Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

A Pojem "eucharistie" v katechezi - 2. část

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

2. SYNONYMA K OZNAČENÍ SVÁTOSTI EUCHARISTIE


Na katechetické setkání se scénářem č. 1 (viz 1. část A) může navázat další, při kterém rozšíříme účastníkům jejich porozumění významu eucharistie z pohledu víry církve na základě dalších textů z Písma svatého:

Synonymum Odkaz Biblický text Poznámky k výkladu
Večeře Páně 1 K  11,20.26 Když se tedy scházíte, už to není večeře, jak ji ustanovil Pán.
Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete z tohoto kalicha, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde.
Pod způsobami chleba a vína je skryt celý božský život (dar Nejsvětější Trojice), který k nám přišel v Kristu a jeho celém konání a daruje se nám. Tomu je třeba porozumět a podle toho eucharistii přijímat, aby nám nebyla „k odsouzení“. Srov. SC 8; 1 K 11,27–28.
Zj 19,9a A dále mi řekl: „Zapiš to: Blaze těm, kdo jsou pozváni k Beránkově svatební hostině!“ Eucharistie je nejen vyjádřením víry církve a zdrojem Boží milosti, ale také zárukou budoucí slávy
Lámání chleba Mt 26,26

1 K 11,24
Když jedli, Ježíš vzal chléb, požehnal ho, lámal a dával ho svým učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte. To je mé tělo.“
Vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „Toto je moje tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku.
Při židovské velikonoční hostině bylo gesto lámání chleba znamením bratrské lásky, pohostinnosti a přátelství.
Proměněný chléb, znamení vzkříšeného Pána, je věřícím lámán, aby si uvědomovali význam stolování s Kristem, tedy to, že je přítomen uprostřed nich a oni mu náležejí.
Mt 14,19 …vzhlédl k nebi a požehnal, lámal chleby učedníkům a učedníci zástupům. Všechny verše jsou vyňaty z vyprávění o rozmnožení chlebů a ryb, všechny spojuje gesto lámání chleba
Ježíš sytí hladové lidi chlebem tak, že je dostatek pro všechny a ještě zbývá.
To se ve spojení s Kristovou obětí stává znamením lásky Ježíšovy, který daruje svým učedníkům a skrze ně i všem ostatním hladovým lidem sám sebe.
Mt 15,36 …vzdal díky, lámal a dával učedníkům a učedníci lidem
Mk 8,6.19 …vzdal díky, lámal a dával učedníkům, aby je předkládali; předložili je tedy lidu…
když jsem rozlámal těch pět chlebů pro pět tisíc lidí, kolik košů plných kousků chleba jste ještě nasbírali? Odpověděli mu: „Dvanáct“.
J 6,11–12 Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: „seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!“
L 24,30.35 Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim.
Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.
poznávací znamení pro pro Ježíšovy učedníky
Sk 2,42.46

Sk 20,7.11
Setrvávali v apoštolském učení, v bratrském společenství, v lámání chleba a v modlitbách.
Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce.
První den v týdnu jsme se sešli k lámání chleba. Pavel mluvil k bratřím… Potom zase šel nahoru, lámal chléb a pojedl. Mluvil ještě dlouho…
praxe prvotní církve
1 K 10,16–17 Kalich požehnání, který žehnáme – není to účast v Kristově krvi? Chléb, který lámeme – není to účast v Kristově těle? Protože je to jeden chléb, tvoříme jedno tělo, i když je nás mnoho, neboť všichni máme účast na jednom těle. znamení jednoty s Kristem a jednoty jeho učedníků
Oběť chvály Žd 13,15 Skrze něho tedy podávejme stále Bohu oběť chvály, to je ovoce rtů, které chválí jeho jméno. z řeči o následování Krista v bratrském společenství
Duchovní oběť 1 Pt 2,5 A vy sami se staňte živými kameny pro duchovní chrám, svatým kněžstvem, které přináší duchovní oběti, Bohu příjemné skrze Ježíše Krista. z Petrova kázání o církevní obci, kterou představuje jako Boží dům

Tabulka č. 2: Další významy eucharistie na základě biblických textů a tradice církve.

Návrh scénáře č. 3:

Obsah biblických textů uvedených v tabulce koresponduje s texty druhé hlavní části mše svaté – eucharistické bohoslužby. V jejím centru je eucharistická modlitba, o jejíž struktuře jsme již dříve uveřejnili článek „Dějiny spásy v eucharistické modlitbě“ (3/2009), se schématech, které zde znovu uvádíme (viz příloha ke stažení níže).

V tomto katechetickém setkání porovnáme biblické texty v tabulce s vybranými liturgickými modlitbami, které obsahuje Pracovní list č. 4 – modlitby z bohoslužby oběti. Jde o tyto modlitby:

   Modlete se bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu. / Ať ji přijme ke své slávě a k spáse světa.

   Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: Vezměte a jezte…

   Kdykoliv jíme tento chléb a kdykoliv pijeme tento kalich, zvěstujeme tvou smrt a čekáme na tvůj příchod, Pane Ježíši Kriste.

   Proto konáme, Bože, slavnou památku našeho vykoupení: Zvěstujeme, že Kristus zemřel a sestoupil mezi mrtvé, vyznáváme, že vstal z mrtvých a usedl po tvé pravici, a v očekávání jeho slavného příchodu obětujeme ti jeho tělo a jeho krev, oběť, ve které ty má zalíbení a celý svět spásu. Shlédni, dobrotivý Otče, na oběť, kterous ty sám vložil do rukou své církvi: dej všem, kdo budou z tohoto jednoho chleba jíst a z tohoto jednoho kalicha pít, ať jsou v Duchu svatém jedno tělo, aby se tali dokonalou a živou obětí v Kristu, k chvále tvého jména. (Ze 4. eucharistické modlitby)

   Hle, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkově.

Pomůcky: nakopírovaný Pracovní list č. 4 – modlitby z bohoslužby oběti ze složky 1302-PP-A na www; pruhy papíru, fixy; Nový zákon pro každého účastníka

POSTUP:

 • rozdělte účastníky katecheze do dvojic a každé dvojici zadejte vyhledání jednoho nebo více veršů, které svým obsahem souvisejí. Prvním úkolem dvojice je najít souvislost mezi mší svatou a zadanými verši;
 • rozdejte účastníkům nakopírovaný pracovní list č. 4 a vyzvěte je, aby vyhledali liturgické modlitby, které souvisejí s obsahem vyhledaných biblických veršů, a určili, v jaké části mše svaté se tato modlitba užívá;
 • účastníci opíší text modlitby a příslušného verše na pruh papíru různými barvami;
 • zástupci jednotlivých dvojic sdělí výsledky ostatním;
 • pruhy papíru sestavte podle pořadí, jak zaznívají ve mši svaté
 • zodpovězte případné dotazy
 • závěrečná meditace a modlitba: každý účastník si nalistuje v evangeliu J 15,9–17 text, který je v Bognerově překladu označen nadpisem „Přikázání lásky“. Jde o text, který autor evangelia uvádí jako součást Ježíšovy řeči při poslední večeři. Doporučte účastníkům katecheze, aby jej četli a uvažovali nad ním z pohledu Ježíšova přikázání „To konejte na mou památku“. Následuje chvíle tiché meditace tohoto textu, kterou můžete uzavřít společnou modlitbou.

Použité prameny:

  Misál na každý den liturgického roku. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2003.
  KOPEČEK, Pavel. Lámání chleba je výrazným symbolem..
  Písmo svaté, překlad Václava Bognera, J 15,9–17.
  Giglioni, Paulo. Svátosti Krista a Církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1996.

Ke stažení: Schéma eucharistické modlitby, 186 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011