Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 3: Předobrazy a obrazy církve v Písmu svatém a u církevních otců

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Církev je tajemstvím, a proto v Písmu nenajdeme žádnou jednoduchou definici, kterou by pronesl Ježíš. Každá definice, kterou nám nabízí katechismus, může postihnout jen část pravdy, neboť Boží tajemství jsou přístupná pouze vírou, a to ještě ne úplně. Člověk nemá poznání jako Bůh.

Bůh nám dává nahlédnout do tajemství naší víry skrze obrazy. V Novém zákoně najdeme ty, které představil Pán Ježíš. V obrazech mluví o církvi například i apoštol Pavel. Ve Starém zákoně najdeme tzv. předobrazy církve. Některé jsou známé z katechezí církevních otců. O Božích zaslíbeních, která se naplnila v církvi, hovořili též proroci. Všechny tyto texty nám poskytují bohatou látku ke katechezi se všemi typy jejích účastníků.

Zpracovali jsme pro vás několik tabulek s přehledem novozákonních obrazů a předobrazů a odkazy na texty Písma svatého. Doporučujeme pracovat s nimi v katechezi obvyklými metodami (např. metodou sedmi kroků; lectio divina apod.) a vést tak katechizované k pronikání do tajemství církve, která jim má být matkou a domovem.

Východiskem pro zpracování tabulek je konstituce Lumen gentium, kde vedle základních obrazů církve jako Kristova tajemného těla (čl. 7) a Božího lidu (čl. 9) najdeme řadu novozákonních obrazů v čl. 6, abychom tak lépe poznávali nejvnitřnější podstatu církve. KKC se těmto obrazům věnuje stručně v čl. 751–757.


Předobrazy církve u starozákonních proroků

Ježíšův obraz dobrého pastýře najdeme u proroků Izaiáše a Ezechiela. Obraz církve jako neposkvrněné nevěsty neposkvrněného beránka má svoji paralelu u několika proroků:

Stádo a pastýř Iz 40,11 „Panovník Hospodin přichází s mocí, jeho paže se ujme vlády. Hle, svoji mzdu má s sebou, u sebe svůj výdělek. Jak pastýř pase své stádo, beránky svou paží shromažďuje, v náručí je nosí, březí ovečky šetrně vede.“
Ez 34,11–31 „Toto praví Panovník Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své ovce a budu o ně pečovat. Tak jako pastýř pečuje o své stádo, když je uprostřed svěřených ovcí, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v den oblaku a mrákoty...“
Nevěsta Beránkova Jr 2,2; Jr 3,1–2 a 8; Jr 3,14 Boží smlouva s vyvoleným lidem je přirovnávána k manželství. Jer 2,2 vytýká „Připomínám ti zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem“, hříchy lidu jsou označovány jako smilstvo, cizoložství a nevěra (Jr 3,1–2 a 8), neboť: „Navraťte se, odpadlí synové, je výrok Hospodinův, neboť já jsem váš manžel“ (Jr 3,14)
Ez 16,8; Ez 16,60 Ez 16,8: „Pak jsem ti přísahal a vešel s tebou v smlouvu, je výrok Panovníka Hospodina, a stala ses mou.“ V dalším textu této kapitoly je kárána pro své smilstvo, avšak je jí slíbeno, že: „rozpomenu se na svou smlouvu s tebou za dnů tvého mládí a ustavím s tebou smlouvu věčnou“ (Ez 16,60).
Iz 54,4–5; Iz 62,5 Iz 54,4–5: „Neboj se, už se nemusíš stydět, nebuď zahanbená, už se nemusíš rdít studem. Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je Hospodin zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země.“ Též je psáno: „A jako se ženich veselí z nevěsty, tak se tvůj Bůh bude veselit z tebe“ (Iz 62,5).
Oz 2,21–22 Stejný obraz cizoložství a Božího smilování je i u proroka Ozeáše: „Zasnoubím si tě navěky, zasnoubím si tě spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním, zasnoubím si tě věrností a poznáš Hospodina“ (Oz 2,21–22).


Obrazy církve v Novém zákoně

Námět Autor Odkaz Text
Chrám

Boží stavba

Boží dům

Boží příbytek v Duchu

Boží stan mezi lidmi

Svaté město

Ježíš je úhelným kamenem Boží stavby
Apoštol Pavel Ef 2,20–22 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“
1 K 3,9 a 11 „Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.... Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus.“
Žd 3,6 „Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my.“
1 Tm 3,15 „...pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba si počínat v Božím domě, jímž je církev živého Boha, sloup a opora pravdy.“
Ef 2,20–22 „Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám, posvěcený v Pánu; v něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží.“
Autor knihy Zjevení Zj 21,1–3 Autor knihy Zjevení nazírá toto svaté město, jak při obnově světa „sestupuje z nebe od Boha, připravené jako nevěsta,ozdobená pro svého ženicha‘ A slyšel jsem veliký hlas od trůnu:,Hle, příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid; on sám, jejich Bůh, bude s nimi‘...“
Apoštol Petr 1 P 2,5 „I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti, milé Bohu pro Ježíše Krista.“
Mt 21,42
Sk 4,11
1 P 2,6–8)
(také Ž 117,22)
Ježíš jim řekl: „Což jste nikdy nečetli v Písmech: ,Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích‘?“ „Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným.“ (Sk 4,11) „Neboť v Písmu stojí:,Hle, kladu na Siónu kámen vyvolený, úhelný, vzácný; kdo v něj věří, nebude zahanben.‘ Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to,kámen, který stavitelé zavrhli; ten se stal kamenem úhelným‘, ale i,kamenem úrazu a skálou pádu‘.“ (1 P 2,6–8)
Lid Boží a Boží rodina Apoštol Petr 1 P 2,9–10 „Vy však jste,rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste.vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží“
Apoštol Pavel Ef 2,19 „Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.“
Vinný kmen a ratolesti Ježíš podle autorů evangelií J 15,5 „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.“
Mt 21,28–41
Mk 12,1–9
L 20,9–16
podobenství o vinici
Oliva a její ratolesti Apoštol Pavel Ř 11,16–24 „... Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy, nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!...“
Ženich a nevěsta Ef 5,24–25;
Ef 5,31–32
„jako církev je podřízena Kristu, tak ženy mají být ve všem podřízeny svým mužům. Muži, milujte své ženy, jako si Kristus zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (Ef 5,24–25) a o něco dále: „,Proto opustí muž otce i matku a připojí se k své manželce, a budou ti dva jedno tělo‘. Je to velké tajemství, které vztahuji na Krista a na církev.“ (Ef 5,31–32)
Ef 5,27 Obraz nevěsty nese sebou ideu krásy. Kristus si „připravil církev slavnou, bez poskvrny, vrásky a čehokoli podobného, aby byla svatá a bezúhonná“ (Ef 5,27).
2 K 11,2 „Vždyť vás žárlivě střežím Boží žárlivostí; zasnoubil jsem vás jedinému muži, abych vás jako čistou pannu odevzdal Kristu.“
Autor knihy Zjevení Zj 22,17; Zj 19,7; Zj 19,9; Zj 21,2 Ve zjevení sv. Jana se výraz nevěsta vztahuje jak na církev pozemskou v onom „A Duch i nevěsta praví: Přijď!“ (Zj 22,17), tak i nebeskou: „přišel den svatby Beránkovy, jeho choť se připravila“ (Zj 19,7), „Blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu Beránkovu“ (Zj 19,9) a „A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha“ (Zj 21,2).
Nebeský Jeruzalém a matka Apoštol Pavel Ga 4,26 „budoucí Jeruzalém je svobodný, a to je naše matka“
Ovčinec a stádo Ježíš podle autora Janova ev. J 10,1–15 „Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce... Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř...“
Apoštol Petr 1 Pt 5,2–4 „Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s horlivou ochotou, ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy.“
Na www.cestykatecheze.cz najdete v rubrice „Ke stažení“ ve složce 11-03 další dvě tabulky s obrazy a předobrazy církve podle církevních otců.Ke stažení: 1103 Téma Církev: užitečné pomůcky

1103 Téma Církev:  užitečné pomůcky Složka obsahuje podklady pro práci s biblickými texty v katechezi:
Animovaná prezentace se vztahuje k příspěvku v Praktické příloze s názvem Kristovo tajemné tělo - námět k liturgické katechezi.
  • Předobrazy církve u starozákonních proroků - tabulka ve Wordu
  • Obrazy církve v Novém zákoně - tabulka ve Wordu
  • Interpretace předobrazů církve ve Starém zákoně podle církevních otců
  • Interpretace obrazů církve v Novém zákoně podle církevních otců
  • a dále animovanou prezentaci v Powerpointu, kterou lze využít pro dospělé a mladé věřící k objasnění dynamiky dění při slavení mše svaté z pohledu přípravy a jejího vyvrcholení ke společnému díkůvzdání a z pohledu vytváření společenství působením Ducha Svatého. Prezentace je doplněna komentářem ve Wordu.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011