Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

B Duch Svatý a Boží království

Autor: Redakce a spolupracovníci - Překlad: Marie Zimmermannová - Číslo: 2012/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Pro starší děti ve věku 9–12 let

Podle apoštola Pavla jsme se nejen stali adoptivními Božími syny a dcerami, ale přijali jsme též Ducha synovství: „Protože jste synové, poslal Bůh do našich srdcí Ducha svého Syna, Ducha volajícího Abba, Otče.“ (Ga 4,5)

Pozvěte tedy děti, aby prožily dobu postní, která je dobou přípravy na obnovu křestního slibu, v duchu rozpoznávání, co znamená být si vzájemně bratry a sestrami, kteří se dokážou spojit a vykonat nějaké dobré dílo ve prospěch těch, kteří jsou osamělí nebo potřebují pomoc. Pomozte přitom dětem si uvědomit, že tvůrcem společenství mezi křesťany je Duch svatý.

Vyjděte z obsahu modlitby Božích dětí „Otče náš“; uvědomte si společně, že zde prosíme o příchod Božího království – tj. Boží vlády v nás a v našem společenství. „Boží vládu v nás“ můžeme dětem představit jako působení Ducha svatého v našem srdci: čím lépe mu budeme naslouchat a necháme jej v sobě působit, bude nás Duch svatý přetvářet, „abychom byli jemu podobnými, a zdokonalí nás podle Otcovy vůle, neboť člověka učiní k obrazu a podobě Boží“ (srov. s. 6).

Děti v tomto věku uspokojí činnost, kterou je můžeme uvést do tématu a zároveň jim dát prostor ke konání. Při něm získají zkušenost, na jejímž základě mohou porozumět výše uvedenému. Nabízíme vám několik aktivit, které mají děti motivovat k přemýšlení nad společnými dobrem a příspěvkem každého z nich k němu.

Před nebo během realizace aktivity proste Boha o požehnání a po úspěšném zakončení společného díla poděkujte Duchu svatému za jeho působení mezi vámi např. při bohoslužbě slova nebo při mši svaté. Vhodným textem je např. čtení ze Skutků apoštolů Sk 2,36–47.

AKTIVITY

Dar společenství
Cíl: Pokud se křesťané chtějí podílet na budování lepšího světa, aby byl spravedlivější, musejí si být vědomi, že jde v první řadě o dílo Božího Ducha, který v člověku působí. Bůh ale nechce, abychom se o to snažili jako jednotlivci, ale jako členové společenství, které pracuje na zlepšení světa společně!
Čas: celé setkání
Příprava katechety (dále K.): K. vybere sám nebo ve spolupráci s farní radou, místní Charitou, kanceláří Papežských misijních děl, rodiči dětí apod. skupinu lidí, kteří by potřebovali pomoc, kterou jim mohou poskytnout děti. Nemusí jít jen o materiální pomoc, ale např. o výrobu velikonočních dárků, které potěší osamělé či nemocné a budou pro ně obsahovat např. povzbudivé poselství. Doporučujeme vybrat něco, kde se uplatní manuální práce dětí.
Materiál: podle zvoleného výsledku
Postup:
Katecheta vysvětlí situaci lidí, kteří něčím strádají. Vyzve děti k přemýšlení, jak a kdo pro ně může učinit život spravedlivějším. Vede je k rozpoznání, zda i děti samy k tomu mohou nějak přispět. Poté jim připraví pracovní prostředí a vyzve je k práci. Ideální je, když lze práci mezi děti rozdělit – každý koná to, co nejlépe umí, aby si děti uvědomily výsledek jako plod vzájemné spolupráce. Je-li to možné, odevzdejte připravené výrobky společně adresátům nebo alespoň jejich zástupci.

Válka a mír (pro děti od 8 let)
Cíl: Noviny a televize nám ukazují úmrtí, krádeže a jiná lidská dramata. To vyvolává otázky, jak svět může nadále existovat, když je plný rozdělení, smrti a válek. Tato aktivita chce vyjádřit, že ve světě je také mnoho dobra. Často je konají lidé, kteří jsou pro širší veřejnost anonymní, nedočteme se o nich ani v historických knihách, ale jsou plni lásky k Bohu a k lidem, které vnímají jako své bratry a sestry.
Čas: 10 minut
Příprava: K. vybere z novin nebo z internetových zpráv několik tragických oznámení o událostech, které působí utrpení nebo rozdělení mezi lidmi. Může jít o příběh z války, loupežné přepadení, zneužívání dětí apod. Tato oznámení nalepí na tmavé papíry a zvýrazní jejich titulky. Text oznámení musí být krátký a dobře čitelný. K. umístí tmavé papíry do středu nástěnky nebo plakátu (balicí či flipchartový papír) ve tvaru letadla, lodi nebo děla… Dále K. připraví barevné papíry veselých barev ve tvaru okvětních lístků a fixy pro děti. Barevné papíry (okvětní lístky) narovná na stůl ve tvaru květiny.
Materiál: čtvrtka, barevné papíry, lepidlo nebo lepicí páska, fixy
Postup:
K. uvede děti do tématu: „Ve světě je mnoho zla (to ukazují zprávy na nástěnce), ale je zde také mnoho dobra. V novinách se o něm píše jen občas, proto se zdá, že dobro je jen vzácné. Ale možná o nějakém dobru víte. Vaším úkolem je přečíst si zlé zprávy a zkusit na barevné papíry na stole napsat nebo nakreslit dobrou zprávu, o které jste slyšely, nebo jste nějaké dobro samy zažily (např. někdo se ujal opuštěné holčičky; někdo se někomu omluvil; někdo se přiznal ke krádeži a vrátil peníze...). Každý zápis bude na plakát umístěn tak, že kolem útvaru představujícího válečnou zbraň (letadlo, loď, dělo) budou umístěny okvětní lístky s „dobrými zprávami“, které představují mnoho malých i velkých znamení dobra. K. hovoří s dětmi o tom, co působí války a co přispívá k míru a jak nám Duch svatý pomáhá vidět kolem sebe dobro a podílet se na něm.
Jiná varianta:
Postup: Katecheta položí na stůl různé obrázky z novin (mohou je najít a vystříhat i děti samy). Každé dítě si může během dvou minut vybrat dva obrázky: jeden, který představuje problém ve společnosti, důsledek špatného přístupu k člověku, ovoce egoismu a hříchu; druhý obrázek bude zdůrazňovat gesto lásky, štědrosti, dobroty. Děti obrázky popíší a porovnají mezi sebou. Katecheta vede rozhovor s dětmi, který směřuje k poznání, že křesťany má v jejich jednání vést pouze láska, která je osvícena světlem Ducha svatého a podněcuje člověka, aby žil a spoluvytvářel společenství, které bude žít v harmonii a míru.

Boj s konzumismem (od 11 let)
Cíl: Rozvoj techniky přináší člověku výhody, ale také rizika. Každodenní způsob života lidí ovlivňuje, do jaké míry bude naše společnost ohrožena odpadky, vyčerpáním přírodních zdrojů, znečištěným ovzduším apod. Tato aktivita nabízí dětem příležitost objevit konzumní postoje, které ničí životní prostředí, a podílet se na uskutečňování společenských změn.
Postup: Cílem aktivity je pomoci dětem objevit rizikové jednání lidí a jeho důsledky. K takovému jednání patří např.: bezohledné nakládání s odpadky z domácnosti; nekontrolovaná spotřeba elektrické energie a vody; zbytečné používání automobilů; časté nákupy a výměna oblečení podle poslední módy apod.
Ve druhém kroku si děti vyberou jednu oblast, kterou budou sledovat ve své rodině. Aktivita bude trvat celkem dva týdny. Nejde o to, aby děti „nutily“ členy rodiny změnit způsob života, ale aby se samy dozvěděly, že spotřebu je třeba kontrolovat a usměrňovat (např. i tříděním odpadu).
V prvním týdnu budou děti sledovat spotřebu z vybrané oblasti. Například: počítají množství vynesených odpadkových košů, množství spotřebované elektřiny a vody (za pomoci dospělého člena rodiny, který pomůže dětem získat odpočet spotřebované energie či vody); množství spotřebovaného benzinu apod. Dítě seznámí členy rodiny s výsledky svého šetření a zeptá se jich, zda by byli ochotni šetřit. Jejich názory si zapíše nebo zapamatuje. Pokud rodina souhlasí se šetřením, prodiskutuje možné způsoby a děti sledují spotřebu další týden.
Při společném setkání si sdělte výsledky: kdo vydržel, kdo se s jakou potázal ve své rodině, jak je kdo spokojen s výsledky šetření, jaká další opatření bychom mohli zvolit, jak lidi motivovat ke kontrole a omezení spotřeby?
Můžete vytvořit plakát nebo nástěnku se záměrem a výsledky vaší aktivity, umístit ji na veřejné místo ve škole či v kostele a získat tak další lidi ke spolupráci.

Koutek „vzájemnosti“ (pro děti od 6 let)
Cíl: rozvíjet ve skupině atmosféru vzájemnosti, sdílení a spolupráce; zažít intenzitu dobrých vztahů a tím okusit krásu Božího království. Tato zkušenost může děti motivovat k přemýšlení a také k vlastní aktivitě, aby přispěly k dobré atmosféře skupiny.
Materiál: koberec, nástěnka, polštáře, plakáty, stuhy...
Postup: Pozvěte děti ke společné činnosti – k vytvoření místa, kde se budou cítit dobře, dokážou se zde ztišit a přemýšlet. Bude to místo, kde k sobě budeme vzájemně ohleduplní a „jemní“. Děti dostanou materiál a vyhrazené místo, nejlépe v rohu místnosti, aby si je ozdobily a zařídily dle své fantazie. Tento prostor budete používat jen při určitých příležitostech: když katecheta vypráví příběh; když nějaké dítě vypráví o svém zážitku; když děti dokážou společně mlčet a je k tomu příhodná chvíle; když je ve skupině atmosféra vhodná ke sdílení pocitů.

Náměty jsou vybrány z publikace MARCHIONI, G. Per una catechesi in dialogo con la vita. Torino : Elledici, 2010. Přeložila a upravila M. Zimmermannová.© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011