motivujte je, aby přišly samy na co nejvíce podobností. Jejich postřehy zapisujte na tabuli. V závěru položte dětem otázku, kterou událost verše připomínají?

2) Četba z Písma svatého a porozumění okolnostem události

 • Přečtěte si o této události v evangeliu, doporučujeme Mt 26,17–20.26–29. Vynecháváme dialog Ježíše s Jidášem. Děti by měly mít text před sebou.
 • Zopakujte důležité informace buď formou otázek, nebo tak, že budete dětem říkat vybraná slova (nebo je ukazovat napsaná velkými písmeny na pruzích papíru) a děti na ně budou reagovat.
 • Příklad otázek (děti si zapisují odpovědi ve skupině na papír, ty pak porovnáte): Při kterých svátcích se konala tato večeře? Co při této večeři vykonal Ježíš s chlebem? (požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům); Co vykonal Ježíš s kalichem vína? (vzdal díky a podal jim ho); Co Ježíš řekl o chlébu a vínu? (je to jeho tělo a krev nové smlouvy). Je třeba, aby děti vyhledaly odpovědi v textu. Zodpovězte případné dotazy dětí. Ujistěte se, zda děti porozuměly výrazu „vzdal díky“.
 • Příklad slov, na která mají děti na základě textu reagovat: Velikonoce, večeře, chléb, kalich, tělo, krev, požehnání, díkůvzdání, lámání.

3) Vysvětlení pojmu „vzdávat díky“ a „eucharistie“

 • Položte dětem otázku: Co myslíte, komu a proč vzdal Ježíš díky, když vzal kalich? (Můžete si také na prvním papíře všimnout, že vzdal díky i za chléb, než ho rozlámal.) Hledejte společně odpověď na tuto otázku. Předpokládáme přitom, že děti již vědí, že Ježíše poslal na svět Bůh Otec a svěřil mu úkol přivést všechny lidi do Boží rodiny (Božího království).
 • Ježíš při této velikonoční večeři také svým učedníkům řekl, aby ji konali na jeho památku. Vždy, když slavíme mši svatou, připomínáme si také tuto velikonoční večeři a podobně jako Ježíš „vzdáváme díky“. Pro toto „díkůvzdání“ máme řecký výraz „eucharistie“. Zeptejte se dětí, zda toto slovo již někdy slyšely. Když se říká, že slavíme „eucharistii“, slavíme mši svatou.
 • Ve mši svaté je jedna modlitba, kterou se za nás všechny modlí kněz, a při ní říká, za co vzdává církev Bohu díky. Každou neděli bývá tato modlitba jiná. Ptejte se dětí: Co myslíte, za co asi děkujeme Bohu o Vánocích? A za co o svátku Panny Marie?

4) Díkůvzdání za mši svatou

 • Na Zelený čtvrtek a také při slavnosti, které se říká Těla a Krve Páně (starším názvem Božího těla), děkuje kněz jménem nás všech za mši svatou. Rozdejte dětem nakopírovaný text preface o eucharistii č. 2. Jejich úkolem je podtrhnout různými barvami všechny dary, za které kněz v této modlitbě děkuje. Poté si vysvětlete, co je jimi míněno. Pokud děti nebudou schopné „zpracovat“ text modlitby samy, udělejte to společně. Výrazy, které jsou pro děti zatím nepochopitelné, protože k nim nemají patřičné znalosti, se zatím nezabývejte. Soustřeďte se zejména na ty, které jsou dětem povědomé. Rozhovorem o těchto věcech prohloubíte jejich poznání a propojíte je se slavením eucharistie.
 • Text preface:
  Vpravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné,
  svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,
  abychom ti vždycky a všude vzdávali díky,
  skrze našeho Pána, Ježíše Krista.
  Neboť on je naše jediná a dokonalá oběť:
  jako Beránek neposkvrněný se obětoval na kříži
  za spásu celého světa;
  a na svou smrt nám odkázal trvalou památku,
  když naposled večeřel se svými apoštoly.
  A my odevšad přicházíme, abychom
  jedli z jeho svatého stolu
  a měli účast na jeho vykoupení,
  a ty nás sjednocuješ ve víře a lásce
  a dáváš nám naději, že se svým Spasitelem jednou zasedneme za stůl v tvém věčném království.
  A proto tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy zpíváme píseň o tvé slávě a voláme…

Poznámky podtrženým slovům: slovo „oběť“ vysvětlujeme dětem jako „dar Bohu“; „spása“ – přivést všechny lidi do společenství s Bohem, obnovit svět podle Božího plánu při stvoření; „památka“ – mše svatá, kterou slavíme na památku Ježíš Krista; „svatý stůl“ – oltář, symbol Krista, který se nám dává jako pokrm pro naši víru, naději a lásku; „vykoupení“ – abychom vírou přijali, že Ježíš zemřel i za naše hříchy a chce nám je odpustit; „sjednocuješ“ – Bůh z nás činí rodinu svých dětí, kterou spojuje víra v Boha a vzájemná láska; hostina u svatého stolu při mši svaté je příslibem, že budeme žít věčně s Kristem u Boha, podobně jako tak již žijí „nebeské zástupy“, které spolu s námi slaví každé díkůvzdání (eucharistii, mši svatou).

Text je rozepsán v grafické úpravě pro děti, viz Pracovní list č. 3 – preface o eucharistii.

Ke stažení: Náčrt plakátu k eucharistické modlitbě., 78 kB

Ke stažení: 1302-PP-A Výraz "eucharistie" podle Nového zákona

1302-PP-A Výraz

Složka se vztahuje k části A praktické přílohy ke scénáři č. 1: Výraz "eucharistie" podle Nového zákona (s. 2). Složka obsahuje:

 • Pracovní list č. 1 - eucharistie

 • Pracovní list č. 2 - preface

 • Pracovní list č. 3 - preface o eucharistii

 • Pracovní list č. 4 - modlitby ze druhé hlavní části mše svaté - slavení eucharistie

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011