Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 2: Výchova k sounáležitosti s církví - hry

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Tato část nabízí aktivity spíše pro dospívající a dospělé a je zaměřena na uvědomění si jejich zkušenosti s církví, a to jednak s vlastním vztahem k církvi a jednak s postoji těch, se kterými se setkáváme. Téma koresponduje s obsahem článku „Věrohodnost církve“.

Účelem her je též poskytnout účastníkům pohled na církev jako tajemství víry o Bohu a člověku. O co jde, vystihuje Josef Zvěřina v již zmíněné publikaci Odvaha být církví hned v úvodní kapitole, která je nazvána: Kdo je církev? Citujeme:

1. Neptám se, co je Církev, už tím bych ji jaksi zvěcnil, jako by byla předmětem mimo nás a mimo Boha.

Vyobcuji-li z Církve člověka, hříšného člověka, vyjde mi představa Církve v nadpozemské kráse a dokonalosti, „svaté město, nový Jeruzalém... nevěsta okrášlená pro svého ženicha“ (Zj 21,2). Ale to je obraz Církve budoucí, proto zatím nadějí. Tvrdit toto o Církvi nynějšího věku by bylo těžko uvěřitelnou abstrakcí.

Když vyloučíme z Církve Boha, odsoudíme ji jako společnost hříšnou, pokryteckou, „matku nevěstek a všech ohavností na světě“ (Zj 17,5). I taková představa Církve je abstrakcí.

2. Pravda o Církvi není „uprostřed“, ani „to i ono“, ale na jiné rovině v jiném myšlení: Církev je tajemstvím víry o Bohu a člověku. Je tajemstvím hříšného člověka milosrdného Boha. Bůh má prvenství – Bůh v nás, pro nás, mezi námi, před námi. A člověk v Bohu. My „jako zmírající a hle: žijeme; jako trestu propadlí, a přece na smrt vydáni nejsme“ (2 K 6,9).

Text v rámečku můžete využít na závěr níže popsané aktivity.

Hra 1: TISKOVÁ KONFERENCE (asi na 2 hod.)

Hra dává mladým a dospělým lidem možnost vyjádřit svůj skutečný vztah k církvi a otevřít jim tak prostor ke sdílení svých zkušeností, pokládání otázek, předkládání námitek, tříbení názorů apod. Vhodnou formou se jeví hra, kde se může každý svobodně vyjádřit a zároveň nahlédnout na církev z různých úhlů pohledu a uvědomit si dosud nepoznané souvislosti.

Téma: Má existence církve smysl pro naše současníky? (téma lze zvolit libovolné)

Pomůcky: vizitky pro hosty a redaktory; psací potřeby.

Postup:

a)  16–17 lidí si rozdělí role (10 min.): moderátor programu (uvádí hosty na místa, představuje je ostatním; vede program); asistentka (uvádí novináře, kontroluje počet jejich otázek); tři hosté (je-li to možné, měl by každý zastupovat jinou generaci a jiný stav v církvi); redaktoři (např. z periodik: Světlo, Katolický týdeník, MF Dnes, Lidové noviny – magazín, Hospodářské noviny, Blesk) – z každého periodika mohou být 2–3 redaktoři podle počtu účastníků;

b)  usazení hostů na místa;

c)  zahájení konference a představení jejího programu;

d)  úvodní referát organizátora tiskové konference (max. 5 minut);

e)  prostor pro otázky novinářů k hostům – každý novinářský tým může položit maximálně otázky – celkem 30 minut;

f)  přestávka (může se poskytnout malé občerstvení; přestávka má velký význam pro aktivizaci účastníků, v „kuloárech“ se hovoří o neméně důležitých věcech než v plénu);

g)  práce redaktorů – napsání článku – 15 minut příprava, rozsah do 3600 znaků (délku na napsání článku upravte podle schopností účastníků hry);

h)  prezentace článku před ostatními;

i)  diskuse – reflexe hry: jak jste se cítili ve své roli; vaše zkušenost s prezentací církve na veřejnosti; témata, zkušenosti, otázky, které ve vás hra vyvolala (zapsat a roztřídit na okruhy).

Jiný návrh k bodu d): pokud diskutujete o významu církve pro naši společnost, můžete využít několik videoukázek z projektu „Jsem katolík“ – ke stažení na www.youtube.com.

Námět je převzatý a upravený, autor neznámý.

Hra 2: JAK NAPSAT POVZBUZUJÍCÍ DOPIS VĚŘÍCÍMU PŘÍTELI

Hra je inspirována Pavlovými dopisy obcím, které založil, v nichž pobýval nebo se které chystal navštívit. Pavel budoval obce tak, aby byly samostatné. Přesto se o ně dále zajímal a dle svých možností jim pomáhal slovem. Tato aktivita navazuje na předchozí: zve ke konkrétnímu podílu na utváření církve jako společenství věřících.

Útrapy jsou obvyklou součástí života každého člověka. Apoštol Pavel přirovnává křesťanský život k závodu, ve kterém si udržel svoji víru (2 Tm 4,7). Může být bolestné vidět přítele, který prochází zkouškami a ztrácí při nich odvahu. Zatímco vy nejste schopni učinit cokoliv s vnějšími okolnostmi, může být vaše povzbuzení nástrojem, jak mu pomoci změnit úhel pohledu na jeho těžkosti. Vždyť perspektiva, z jaké vidíme své problémy, řídí i naše pocity a reakce na dané situace. Existuje mnoho slov, která mohou člověka povznést, ale Boží slovo je „život pro ty, kteří ho hledají a kterým uzdraví celé tělo“. (Př 4,22).

Potřebujete: Bibli a konkordanci

Pokyny k psaní dopisu:

 • Přivítejte osobu, které píšete, a vysvětlete jí, proč jste jí vděční nebo co pro vás znamená. Tímto způsobem začínal apoštol Pavel své dopisy církevním obcím.

 • Vžijte se do toho, co prožívá adresát vašeho dopisu, a sdělte mu, že víte nebo rozumíte tomu, co ho trápí a jak to ovlivňuje jeho život. Uznání životních zkušeností druhých lidí otevírá dlouhou cestu k tomu, abyste jim pomohli pocítit jejich hodnotu.

 • Pokud sami nemáte vlastní zkušenost s podobnou situací a povzbuzujícím Božím slovem v ní, využijte svoji Bibli a její odkazy k vyhledání vhodného citátu k jeho životním okolnostem. Můžete využít i internet.

 •  Připomeňte mu, že v čase, kdy trpí, není sám. Použijte Písmo, např. Žd 13,5, kde Bůh slibuje, že nikdy neopustí ty, kteří ho milují; nebo „Já jsem s vámi až do konce světa“, jak zmiňuje Mt 28,20.

 • Sdílejte s ním Boží zaslíbení, která se týkají vytrvalosti a trpělivosti. Ujistěte jej, že čekáme na Pána, který obnoví naši sílu, jak píše Izaiáš 40,31. V listě Římanům 5,3–5 apoštol Pavel říká: „chlubíme se i utrpením, vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ Podle Jk 1,12 je „Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují“.

 • Nabídněte mu pohled víry na záležitosti tohoto světa. 1 P 5,10 svědčí: „A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ.“ Svatý Pavel v listě Filipanům 4,13 povzbuzuje věřící: „Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu“. Konečně vzpomeňme Ježíšova vlastní slova, kterými dává povzbuzení podle J 15,33: „To jsem vám řekl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět.“

Po napsání dopisu proveďte reflexi této aktivity: Která z nabídnutých slov Písma svatého jsou pro vás povzbuzující? Jak by reagoval váš přítel? Pokud by šlo o skutečnou potřebu někoho povzbudit, jak byste postupovali? Využili byste nabídnutý postup? Proč ano? Proč ne?


Hra 3: JAK NAPSAT DOPIS S ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ DAR PRO REALIZACI FARNÍHO PROJEKTU

Církev získává finance pro svůj provoz nebo pro mimořádné projekty zpravidla obtížně a někdy nezbývá než požádat věřící o zvláštní finanční podporu. Je třeba napsat dopis, ve kterém vhodně vyvážíte poměr mezi taktností a naléhavostí tak, aby na něj oslovení odpověděli. Úkolem účastníků setkání bude připravit takový prosebný dopis.

Tato aktivita umožní účastníkům seznámit se se způsobem financování církví u nás a dát podněty k diskusi o skutečných potřebách farnosti a uplatňování diferencované spoluzodpovědnosti věřících za ni dle jejich možností a vztahu k poslání církve.

Postup: Zvolte konkrétní účel – společný projekt vaší farnosti, pro který chcete získat finanční příspěvek od farníků, ale také například od přátel vaší farnosti. Rozdejte účastníkům setkání níže uvedené pokyny k napsání dopisu. Doporučujeme pracovat v malých skupinách nebo ve dvojicích. Vyměřte čas na napsání konceptu dopisu (alespoň 20 minut). Poté nechte jednotlivé skupiny prezentovat jejich návrhy. Rozviňte diskusi k této hře, reflektujte: pocity účastníků, s čím se bez potíží ztotožnili, co jim bylo proti mysli; co by udělali jinak; jsou schopni se pro společnou věc angažovat? Shodnou se na smyslu společného projektu? apod. Převeďte diskusi do reality vaší farnosti. Aktivitu uzavřete společnou zprávou o jejím průběhu a tu předejte např. duchovnímu správci vaší farnosti nebo ekonomické radě.

Pokyny k napsání dopisu:

 • Dopis začněte dobrými zprávami, které mohou obsahovat stručné shrnutí výsledků předchozích farních projektů či jiné potěšitelné skutečnosti v životě farnosti a také ty, které byly podpořeny anonymními dárci.

 • Popište nejbližší událost, která vaši farnost čeká, projekt nebo cíl, na jehož dosažení potřebujete peníze. Vysvětlete, co, proč, jak bude učiněno a jaké jsou předpokládané náklady. Připojte osobní poznámku o tom, jak se vás, jako pisatele dopisu, projekt dotýká a co od něj sami očekáváte.

 • Doporučte výši daru, např. to mohou být částky 500, 1000 a 2000 Kč. Vyrobte dárkové poukazy pro potenciální dárce. Nabídněte různé možnosti poskytnutí daru: online, měsíční pravidelné dary, dar prostřednictvím telefonu apod. Připravte si pohlednice s poděkováním za dar.

 •  Připomeňte dárcům, že úspěch připravovaného projektu je závislý na nich. Poděkujte jim za podíl na již úspěšně realizovaných projektech.

 • Připojte P.S., které podpoří bezprostřednost vaší potřeby. Může také motivovat ty, kteří dopis přehlédli, aby se vrátili k jeho textu. Například: „P.S.: Připomínáme, že potvrzení o zplacení dostanete do 31. prosince za všechny příspěvky poskytnuté v tomto roce.“

 • Připomeňte dárcům, že jejich dar je odečitatelný od základu daně.

 • Vložte do dopisu obálku se zpětnou adresou, případně stvrzenku o daru pro církev; nezapomeňte na kompletní údaje o účtu. Jako malou připomínku můžete do obálky vložit minikalendář, ozdobný magnet apod., něco, co potenciálním dárcům připomene vaši prosbu.

Inspirováno náměty zveřejněnými na www.ehow.com.

MÍSTA SPOJENÁ S POČÁTKY CÍRKVE V NAŠICH ZEMÍCH

Na www.cestykatecheze.cz v rubrice „Ke stažení“ jsou ve složce 1103-27 umístěny dvě powerpointové prezentace: „Stará Boleslav – svatováclavská tradice“ a „Velehrad – cyrilometodějská tradice“. Komentáře k jednotlivým obrázkům jsou ve zvláštním souboru (Word). Prezentace jsou určeny dětem přibližně od 9 let věku jako obrazový doplněk k programu o našich národních světcích (sv. Cyril a Metoděj jsou též patrony Evropy).
© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011