Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Přehled materiálů a pomůcek k tématu čísla

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2011/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))


PŘEHLED TEXTŮ A POMŮCEK ke stažení na www.cestykatecheze.cz k tomuto číslu:

složka název
1103-10 Příloha č. 1 „Formování společenství učedníků“ – odkazy s biblickými texty
1103-10 Příloha č. 2 „Šíření církve“ – odkazy s biblickými texty
1103-27 PW prezentace na téma „Stará Boleslav – svatováclavská tradice“
1103-27 PW prezentace na téma „Velehrad – cyrilometodějská tradice“
1103 Předobrazy církve u starozákonních proroků – tabulka ve Wordu
1103 Obrazy církve v Novém zákoně – tabulka ve Wordu
1103 Interpretace předobrazů církve ve Starém zákoně podle církevních otců
1103 Interpretace obrazů církve v Novém zákoně podle církevních otců
1103 Slavení eucharistie jako slavnosti jednoty církve


TITULY DOPORUČENÉ K TÉMATU CÍRKEV:

K článku „Aktuální čtení koncilních konstitucí o církvi“: KELLER, Erwin. Velké tajemství církve. Meditace k Lumen gentium. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 1995.

Anotace knihy podle www.kna.cz: Napětí v církvi souvisí jistě v nemalé míře s krizí pojetí církve. Všeobecně se ztratilo – zčásti i angažovaným členům církve – trvale nepokroucené chápání toho, čím církev je, odkud pochází, z čeho žije. Sentire cum ecclesia, cítění a myšlení s církví, ustoupilo přísné, téměř permanentní kritice, která neznamená vždy correctio fraterna, bratrské napomínání, přiměřené evangeliu. Narážejí na sebe různé „obrazy církve“. Přitom je v oblibě odvolávat se na 2. vatikánský koncil. Právem, protože kdo chce kompetentně mluvit o církvi, nemůže pominout sebepojetí, které církev sama předložila při posledním koncilu. Je však dostatečně známo, co koncil skutečně řekl? Nebo se často jen z nedostatečné znalosti koncilních textů tak často přísahá na „ducha koncilu“? Co však „duch koncilu“ skutečně je, můžeme pochopit jen ze závazných dokumentů tohoto církevního shromáždění. Pozn. redakce: Obsah knihy lze využít jako výchozí materiál k duchovní obnově pro dospělé nebo mládež o vztahu k církvi. Texty této knihy k takové příležitosti vznikly.

K článku „Společenství učedníků jako základ církve“ lze doporučit: Zvěstování víry. Holandský katechismus. Praha : Síť, 2001, 3. vydání.

Pojednání o církvi v tomto katechismu je originální tím, že věnuje tomuto tématu ucelenou kapitolu, zatímco v katechismech odvozených od Římského katechismu je nauka o církvi zařazena zejména ke Krédu a k oddílu o svátostech a další je rozptýlena. V tomto katechismu je církvi věnován celý 4. díl nazvaný „Kristova cesta“. Předcházející třetí oddíl je věnován Kristu. Pojednání o církvi je členěno do třiceti kapitol, které začínají pohledem do dějin církve, poté se zabývají procesem uvádění člověka, který se obrátil ke Kristu, do svátostného života církve; dále se zabývají jeho vírou, nadějí, láskou, modlitbou, slavením eucharistie a Božím slovem; v další části se vracejí ke kněžství Božího lidu a různým dimenzím života v církvi. Poslední kapitoly tohoto oddílu jsou věnovány hledání pravdy, selhání křesťana a odpuštění.

K článku „Pavel a křesťanská obec“: RYŠKOVÁ, Mireia. Doba Ježíše Nazaretského. Praha : Karolinum, 2008.

Anotace knihy podle www.kna.cz: Kniha přináší vhled do prostředí a okolností, v nichž žil a působil Ježíš Nazaretský. Je však věnována nejen konkrétní historické, náboženské, sociální a politické problematice spojené s Ježíšovým narozením, působením, smrtí a zmrtvýchvstáním, nýbrž poskytuje i širší pohled na předchozí dějiny a následné dění. V pěti rozsáhlých částech může čtenář sledovat události a okolnosti, které mu napomohou lépe pochopit, k jakým změnám a nábožensko-společenským proměnám v 1. století n. l. v souvislosti s Ježíšem a jeho hnutím docházelo. Kniha dovoluje vidět dobře známé antické dějiny z jiné perspektivy, z perspektivy osudu tehdy málo známého proroka a učitele, jehož násilná smrt vzápětí začala měnit dějiny. Zároveň může sloužit jako zdroj informací pro ty, kdo chtějí lépe rozumět novozákonním textům jakožto textům, které vycházely z konkrétní historické zkušenosti.

K článku „Česká katolická ekleziologie druhé poloviny 20. století“: ARMBRUSTER, NOVOTNÝ. Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Praha : Karolinum, 2007.

ZVĚŘINA, J. Odvaha být církví. Praha : Síť, 2007.

URBAN, J. E. Vzrůst ke Kristu. 1. a 2. díl. Alverna, 1993.

MÁDR, O. Slovo o této době. Praha : Zvon, 1992.

BOUŠE, Z. B. Epilegomena. Praha, 1996.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011