Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Dialog o aktuálních tématech

Autor: Marie Zimmermannová, Eugen Valovič - Číslo: 2010/4 (O čem to spolu rozmlouváte?)

K úkolům katechetických úřadů zřízených při biskupských konferencích patří „být ve službě pro potřeby katechizace, týkající se všech diecézí na celém území“ (srov. VDK 269). V rámci tohoto poslání uspořádala Katechetická sekce ČBK ve dnech 7.–9. září 2010 v Praze již IV. vědeckou katechetickou konferenci, tentokrát na téma „Boží slovo v katechezi“, a to společně s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, která zajišťovala odborný program konference. Na Slovensku zorganizovala ve stejném týdnu Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS ve spolupráci s diecézními katechetickými úřady Celoslovenský seminář o farní katechezi, a to v kněžském semináři sv. F. Xaverského v Badíně. V tomto příspěvku vás stručně informujeme o cílech a přínosech obou setkání určených odpovědným pracovníkům diecézních katechetických center, kněžím a katechetům z farností.

IV. vědecká katechetická konference o Božím slově

Téma konference je v současné katechezi velmi aktuální, neboť církev je přesvědčena o tom, že Bible není jen souborem historických dokumentů, které se týkají jejích počátků, ale Bible je pro ni Božím slovem, které se obrací k ní i k celému světu v současné době. Biblické poselství může plodně obohatit hodnotové systémy a normy chování každé generace, je však nutné biblické texty aktualizovat a vykládat podle pravidel, která k tomu církev stanovila (srov. se IV. částí dokumentu „Výklad Bible v církvi“). Pracovníci katechetických center vnímají potřebu podpořit práci s biblickými texty v katechezi jako naléhavou.
V uvedeném kontextu poskytlo osm přednášejících – biblisté, odborníci z pastorálních oborů, katechetiky, pedagogiky, psychologie i z praxe, různé podněty. O obsahu jejich příspěvků se můžete dočíst v anotacích příspěvků na internetových stránkách Katechetické sekce ČBK v rubrice Konference (odkaz viz níže). Za všechny uvádíme výňatek z anotace přednášky doc. PhDr. Mireii Ryškové, Th.D., která úkol katechety, ale i každého křesťana vyjádřila následovně:
„Naší starostí musí být adekvátní předávání poselství Bible, jež se neobejde bez dobrých znalostí biblických reálií, povahy biblických textů, metod výkladu, citlivosti k současné době a adresátům a samozřejmě ani bez osobní angažovanosti. Naučit sebe i druhé číst biblické texty, vstupovat do příběhů, učit se modlit v souladu s odvahou a upřímností biblických modliteb, objevovat krásu biblické poezie spojené s nejintimnějšími stránkami lidského bytí, správně aplikovat biblické rady a pokyny do života; to je dnes znovu velmi aktuální úkol křesťanů ve společnosti, která ztrácí schopnost číst a naslouchat srdcem, která nevěří v žádný velký příběh a v jeho univerzální platnost. Křesťan je povolán být celoživotním adresátem Božího slova, partnerem dialogu, a zároveň jeho svědkem ve vlastním životě a zvěstovatelem pro druhé.“
Program konference co do charakteru a zaměření jednotlivých příspěvků byl pestrý, vedle velmi užitečných přehledů, které účastníkům poskytli biblisté, zde zaznělo velmi aktuální téma zralosti víry od prof. Zbigniewa Formelly (viz také rozhovor na s. 24–26). Mnozí ocenili ukázky z praxe. Za všechny zmíním vystoupení P. Michaela Špilara z pražské farnosti Praha-Stodůlky, jehož poznání, jak pracovat s Biblí tak, aby se Boží slovo dotýkalo a proměňovalo člověka, koresponduje s přístupy současné katechetiky. Podrobněji o konferenci viz http://tisk.cirkev.cz/z-domova/v-praze-skoncila-iv-vedecka-katecheticka-konference/. Katechetická sekce ČBK připravuje sborník textů, který je možné objednat na adrese katechet@cirkev.cz.

Celoslovenský seminář o farní katechezi

(autorem příspěvku je Mgr. Eugen Valovič, tajemník Komise pro katechizaci a školství Konference biskupů Slovenska)
Cílem celoslovenských seminářů o farní katechezi je nasměrovat pozornost kněží a katechetů na katechezi ve farnosti. Mnoho energie a času se totiž u nás věnuje vyučování náboženství ve škole, což je samozřejmě velmi potřebné a důležité.
Před čtyřmi lety jsme v Detvě uspořádali seminář s tématem hledání cest ve farní katechezi. Z něho vyplynulo, že v nejbližší budoucnosti bude třeba přenést těžiště katechizace z předchozího zaměření na děti a dospívající do světa dospělých a mladých. V katechezi dětí a dospívajících je přitom potřeba pokračovat, ale nemá se na ni soustředit veškerá pozornost a úsilí společenství.
Seminář v Badíně navázal na předchozí. Po teoretické stránce zpřesnil základní pojmy a chtěl naznačit i ukázat některé konkrétní cesty katecheze, které vycházejí ze Všeobecného direktoria pro katechezi a z pastoračního plánu katolické církve na Slovensku pro období 2007 až 2013. Vycházíme z toho, že farnost také dnes zůstává hlavním centrem pro věřící i nepraktikující křesťany. Je místem, kde jsou jedni i druzí spojeni úzkými vazbami. Je třeba si uvědomovat, že farnost je živým společenstvím věřících uprostřed světa.
Cílem tohoto semináře bylo přiblížit a vysvětlit pojem katecheze, její identitu a komunikativní rozměr; přitom také poukázat na rozdílnost a vzájemné doplňování katecheze s výukou náboženství. Zároveň byl kladen důraz na myšlenku, že předsvátostná katecheze neslouží k „vysloužení svátostí“, ale k uvedení do svátostného života. Dále bylo zdůrazněno, že v katechezi je nejdůležitější věnovat se víře člověka, a s tím souvisí způsob výkladu s ohledem na něj. Poté byly představeny konkrétní projekty s ukázkami.
Přínos semináře vidíme v tom, že jsme si upřesnili pojem katecheze a poukázali na to, čím ona vlastně je a čím není. Bylo prezentováno poměrně hodně konkrétních projektů, které už jsou ve fázi realizace. Pozitivně hodnotíme zapojování účastníků semináře do diskuse. Zároveň bylo možné neformálně podrobněji hovořit o problémech souvisejících s tématem semináře.
Zprávu ze slovenského semináře naleznete na: http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20100913014.

Ke stažení: Dialog o aktuálních tématech, 108 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011