Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

B Ježíšova blahoslavenství v katechezi o eucharistii

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Program pro katechezi, který vychází z článku Bedřicha Horáka „Blahoslavenství a eucharistie“ a uvádí souvislost mezi biblickými texty a slavením liturgie

ÚVOD PRO KATECHETU A VÝCHODISKA KE KATECHEZI


Autor našeho článku uvádí, že „rysy těch, kdo jsou prohlášeni „šťastnými“, jsou vlastně rysy Ježíšovy“ a lze je získat pouze ve spojení s ním. Při slavení eucharistie se s Ježíšem spojujeme různým způsobem (naslouchání, modlitby, zpřítomňování důležitých událostí a pronikání do jejich tajemství, setkání ve společenství s ostatními věřícími a zvláště s Ježíšem ve svatém přijímání…), v tom všem můžeme najít podobnost s tím, k čemu nás vyzval Kristus prohlášením blahoslavenství. Můžeme říci:

 • k prožívání blahoslavenství jako základního programu „magny charty“ našeho života, nás uschopňuje Bůh zejména při slavení eucharistie;
 • vědomé slavení eucharistie (činná účast) je „předchutí“ věčného života s Bohem, v němž se jednou dovrší naše štěstí.

„Blahoslavenství“ (Mt 5,3–12) tedy nejsou „učivem“, které by navíc bylo možné zvládnout během jedné vyučovací hodiny nebo katechetického setkání. Pokud bychom je katechizovaným podávali jako informaci o tom, že Ježíš řekl na začátku svého veřejného působení v Galileji něco velmi důležitého, a pak bychom se k tomuto programu již nevraceli, snížili bychom významně jeho hodnotu na „jedno“ z mnoha Ježíšových prohlášení. Jak vyplývá z článku B. Horáka, blahoslavenství jsou zvláštním způsobem povoláním ke spáse, která byla ohlašována ve Starém zákoně, Ježíš nám k ní otevřel cestu a my se učíme dávat na tuto Boží nabídku adekvátní odpověď.

Seznamte se nejprve se zpracováním podkladů pro katechezi se všemi věkovými skupinami přibližně od věku devíti let. Z nich vychází konkrétní program představený v části B. Jednotlivá blahoslavenství jsme porovnali se starozákonními tematicky příbuznými texty a souvisejícími novozákonními texty (viz níže – tři vedle sebe umístěné sloupce v tabulkách). Z tohoto základu může vycházet katechetický program pro ty, kteří se teprve začínají seznamovat se životem z víry.

Pro ostatní můžeme program rozšířit o souvislost mezi blahoslavenstvími a slavením liturgie. V další části každé tabulky je uvedeno, ve které části liturgického roku se tyto texty užívají ve mši svaté. Pokusili jsme se je přiřadit k jednotlivým liturgickým dobám a svátkům, jejichž charakteru odpovídají. V některých případech je to jednoznačné, v ostatních si musíme pomoci i vzdálenější souvislostí. Z pohledu katechetického záměru je to možné. Aby byl tento záměr srozumitelný, uvádíme jednotlivá blahoslavenství v pořadí podle svátků nebo období liturgického roku, jimž jsme je přiřadili.

Boží lid očekával příchod slíbeného Zachránce, Mesiáše, pomazaného samým Hospodinem. Zaměříme se na skutečnosti, které jsou přehledně zpracovány v tabulkách (viz níže složka ke stažení.

NÁMĚT NA CELOROČNÍ PROGRAM

Následování Ježíše podle blahoslavenství

Program vychází z požadavku propojit prožívání liturgie s katechezí, která má vyústit v praktickém životě z víry. Jeho účelem je poznávat naplnění Božích příslibů spásy pomocí porozumění blahoslavenstvím v kontextu Starého zákona i evangelia a učit se odpovědi na povolání ke spáse během celého liturgického roku. Je určen pro účastníky, kteří již mají zkušenost práce s biblickými texty. Se začátečníky pracujeme pouze s hledáním souvislosti mezi blahoslavenstvím a jedním z novozákonních textů (2. a 3. sloupec).

Postup pro zkušenější může být následující:

 • Ze Starého zákona se dozvídáme, co v něm první křesťané rozpoznali jako zvěst vztahující se k Ježíši Kristu (1. sloupec v tabulce).
 • Ježíš potvrzuje Boží příslib spásy; poznáváme, v čem spása spočívá: co pro nás koná Bůh a co máme dělat my (2. sloupec v tabulce).
 • Objevujeme tento postoj v novozákonních textech; učíme se odpovídat Bohu v modlitbě. K tomu nám mohou pomoci i výňatky z uvedených žalmů (pro dospívající a dospělé účastníky katecheze). Modlitby uvedené v Písmu nás utvrzují ve víře, umožňují nám nahlédnout do zkušenosti lidí s Bohem, povzbuzují nás ke správnému konání (3. sloupec v tabulce).

Možnost využití námětu:

 • doplnit program předmětu „náboženská výchova“ podle osnov ČBK z roku 2004 pro 4. ročník, pokud pracujete s dětmi, které již přijímají eucharistii. V tomto ročníku jsou zařazena blahoslavenství v kontextu Božího království ve dvou setkáních. Využitím níže uvedených námětů během roku přispějete k naplnění jednoho z cílů náboženské výchovy: prohloubit prožívání přijatých svátostí;
 • připravit vlastní celoroční program pro děti ve smíšených věkových skupinách podle níže uvedených bodů, které v jednotlivých setkáních rozvedete (SZ text, NZ text, souvislost se slavením liturgie);
 • pro mladé lidi a dospělé jako cyklus osmi setkání následujících za sebou. Cyklus je vhodné zahájit v době adventní, nebo krátce po Novém roce. Jinou variantou je zařadit setkání nad jednotlivými blahoslavenstvími do programu společenství během celého roku v období, jak je doporučeno níže.

Podnětem pro „vstup“ do katecheze s programem blahoslavenství budou buď některé liturgické svátky, nebo začátek liturgické doby. Vybrali jsme celkem osm takových příležitostí (časových bodů), při kterých bude účastníkům katecheze představeno jedno blahoslavenství, podle něhož by se měli snažit v následujícím období žít.

Vybrané časové body:

 • začátek adventu (prosinec): blahoslavení hladovějící a žíznící po spravedlnosti
 • slavnost Ježíšova narození (nebo začátek ledna): tišší
 • začátek doby postní: milosrdní
 • Svatý týden (v rámci přípravy na Velikonoční třídení): chudí v duchu
 • začátek května (měsíce Panny Marie): šiřitelé pokoje
 • před slavností sv. Cyrila a Metoděje (během června): plačící
 • září (před slavností sv. Václava): pronásledovaní pro spravedlnost
 • říjen (před slavností Všech svatých): čisté srdce
 • slavnost Krista Krále – společná reflexe celého programu

Před uvedením nového blahoslavenství krátce vyhodnotíme předešlé zkušenosti. Děti si vybarví příslušné pole ve svém schématu a mohou si k němu připsat např. biblický verš, svoji modlitbu, myšlenku apod.

Prožívání v liturgickém roce (viz schéma níže ke stažení). Za počátek programu můžeme zvolit začátek školního roku, nebo lépe začátek adventu. V tom případě bude program pokračovat v dalším školním roce.

Ke stažení: Schéma programu Blahoslavenství a eucharistie., 382 kB

Ke stažení: 1302-PP-B Tabulky s texty k jednotlivým blahoslavenstvím

1302-PP-B Tabulky s texty k jednotlivým blahoslavenstvím Pomůcka ke katechezi podle scénáře, který je uveřejněn v Praktické příloze - část B - text č. 1.
 • Tabulky slouží jako východisko pro celoroční program představený v textu 2.
 • Program pro katechezi vychází z článku Blahoslavenství a eucharistie.


  © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011