Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Biskup Jiří Paďour o křtu

Autor: Jiří Paďour - Číslo: 2011/1 (Slovo biskupa)

V roce 2013 oslavíme výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Připravujeme se tříletím, v němž chceme znovu oživit vědomí iniciačních svátostí: křtu, biřmování a eucharistie. Letošní rok 2011 je tedy určen k naší obnově, založené na našem křtu. Co je to křest? Co znamená „být pokřtěný“, „být křesťanem“? Je úžasné číst u sv. Pavla: „Copak nevíte, že my všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Ježíše Krista, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti? Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem.“ (Ř 6,3–4) Sám Kristus svěřuje apoštolům poslání: „Jděte tedy, získávejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19–20)

2000 let křesťanství znamená miliony lidí pokřtěných. Znovu a znovu církev křtí. V různých vlnách se nám vrací otázka, co to znamená křest, co to znamená být křesťanem, co znamená křesťansky žít.

Zaujal mě úryvek ze Skutků apoštolských, kde je řeč o svatém Pavlu a Barnabášovi: „Pobyli spolu v té křesťanské obci (v Antiochii) po celý rok a vyučili značný počet, takže v Antiochii bylo poprvé dáno učedníkům jméno ,křesťané‘.“ (Sk 11,26) Všimněme si:  učedníky nazývali „křesťany“. Dá se říci, že křesťané dnešního světa jsou učedníky Kristovými?! Učíme se žít od Krista? Učí nás žít Kristus Pán? Necháme se vůbec oslovit Kristem? Slyšíme? Nasloucháme? Posloucháme? Kéž bychom se svatým Petrem řekli: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova života věčného. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží.“ (J 6,69)

Ke stažení: Biskup Jiří Paďour o křtu, 117 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011