Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

A Inspirace k článku Společenství učedníků jako základ církve - scénář

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Článek se zabývá procesem, který začal Ježíš shromažďováním učedníků, „malého stádce“, jež se stalo zárodkem a počátkem Božího království (srov. L 12,32; KKC 764). V katechismu je tomuto tématu věnován jen jeden odstavec, článek myšlenku rozvíjí na základě poznatků ekleziologie (nauky o církvi).

V obraze církve jako společenství učedníků se celkem snadno mohou najít i děti. Pro ně bude přirozené představit si vznik církve na základě Ježíšova veřejného působení, kdy si vyvolil učedníky, dával jim poznat, kým je a jaké poslání naplňuje. Učedníci byli svědky jeho utrpení, smrti a zmrtvýchvstání a přijali od něj poslání jít do celého světa a pokračovat tak v úkolu dávat lidem poznat Boha a přijmout společenství s Ním.

Následující námět k aktivitě je vhodný pro děti přibližně od 10 let věku. Předpokládá znalost základních evangelijních příběhů, především těch z Ježíšova života, které jsou zároveň růžencovými tajemstvími. Aktivita má dětem představit důležité zkušenosti Ježíšových učedníků a růst jejich víry, která vrcholí jejich aktivním podílem na poslání prvotní církve. Doporučujeme věnovat se jí ve dvou po sobě jdoucích setkáních.

Pomůcky: tabule (nejlépe magnetická), 2 velké balicí papíry s náčrtem sedmi soustředných kruhů a jejich popisem (viz obrázky), nůžky, barvy, lepidlo, lístky papíru, psací potřeby.

První setkání

1. Rozdělte děti do malých skupin nebo dvojic a zadejte jim úkol vypsat co nejvíce osob, které se podle evangelií setkaly s Ježíšem (1 osoba na 1 lístek).

2. Děti rozdělí jednotlivé lístky do skupin: apoštolové; další učedníci; ženy; farizeové; Římané apod.

3. Umístěte do středu tabule jméno Ježíš, děti přicházejí a přidávají své lístky tak, aby naznačily „vzdálenost“ jednotlivých osob od Ježíše (na základě vztahu k němu). Nejblíže by se měli objevit apoštolové.

4. Zastavte se nad výsledným obrazem, diskutujte o něm, aby bylo všem zřejmé, co představuje. Dejte dětem příležitost, aby do obrazu umístily samy sebe, tzn., že by se měly zabývat otázkami: Kdo je pro mne Ježíš? Co už o něm vím? Co bych o něm ještě chtěl vědět? Jak blízko bych mu já chtěl(a) v životě být?

5. Poté si děti vystřihnou siluety postav 12 apoštolů a vybarví je různými barvami (některé postavy bude třeba mít ve více provedeních; jeden apoštol by měl mít vždy stejnou barvu: např. Petr bude modrý).

6. Katecheta připraví lístky s odkazy na některé události Ježíšova života, kterých se účastnili apoštolové. Rozdá je dětem do skupin, každá skupina nalistuje v Písmu příslušný úryvek. Jejím úkolem pak bude stručně převyprávět úryvek ostatním a uvést, kteří apoštolové byli u události přítomni a jak se při ní setkali s Ježíšem. Poté umístí do schématu postavy zmíněných apoštolů k příslušnému názvu události. Po dokončení schématu uvidíme, že u některých událostí byli přítomni jen někteří apoštolové. U kříže stál dokonce jen apoštol Jan.

Odkazy na evangelijní úryvky i s textem k jednotlivým událostem najdete v Příloze č. 1 s názvem „Formování společenství učedníků“ na www.cestykatecheze.cz na záložce „Ke stažení“ ve složce 1103-10.

7. Nechte děti volně komentovat výsledné schéma. K. jim může pomoci návodnými otázkami: Jak si Ježíš připravoval své učedníky na to, aby mu uvěřili? Jak to dopadlo? Kteří z nich byli schopni být s Ježíšem až k okamžiku smrti na kříži?

Ježíšův život a poslání však jeho smrtí na kříži neskončily. Proto je třeba navázat druhým pokračováním.

Druhé setkání

8. K. opět rozdá dětem lístky s připravenými odkazy k textům z evangelií a ze Skutků apoštolů. Aktivita pokračuje podobně jako předtím, děti umisťují postavy apoštolů do druhého kruhového schématu. Bude třeba doplnit apoštoly o Matěje, a také o Pavla (dětem vysvětlete, proč je nazýván apoštolem, i když nepatřil k Dvanácti).

Odkazy na evangelijní úryvky i s textem k jednotlivým událostem najdete v Příloze č. 2 s názvem „Šíření církve“ na www.cestykatecheze.cz na záložce „Ke stažení“ ve složce 1103-10.

9. Položte obě schémata vedle sebe a nechte na ně děti volně reagovat. Zabývejte se názorem dětí na to, jaké poslání má církev v dnešním světě.

10. Navrhněte dětem, aby se zkusily vžít do některého z apoštolů: která událost by pro ně byla „nejsilnější“? Veďte je postupně k tomu, aby si samy uvědomily: kdy se poprvé setkaly s Ježíšem? Mohou s ním samy něco zažít? U které události by chtěly být přítomny? Co podobného mohou prožívat v církvi? Jaký význam vidí v tom, že patří (nebo také nepatří) k církvi?
Ke stažení: 1103-10 Formování společenství učedníků

1103-10 Formování společenství učedníků Složka se vztahuje k článku Společenství učedníků jako základ církve

a obsahuje soubory:

  • Příloha č. 1: Formování společenství učedníků - odkazy s biblickými texty
  • Příloha č. 2: Šíření církve - odkazy s biblickými texty
  • Schémata k formování společenství učedníků a šíření církve

  • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011