Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2011/1: Křest

Editorial

Vážení čtenáři!

Začínáme třetí ročník revue Cesty katecheze, jehož tematika je inspirována pastorační přípravou na oslavu výročí 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje, vyhlášenou Českou biskupskou konferencí. V této souvislosti si dovolím rozsáhlejší uvedení do ročníku než obvykle.

Pastorační program ČBK

Pastýřský list českých a moravských biskupů k 1. neděli postní roku 2010 uvádí: „Cílem naší přípravy je tedy takové oživení a prohloubení naší víry, aby z ní měla užitek i občanská společnost, která potřebuje obrodu.“ Abychom zdůraznili tento záměr, k jehož naplnění chceme i obsahem této revue přispět, zvolili jsme jako společné téma tří čísel tohoto ročníku „Obnova života z víry“.

Pastorační program byl nejprve zaměřen na Písmo svaté, které svatí bratři Cyril a Metoděj zpřístupnili slovanským překladem. Podněty pro rok 2010 vycházely z toho, že úkolem současné církve je učit naslouchat Božímu slovu a žít z něho. Tento úkol církve je trvalý a je na místě ho podporovat i vydáváním katechetických pomůcek, které pomohou učit se číst Písmo v malých společenstvích, porozumět mu a vzájemně se povzbudit zkušenostmi s Boží mocí v jeho slově. Tématu „Písmo svaté v katechezi“ chceme věnovat druhé číslo tohoto ročníku revue.

Biskupové v citovaném listu dále připomínají, že všichni jsme se stali křesťany z Boží milosti, a z toho důvodu navrhli věnovat se v dalších letech svátostem křesťanské iniciace: křtu, biřmování a eucharistii. V této revue chceme přispět k nabídce programů, jež lze uskutečnit ve farnostech v duchu záměrů zmíněného programu.

K obsahu tohoto čísla revue

První číslo letošního roku revue je z výše uvedených důvodů věnováno tématu „Křest“, k němuž se jako první vyslovuje českobudějovický biskup Mons. Jiří PAĎOUR.

Záměrem redakce je ukázat na bohatství křtu a nabídnout různé možnosti, jak k němu přistupovat v katechezi a v náboženském vzdělávání. Nabídka je rozdělena do dvou částí podle dvou hlavních rubrik, jež jsme nazvali na základě Ježíšova uvádění učedníků do událostí, jež právě prožili v Jeruzalémě, na cestě do Emauz (viz článek v CK č. 1/2009, který je v plném znění k dispozici na webových stránkách časopisu).

Rubrika „Otevíral jim oči“ obsahuje čtyři články, v nichž jsou rozvedeny a komentovány biblické základy křtu, přístup spirituální teologie k tématu Boží synovství a pastorační pohled na rozhovor s rodiči před křtem jejich dítěte. Rubriku „Vypravovali, jak ho poznali“ nahradila stejnojmenná praktická příloha, která je novinkou tohoto ročníku, aby umožnila rozšířit počet ukázek, jak uchopit dané téma v katechezi. Příloha tohoto čísla je zaměřena na možná tematická uspořádání katechezí ke křtu nebo námětů k duchovním obnovám. Zároveň uvádí škálu příležitostí, kde lze téma křtu uplatnit. Doplněním praktické přílohy je celkem devět nových scénářů, programů a pomůcek, které zveřejňujeme na webu časopisu ke stažení.

Biblické základy křtu jsou obsaženy jak v jednotlivých evangeliích, tak v celých dějinách spásy. Petr CHALUPA pojednává o modlitbě pro žehnání křestní vody, která připomíná události dějin spásy, jež z křesťanského hlediska mohou naznačovat tajemství křtu. Význam tohoto náhledu na křest spočívá v tom, že ukazuje účastníkům katecheze na neustálou Boží péči, kterou věnuje uskutečňování svého plánu spásy tak, aby byl člověku zřejmý. V tomto kontextu lze pak v katechezi navázat i tématem svátosti pokání a smíření, která je logickým pokračováním očišťujících a obnovujících účinků křtu. Bedřich HORÁK rozebírá místa v Janově evangeliu, ve kterých je možné objevit souvislost s praxí křtu. Tyto texty nabízejí náhled na bohatství křtu a mohou se stát východiskem pro duchovní obnovu křesťanů, kteří chtějí poznat hloubku svého křestního zasvěcení.

Téma Božího synovství je teologicky velmi obsažné. Obsahuje Boží synovství Ježíšovo; Boží dětství Ježíšových učedníků, ve kterém se nabízí souvislost se křtem; a Boží dětství všech lidí bez rozdílu. Martin SEDLOŇ pojal svůj článek z pohledu spirituální teologie a zaměřil se na skutečnost Božího dětství jako na pravdu, která „působí přímo na duši“. Text směřuje ke zdůraznění úkolu církve pomoci člověku probudit vědomí, že je Božím synem či Boží dcerou a že by toto své Boží dětství měl objevit a prožívat v církvi. K tomu může přispět jak katecheze, tak duchovně doprovázející či jiná forma pastorační služby církve. Příležitost přípravy na obnovu křestních slibů se jeví jako zvláště vhodná.

Aktuální pastorační otázkou, která často vyvolává v církvi diskusi, je křest malých dětí, jejichž rodiny nevykazují předpoklady pro vytvoření prostředí, které by děti rozvíjelo ve víře. Ludvík DŘÍMAL se ve svém článku zabývá zdánlivě jednoduchou skutečností, jakou je rozhovor s rodiči před křtem jejich dítěte. Věnuje se možnostem, jak takový rozhovor využít jako šanci pro katechezi s dospělými, a připomíná také zodpovědnost a možnosti celého farního společenství pomoci rodičům, jejichž víra je slabá.

V závěrečné části časopisu jsme zavedli novou rubriku, jejímž prostřednictvím chceme nabídnout některé skutečnosti z historie katecheze a náboženského vzdělávání, které mají přesah do naší současnosti a jsou inspirativní. Prvním „hostem“ této rubriky je Josef Andreas Jungmann, SJ, teolog, jenž významně přispěl jak ke katechetické, tak k liturgické obnově života církve. Marie ZIMMERMANNOVÁ se zabývá jeho přínosem ke kérygmatickému pojetí katecheze.

Zadní obálka nabízí jednu z možností, jak v katechezi nahlédnout na křest jako na bránu do nového života a inspirovat se přitom uměleckým dílem sochaře Lorenza Ghibertiho na Rajské bráně baptisteria sv. Jana Křtitele ve Florencii.

Praktická příloha je podrobněji představena na své úvodní stránce. Přeji si, aby úsilí věnované přípravě tohoto čísla našlo odezvu ve vašich potřebách, ať už osobních nebo pro vaši katechetickou službu. Děkujeme za váš zájem.

 

Slovo biskupa


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z historie (recenzováno)


Umění v katechezi


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011