Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 2: Uplatnění tématu "křest" v katechezi a v náboženském vzdělávání

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Část 2: UPLATNĚNÍ TÉMATU KŘEST v katechezi a v náboženském vzdělávání

Níže uvedený seznam příležitostí ke katechezi o křtu vznikl při vzájemné diskusi na jednom z pracovních setkání katechetů. Účastníci se shodli na tom, že každá tato příležitost vyžaduje specifický přístup a obsah katecheze. V tabulce uvádíme přehled příležitostí a doporučené tematické celky pro obsah katechezí. Zvlášť se pak věnujeme přípravě dospělých na slavení iniciačních svátostí a rozhovoru s rodiči před křtem dítěte.

Příležitost ke katechezi Doporučený tematický celek
Příprava dospělých na slavení iniciačních svátostí viz níže
Rozhovor s rodiči, kteří žádají o křest dítěte viz níže
Iniciační katecheze před prvním svatým přijímáním dětí C, E, F, G, A
Iniciační katecheze před biřmováním B–G, A
V postní době – příprava na obnovu křestních slibů, duchovní obnova podle věkové skupiny; zejména D, G, B, E
Katecheze zaměřená na řešení krizových či zlomových situací v životě B, C, E, G
Pozvání pokřtěných dětí na výuku náboženství na začátku jejich školní docházky C
Katecheze ve společenství, které má přijmout nově pokřtěné A, G, C, F
Katecheze v rodině při příležitosti slavení výročí křtu některého člena rodiny nebo před křtem nově narozeného dítěte B, G

Příprava dospělých na slavení iniciačních svátost

Probíhá v rámci katechumenátu, kterému by měl předcházet prekatechumenát. Základním dokumentem církve k obsahu a pojetí přípravy je liturgická kniha Uvedení do křesťanského života, která obsahuje i katechetická doporučení.

Při stanovení obsahu katecheze vycházíme z dosavadních znalostí a představ katechumenů a zvláště z jejich životních zkušeností. Za základní příručky, které uvedou katechetu do přípravy, považujeme:

 • Příprava dospělých na křest (vydalo Pastorační středisko v Praze, ke stažení na http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_text=430).
 • Překlad francouzské příručky Cesta víry (vydává Pastorační středisko v Praze), příručka obsahuje konkrétní scénáře k jednotlivým setkáním, vychází důsledně ze zkušenosti žadatelů o křest.

Texty, které uvádějí do problematiky a poskytují celkový pohled na proces uvádění dospělých do křesťanského života. Neposkytují konkrétní osnovy ani metodiky k setkáním, některé texty však nabízejí konkrétní zkušenosti z farností:

Cesty katecheze: OPATRNÝ Aleš: Katechumenát (č. 2/2010); ke katechezím o Vyznání víry: JEŘÁBKOVÁ Lenka: Vyznání víry (č. 2/2010). Oba texty je možné stáhnout v plné verzi na www v rubrice Archiv.

Křesťanská iniciace. Sborník ze III. vědecké katechetické konference konané v roce 2008 na Svatém Hostýně, vydala Katechetická sekce ČBK. Výčet všech příspěvků najdete na katechet.cirkev.cz v rubrice Konference – III. vědecká konference. Pro praktickou přípravu katechumenátu doporučujeme zvláště články:

 • DŘÍMAL Ludvík: Křesťanská iniciace a katecheze (autor vysvětluje základní pojmy křesťanské iniciace a zvláště uvádí do pojetí katecheze, která má člověka uvést do křesťanského života);

 • OPATRNÝ Aleš: Katechumenát v současnosti v naší zemi – podmínky a výzvy (autor se věnuje křesťanské iniciaci jako uvádění do vztahu s Bohem, který člověka iniciuje, a v této souvislosti se zabývá významem katechumenátu a jeho průběhem jako procesem, ve kterém dochází k proměně života tak, aby se stal životem ve svobodě závislým na Bohu);

 • JOHNOVÁ Helena: Katechumenát v České Třebové (referát o patnáctileté zkušenosti s průběhem katechumenátu ve středně velké farnosti).

Křesťanská iniciace dospělých. Sborník z pracovního semináře konaného v Želivě roku 2009 (seminář navazoval na hostýnskou konferenci), vydala Katechetická sekce ČBK. Účelem tohoto semináře bylo nabídnout lidem aktivně působícím v pastoraci podněty k zamyšlení nad některými podstatnými aspekty práce s dospělými při jejich uvádění do křesťanského života. Tento sborník není inzerován na stránkách KS ČBK, proto uvádíme úplný výčet jeho článků:

 • KOHUT Pavel Vojtěch, OCD: Jednota iniciačních svátostí (příspěvek podává teologickou koncepci křesťanské iniciace a zabývá se též svátostným prožíváním KI);

 • BOUMA David: V čem je dnes církev pro katechumena těžká a jak mu k ní zjednat či usnadnit přístup;

 • ČERNÝ Jiří: Psychologie obrácení;

 • OPATRNÝ Aleš: Řád katechumenátu (autor představil dokument pražské arcidiecéze, který je možné stáhnout z adresy http://adks.apha.cz/res/data/081/009289.pdf.

Z praktických zkušeností sborník nabízí:

 • SLOUK Václav: Zkušenosti z brněnské diecéze;

 • GROMBIŘÍKOVÁ Ludmila: Specifika iniciační přípravy dospělých ve velkoměstské „průchozí“ farnosti podle osobní zkušenosti katechetky;

 • PINTÍŘ Adolf: Význam slavení křtu dospělého (křesťanské iniciace) pro farní společenství;

 • MORAVEC Karel: Zkušenosti z královéhradecké diecéze.

Oba sborníky obdržela katechetická centra jednotlivých diecézí a účastníci obou setkání.


Rozhovor s rodiči, kteří žádají o křest dítěte

Rozhovor s rodiči, kteří žádají o křest dítěte, může mít různý charakter. Více k tomuto tématu včetně praktických doporučení podává článek doc. Ludvíka Dřímala „Rozhovor s rodiči před křtem dítěte: běžná pastorační záležitost, nebo i šance pro katechezi s dospělými?“. Při stanovení obsahu rozhovoru vycházíme z dosavadních znalostí a představ rodičů. V ideálním případě mohou být rodiče pozváni ke katechezi, která jim přiblíží tajemství křtu a symboliku křestních obřadů, aby mohli slavnost křtu svého dítěte prožít vědoměji a aktivněji. K rozhovoru je vhodné dle možností přizvat i kmotry dítěte.

Obsah katechezí, který vychází z průběhu křestních obřadů, může obsahovat následující témata:

 • začlenění dítěte do církve a zároveň jeho jedinečnost před Bohem (význam jména);
 • Boží nabídka spásy (krátký výklad smyslu modlitby při žehnání vody a biblických čtení při vlastním obřadu) a víra člověka jako odpověď na tuto nabídku;
 • význam života v církvi, víra církve vyjádřená ve Vyznání víry;
 • působení Ducha Svatého v dítěti;
 • symboly při křtu: kříž jako znamení Ježíše (velikonoční tajemství), voda, křižmo, bílé roucho, hořící svíce;
 • požehnání matce, otci, kmotrům a ostatním přítomným a jejich specifické poslání v uvádění dítěte do víry.


Doporučené pomůcky k přípravě setkání s rodiči:

 • Příprava rodičů na křest dítěte, vydalo Pastorační středisko v Praze; Text je zveřejněn na http://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=&sel_tema=167&sel_podtema=920.

 • Křest dětí, vydalo Biskupství královéhradecké. Jejím autorem je P. Václav Vacek, farář farnosti Letohrad. Příručka je v plném znění ke stažení na farních stránkách této farnosti http://www.letohrad.farnost.cz/krest.pdf. Sešit je určen rodičům dětí, které mají být křtěny. Pro toho, kdo rozhovor s rodiči vede, obsahuje odkazy na biblické perikopy spolu se stručným vyjádřením jejich poselství.

 • Vhodným podkladem pro rozhovory s rodiči je první část knížky Anselma Grüna Křest nazvaná „Svátost křtu“. V krátkých úvahách uvádí do tajemství i průběhu křtu dítěte, a to v těchto tématech: Dítě jako tajemství, Voda, Voda očišťování, Duchovní plodnost, Pohřbít to, co brání životu, Vzít smrti její moc, Otevřené nebe, Bezvýhradně přijatý, Znovuzrození, Pomazání, Křižmo, Přístup k Bohu, Křestní svíce, Bílé roucho, Proměna, Začlenění.

 • Doporučujeme také text Ladislava Simajchla Promluvy ke křtu, které lze stáhnout z www.fatym.com.© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011