Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Cesty katecheze v roce 2011

Autor: Redakční rada CK - Číslo: 2010/4 (Editorial)

Dovolte nejprve malé ohlédnutí. Revue Cesty katecheze byla založena v roce 2009 po vzájemné dohodě mezi členy Katechetické subkomise Komise pro katolickou výchovu ČBK. Jejím posláním je na prvním místě poskytovat další vzdělávání v oborech souvisejících s katechezí a náboženským vzděláváním těm, kteří jsou v církvi pověřeni katechetickou službou.

V prvním ročníku (2009) jsme představili základní témata, která shrnují nauku církve a respektují postupné uvádění člověka do křesťanství s ohledem na to, co je v životě z víry podstatné, tj. Boží iniciativa, na kterou člověk odpovídá. Jednotlivá čísla byla věnována tématům: Pozvání na cestu, Bůh mezi námi, Boží plán spásy a Boží království. Obsáhli jsme tak celé jádro křesťanského hlásání, tzv. kérygma. Katecheze byla představena především jako služba Božímu slovu.

Ve druhém ročníku (2010) jsme měli na zřeteli katechezi zejména jako výchovu víry. Zabývali jsme se uváděním jednotlivce i celého křesťanského společenství k jádru naší víry – velikonočnímu tajemství, a to prostřednictvím iniciačního procesu. Jednotlivá čísla byla věnována hlavním etapám tohoto procesu a nesla názvy: První evangelizace, Katechumenát, Mystagogie a Trvalá výchova víry.

Katecheze je také činností církve, kterou tato přispívá ke svému růstu a k naplňování svého poslání ve světě. Tento pohled na identitu katecheze bude určovat témata třetího ročníku. Křesťanem a členem církve se člověk stává ve křtu. Křest jako první z iniciačních svátostí církve je navíc ČBK vybrán jako téma roku 2011 v rámci přípravy církve v naší zemi na oslavu výročí cyrilometodějské misie v roce 2013. Ve druhém čísle revue se vrátíme k Písmu svatému v katechezi a třetí věnujeme vlastnímu tématu Církev.

Změny a předplatné v roce 2011

Uspořádání časopisu a struktura článků dozná v novém ročníku revue větších změn. Ohlasy od katechetů z praxe ukazují, že mnohé články jsou pro naše stávající či potenciální čtenáře málo srozumitelné, neboť jim chybí odpovídající teologická průprava. Nejsme schopni tento stav hlouběji analyzovat a nechceme ho nijak hodnotit. Skutečností je, že současný obsah revue takovým zájemcům dle jejich svědectví v dalším vzdělávání příliš nepomáhá. Vzhledem k této situaci proto připravujeme následující úpravy v obsahu časopisu:

 • poměr mezi teoretickými články a praktickými příspěvky bude vyrovnaný;
 • praktické příspěvky budou zjednodušeny a budou navazovat na teoretické texty, aby je osvětlily a ilustrovaly, případně se budou odvolávat na dříve uveřejněné texty;
 • praktické příspěvky budou soustředěny do přílohy, která bude pravděpodobně všita doprostřed časopisu; v základní úpravě časopisu zůstanou teoretické články;
 • počet stran časopisu bude snížen ve prospěch praktické přílohy;
 • obsah časopisu bude rozšířen o reportáže a rozhovory podporující vzájemnou výměnu zkušeností;
 • vzhledem k větší náročnosti realizace uvedených změn a možnostem redakce vyjdou v roce 2011 pouze tři čísla (v únoru, v červnu a v říjnu).ul>

  Věříme, že tyto změny budou ku prospěchu našich čtenářů a pomohou nám získat další zájemce o časopis. Smyslem této revue je přispět k žádoucí obnově katechetické činnosti u nás, a proto vám za vaši zpětnou vazbu či podporu jakéhokoliv druhu upřímně děkujeme. Těšíme se na další setkávání s vámi.

  Redakční rada revue Cesty katecheze


  Výše základního předplatného pro příští rok se sníží ze 190 na 150 Kč. Dárcovské a snížené předplatné zůstane v původní výši 250 Kč a 100 Kč za ročník. Z provozních důvodů měníme číslo účtu a způsob financování časopisu. Proto prosíme čtenáře, případně další zájemce: úhradu předplatného pro rok 2011 zašlete na účet č. 2216913043/0800 uvedený ve výzvě, kterou mají všichni dosavadní předplatitelé vloženu ve svém výtisku časopisu.

  Distribuci revue na Slovensku bude zajišťovat Diecézny katechetický úrad v Žilině, kterému předáme seznam dosavadních předplatitelů. Podrobnější informace obdrží předplatitelé ze Slovenska e-mailem. Informace pro nové zájemce naleznete na www.cestykatecheze.cz v rubrice „Předplatné“.

  Ke stažení: Cesty katecheze v roce 2011, 102 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011