Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část 4: Kristovo tajemné tělo - námět k liturgické výchově v katechezi, postoje při mši svaté

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Církev jako Kristovo mystické tělo můžeme nejintenzivněji prožívat při slavení eucharistie jako svátosti jednoty církve. Zde dochází ke sjednocování shromážděných věřících působením Ducha Svatého, se kterým mají aktivně spolupracovat svojí účastí na modlitbách a úkonech shromáždění.

Připravili jsme pro vás pomůcku, na které můžete demonstrovat v katechezi dětí i dospělých, jakým způsobem k tomuto sjednocování dochází v průběhu slavení mše svaté. Z toho vyplývá i postup při přípravě k jejímu slavení. Pomůcka je ve formě animované powerpointové prezentace s komentářem. Její schéma ukazuje obrázek níže. Jednotlivé postavy představují věřící, kteří se společně přibližují k tajemství Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání skrze aktivní účast na slavení jednotlivých obřadů, aby pak přinášeli Kristovu lásku, kterou v sobě obnovili, do míst, kde žijí své „všední“ dny.

Ke stažení na www.cestykatecheze.cz, složka 1103.

POSTOJE PŘI MŠI SVATÉ

Společné postoje jsou znamením vzájemného společenství a jednoty shromáždění. Vyjadřují totiž a podporují společné smýšlení i city účastníků. Jejich druhý význam souvisí s tím, že ke slavení liturgie potřebujeme jak mysl, tak tělo. Bible sama hovoří např. o tom, že Hospodina máme oslavovat nejen ústy, ale předstoupit před něj a klanět se mu (Ž 95: „Pojďme, jásejme Hospodinu“).

Mezi základní společné postoje patří stání, sezení a klečení. Který z nich je při mši svaté nejdůležitější? Možná někoho překvapí, že je to stání. Modlitba vestoje totiž odkazuje na náš křest, kdy jsme díky spojení s Kristem přešli ze smrti do života a máme podíl na jeho vzkříšení. Protože je neděle dnem Kristova vzkříšení, modlí se křesťané od nejstarších dob vestoje.

Přejděme k dalšímu postoji, kterým je sezení. Jeho význam spočívá v umožnění snadnějšího naslouchání či osobní modlitbě. Sezení usnadňuje pozorné vnímání textů z Bible. Naše soustředěnost při bohoslužbě slova je důležitá, neboť věříme, že je to sám Pán, který promlouvá, když se v církvi předčítá Písmo svaté. Sedíme tedy při čteních před evangeliem, responsoriálním žalmu a homilii. Pokud jde o přípravu darů a chvíli ticha po svatém přijímání, postoj vsedě napomáhá naší osobní modlitbě.

Dostáváme se k třetímu postoji, kterým je klečení. Jestliže v prvních staletích křesťanství bylo klečení postojem kajícnosti či naléhavé prosby, dnes ho vnímáme více jako adorační. Z toho důvodu klečíme při proměňování, popř. i při zpěvu Beránku Boží. Nicméně uctít Krista přítomného v eucharistii před svatým přijímáním je možné i jinou formou. Pravidla ohledně postojů při bohoslužbě je možné najít např. v úvodu k misálu na str. 22.

Text k postojům připravil Jan Šlégr pro ministrantský časopis Tarsicius

Ke stažení: Schéma k dynamice sjednocování při slavení eucharistie, 1 MB

Ke stažení: 1103 Téma Církev: užitečné pomůcky

1103 Téma Církev:  užitečné pomůcky Složka obsahuje podklady pro práci s biblickými texty v katechezi:
Animovaná prezentace se vztahuje k příspěvku v Praktické příloze s názvem Kristovo tajemné tělo - námět k liturgické katechezi.
  • Předobrazy církve u starozákonních proroků - tabulka ve Wordu
  • Obrazy církve v Novém zákoně - tabulka ve Wordu
  • Interpretace předobrazů církve ve Starém zákoně podle církevních otců
  • Interpretace obrazů církve v Novém zákoně podle církevních otců
  • a dále animovanou prezentaci v Powerpointu, kterou lze využít pro dospělé a mladé věřící k objasnění dynamiky dění při slavení mše svaté z pohledu přípravy a jejího vyvrcholení ke společnému díkůvzdání a z pohledu vytváření společenství působením Ducha Svatého. Prezentace je doplněna komentářem ve Wordu.

© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011