Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2012/1: Duch svatý

Editorial

Vážení čtenáři!
Otevíráme již 4. ročník této revue a vítáme v něm naše stávající i nové předplatitele. Přejeme vám do nového roku hojný užitek z darů Ducha svatého.

Obsah letošního ročníku bude vycházet ze společného tématu nazvaného „Výchova k účasti na poslání církve“. Podobně jako v loňském roce vycházíme z tříletého pastoračního programu České biskupské konference k 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a jejich misie. Rok 2012 má v tomto programu téma „Biřmování“. Jde o svátost, v níž věřící přijímají pečeť daru Ducha svatého, který dostali již ve křtu. První číslo se proto bude zabývat osobou Ducha svatého, druhé pak tématem roku „biřmování“ a třetí číslo aktivní účastí člověka na poslání církve, k níž nás Duch svatý uschopňuje a vede.
Zabývat se v katechezi osobou Ducha svatého vyžaduje od toho, kdo katechizuje, opravdový život s Duchem, jak vystihuje profesor C. V. Pospíšil: „… naše vypovídání o Duchu svatém může být opravdu účinné jedině tehdy, když do hry výrazně vstoupí vlastní duchovní zkušenost toho, před nímž stojíme. Kde není žádná duchovní zkušenost, tam jakékoli mluvení o Božím Duchu pozbývá jakéhokoli smyslu, protože se pro druhou stranu stává čímsi velmi vzdáleným a v zásadě nesrozumitelným. (…) Naše snažení přece nemá jiný cíl než disponovat ostatní k tomu, aby se učili stále intenzivněji vnímat působení samotného Ducha svatého nejen v hlubinách vlastní bytosti, ale také v bratřích a sestrách. Není žádným tajemstvím, že bez pomoci tohoto vnitřního Učitele je veškeré naše kazatelské a učitelské snažení k ničemu.“ (citace z článku, s. 10) Prvním účelem obsahu odborných článků této revue je z tohoto pohledu nabídnout vám, kteří se podílíte na výchově víry, podněty k vaší osobní reflexi a sebevzdělání.

Rubriky této revue jsou od začátku existence časopisu pojmenovány podle jednotlivých „etap“, v nichž probíhal rozhovor Ježíše s učedníky na cestě do Emauz. V rubrice O čem to spolu rozmlouváte chceme přiblížit aktuálnost otázky „duchovna“ v naší společnosti, zejména mezi mladými, a nabídku církve v její tradici k poznávání Ducha svatého.

Rubrika Otevíral jim oči obsahuje hlavní články tohoto čísla z oboru patristiky, dogmatické teologie, biblické teologie a liturgiky:

David VOPŘADA se zaměřil na dílo sv. Ireneje z Lyonu, biskupa 2. století, který pocházel původně z Řecka a jenž je řazen mezi nejvýznamnější řecké církevní otce. Jeho článek nabízí velmi krásné pasáže, které lze přímo využít v katechezi s dospělými.

Profesor C. V. POSPÍŠIL vytyčil „základní přístupové cesty k hlubšímu vnímání tajemství Ducha svatého“. Již název jeho článku naznačuje, o co nám v katechezi půjde. Tyto přístupové cesty umožňují jednak výběr podle věku a zkušenosti adresátů a jednak ukazují na bohatství výpovědí o Duchu, bez jehož přijetí by se náš život stal jen „bezduchým“ živořením.

Sestra Marie PITTEROVÁ pojednává o Duchu svatém ve Starém a Novém zákoně. Tím rozlišuje poznávání Ducha svatého v čase: ve Starém zákoně se o něm ještě nehovoří jako o božské osobě, ale jako o Duchu Božím, Boží tvůrčí, oživující a posvěcující síle a dárci života. Autoři Matoušova a Markova evangelia na starozákonní pojetí Ducha navazují, Lukáš a Jan již naznačují, že Duch je osobou. Autor Janova evangelia jej představuje jako Dar církvi, aby pokračovala v Ježíšově díle, neboť působení Ducha je vždy spojeno s Ježíšem Kristem i s Otcem.

Jan ŠLÉGR se soustředí na otázku působení Ducha svatého skrze svátosti. Na textech modliteb, jimiž je Duch svatý vzýván a svoláván, přibližuje, jak Duch svatý konkrétně působí, a tím nám poskytuje bohatou látku pro liturgickou katechezi, která by měla být součástí každého katechetického programu.

V nové rubrice Inspirace z pedagogiky seznamujeme s katechetickou iniciativou, jejímž účelem je pomoci účastníkům katecheze objevit „ducha“, s nímž umělec tvořil a snažil se předat obsah sdělení, jež je skryto „za“ samotným obrazem. Na zadní obálce najdete příklad obrazu, v němž se autor pokusil jednak o syntézu biblického příběhu a jednak o sdělení jeho poselství.

V katechezi je nejčastěji osoba Ducha svatého automaticky spojována s jeho působením ve svátostech skrze symboly, dary a plody. Výše zmíněné přístupové cesty k poznávání Ducha svatého nám nabízejí širší škálu možností, kterou jsme se pokusili využít v PRAKTICKÉ PŘÍLOZE. Jednotlivé příspěvky navazují na obsah časopisu a jsou řazeny podle věku a zkušeností katechizovaných. V závěru naleznete i přehled dalších textů k našemu tématu.

Konečně vás chci upozornit na zavedení nové rubriky „Liturgie“ na internetových stránkách časopisu. Od ledna 2012 jsou v ní uveřejňovány krátké články s podněty k nedělnímu evangeliu z cyklu B pro bohoslužbu slova s dětmi. Články jsou k dispozici s několikadenním předstihem. Jedná se o překlad příspěvků Marina Gobbina, uveřejňovaných v italském časopise pro katechety Dossier Catechista. Každý z příspěvků obsahuje zvýraznění některých výrazů v textu evangelia, ke kterým autor poskytuje krátký výklad, podněty k přemýšlení a námět na vyprávění příběhu souvisejícího s poselstvím evangelia. Naše redakce doplňuje k některým článkům podněty na pohybové či znázorňovací aktivity a otázky k rozhovoru s dětmi. Text je doplněn obrázkem od G. Pery. Rubrika vznikla z podnětu některých farností, kde se pracuje zvlášť s dětmi při nedělních bohoslužbách. Přivítáme vaše ohlasy.

Závěrem mi dovolte ještě krátkou zprávu: Česká biskupská konference, která je vydavatelem tohoto časopisu, jmenovala k 15. listopadu 2011 nového ředitele Katechetické sekce ThLic. Mgr. Mariusze Gerarda Kuźniara, Th.D. On spoluvytváří podmínky pro práci redakce a ta se mu naopak ze své činnosti zodpovídá. V tomto ročníku vám jej blíže představíme.

 

O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z pedagogiky (recenzováno)


Umění v katechezi


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011