Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

C Práce s obrazy k tématu "Ježíš při poslední večeři"

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Giotto: Umývání nohou učedníkům J 13,3–7

Giotto vycházel z textu J 13,1−17. V centru jeho zájmu je Ježíšovo jednání s Petrem a jejich dialog. Gestem mytí nohou vyjadřuje, že Ježíš, který je darem od Otce, je také tím, který přišel lidem sloužit. Podstatou Ježíšovy oběti je milosrdná láska – dar sama sebe. Když učedníci pochopí, co jim učinil (verš 12), mají o tom vydávat viditelné svědectví: „Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já… Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte.“ (verše 15−17)

Duccio: Poslední večeře L 22,14–23 a J 13,21b–27

Základem scény je vyprávění o poslední večeři podle synoptiků, konkrétně podle L 22,14–23. Duccio zachytil okamžik, kdy Ježíš podává omočené sousto Jidášovi. Význam této scény uvádí J 13,21nn. Jidáš je na tomto obraze symbolem nevíry v Ježíše, ostatní učedníci v čele s Petrem reprezentují ty, kteří Ježíši uvěřili a po prožití velikonočních událostí přijali jeho smrt a vzkříšení a na jeho památku se scházeli k modlitbám a lámání chleba.

Porovnáním obsahu a poselství obou obrazů vedeme účastníky katecheze k hlubšímu porozumění tajemství eucharistie, jak je naznačují i tyto dvě scény z poslední večeře: slavit eucharistii znamená následovat Ježíše v jeho lásce a věřit v něj. Katecheze má pomoci člověku dorůstat do tohoto postoje. Meditace obou obrazů je jedním z možných způsobů pomoci na této cestě. Podrobný scénář k práci s oběma obrazy najdete na www.

Podrobný scénář a obrazové pomůcky viz složka ke stažení.

Ke stažení: 1302-PP-C Scénář ke katechezi s obrazy

1302-PP-C Scénář ke katechezi s obrazy

Složka obsahuje scénář katecheze s obrazy, které jsou představeny na zadní obálce čísla v článku. Komentář k těmto obrazům najdete v článku Ježíš při poslední večeři, metodiku pro práci s nimi v části C Praktické přílohy.
Oba obrazy jsou v elektronické podobě umístěny v powerpointové prezentaci. Jedná se o obraz "Umývání nohou učedníkům" od Giotta a obraz "Poslední večeře" od Duccia. Komentář o oběma obrazům viz zadní obálka časopisu.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011