Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Trvalá výchova víry podle Všeobecného direktoria pro katechezi

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2010/4 (Otevíral jim oči (recenzováno))

Katecheze je součástí evangelizačního působení v rámci velkého misijního poslání církve (srov. VDK 4). Aby katecheze byla životaschopná a účinná, měla by být platnou službou evangelizaci církve s výrazným misijním charakterem; musí být adresována věřícím po celý jejich život, především však mladým a dospělým lidem, kteří jsou schopni přijmout zodpovědnost za svůj život; musí utvářet věřící osobnosti a být opravdovou školou křesťanského růstu; musí hlásat podstatná tajemství naší víry a zdůrazňovat zkušenost života v Kristu jako ústředního bodu života z víry. Za svůj přednostní úkol musí považovat přípravu a formaci hluboce věřících katechetů (srov. VDK 33).

Evangelizační proces je postupně uspořádán do jednotlivých etap (srov. VDK 49). Za jeho poslední etapu označujeme proces trvalého obrácení, k němuž dochází po přilnutí člověka k Ježíši Kristu a pokračuje po celý jeho život (srov. VDK 56). Tuto etapu nazýváme také „trvalou výchovou víry“. Je cestou ke křesťanské dokonalosti ve smyslu povolání k plnosti, k zahrnutí všech složek života do života z víry, která vším proniká a osvětluje svým světlem. Tato trvalá výchova víry se koná v křesťanském společenství a směřuje k plnému zapojení katechizovaných do společenství církve (srov. VDK 69). K uskutečňování tohoto úkolu je však nezbytné, aby katecheze nejen pomáhala jedinci na jeho cestě ke svatosti, ale obracela se také na křesťanské společenství jako takové. Tomu má pomáhat, aby zrálo jak ve svém vnitřním životě lásky k Bohu, bratřím a sestrám, ale také ve své otevřenosti vůči světu. Jinými slovy, aby se stalo společenstvím misijním. Neustálou výzvou k tomuto povolání by mu měla být Ježíšova touha a modlitba k Otci: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (J 17,21) Přibližovat se krok za krokem k tomuto ideálu vyžaduje od společenství velkou věrnost, otevřenost k působení Ducha Svatého, neustálé přijímání Těla a Krve Páně jako pokrmu pro život a stálou výchovu víry při naslouchání Božímu slovu (srov. VDK 70). Trvalá katecheze má mnoho podob, které se vzájemně doplňují, aby se dotkly všech složek života z víry (srov. VDK 71 a 72).

Ke stažení: Trvalá výchova víry podle Všeobecného direktoria pro katechezi, 130 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011