Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2011/3: Církev

Editorial

Vážení čtenáři!

Tímto číslem uzavíráme ročníkové téma „Obnova života církve“, ve kterém nám šlo o možný příspěvek katecheze k tomuto procesu:

V prvním čísle jsme se věnovali křtu, jenž je zakládající událostí v životě křesťana. Úkolem katecheze je připomínat tuto událost a učit se čerpat z bohatství darů, které jsme ve křtu dostali. Tématem druhého čísla byly přístupy k Písmu svatému v katechezi. V Písmu svatém a v živé tradici je přítomno Boží slovo, které je  základním pramenem katecheze. Ta by měla věřícím zprostředkovat přístup k Písmu tak, aby pro ně bylo slovem Božím, slovem pro život.

Církev je skutečností, již nelze popsat jednoduchou definicí tak, aby byly zachyceny všechny důležité aspekty jejího božského původu a poslání a zároveň její lidská stránka. Katecheze však bez církve není možná. Společenství církve je podmínkou, místem, subjektem, objektem i cílem katecheze, proto je téma „církev“ s katechezí spjato bytostně. Její liturgie a naplňování jejího poslání ve světě patří k živé tradici církve.

Sebeuvědomování – kým je a co je jejím posláním ve světě – prošlo v samé církvi též významným vývojem, k němuž přispěly i prudké změny ve společnosti v posledních dvou stoletích. V teologii se to projevilo posunem od obrany církve k rozvíjení ekleziologie v rámci dogmatické teologie. Zatímco se apologetika jako součást fundamentální teologie soustředila na obranu hierarchického uspořádání církve a jejích pravých známek před zpochybňováním církve „světem“, vychází pokoncilní ekleziologie z Písma svatého. K podobnému posunu by mělo dojít i v katechezi, aby věřící přilnuli ke Kristu nejen jako k osobě, ale také k jeho mystickému tělu – církvi.

Všechny články tohoto čísla jsou napsané z pohledu různých teologických oborů a vycházejí ze změn potvrzených druhým vatikánským koncilem: Marie ZIMMERMANNOVÁ se zabývá souvislostmi mezi sebepojetím církve podle konstitucí Lumen gentium a Gaudium et spes a změnami v nárocích na katechezi (katechetika); Jan HOJDA se věnuje povaze vzájemného vztahu mezi společenstvím Ježíšových učedníků a církví (dogmatická teologie); Mireia RYŠKOVÁ představuje období počátků církve, a to vhled do úmyslů, přístupů, motivů a postupů apoštola Pavla při zakládání křesťanských obcí. Uvádí též obtíže, jež musel řešit v souvislosti s radikální proměnou života obrácených křesťanů a jež se do určité míry podobají i našim pastoračním problémům (biblická teologie); David BOUMA synteticky rekapituluje teologickou reflexi k problému věrohodnosti církve. Jeho článek dokumentuje velký posun, ke kterému došlo ve fundamentální teologii: od obrany církve k cestě svědectví, která začíná u apoštolů.

Výše zmíněné články otevírá slovo biskupa – apoštolského exarchy Mons. ThDr. RNDr. Ladislava HUČKA, CSc. o církvi jako o společenství lásky. V závěru se vracíme k historii: Tomáš PETRÁČEK se věnuje historickým kořenům českého proticírkevního resentimentu, který je u nás podle autora oproti západním evropským zemím silně vyostřený.

Obsah čísla jsme doplnili dvěma krátkými příspěvky, které jsou spíše podněty pro Váš další zájem. Jde o připomínku některých českých teologů druhé poloviny 20. století, kteří promýšleli téma církve u nás. Na zadní obálce je umístěno několik fotografií z Velehradu a Staré Boleslavi, tj. z míst spojených s životem a vírou sv. Cyrila a Metoděje a sv. Václava, na jejichž svědectví víry můžeme být hrdí a v nichž můžeme objevovat velkou Boží lásku k našim předkům ve víře.

PRAKTICKÁ PŘÍLOHA Vám nabídne jednak poznámky k využití článků z čísla a jednak komentář k několika multimediálním pomůckám, které tradičně dáváme k dispozici ke stažení na internetových stránkách revue. Podněty ke katechezi jsou rozděleny do čtyř okruhů: 1. O církvi v katechezi; 2. Výchova k sounáležitosti s církví; 3. Předobrazy a obrazy církve v Písmu svatém; 4. Kristovo tajemné tělo a výchova ke slavení liturgie.

Marie Zimmermannová

 

Slovo biskupa


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z historie (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Obrazové pomůcky


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011