Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Úvod a obsah praktické přílohy

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2012/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Obsah praktické přílohy navazuje na články rubriky „Otevíral jim oči“. Nabízí využití obsahu těchto článků v katechetické praxi. Naším tématem je osoba Ducha svatého. Pro praktickou práci v katechezi, která má věřící sblížit s jeho osobou, vyjdeme z přístupových cest, které ve svém článku nastínil profesor C. V. Pospíšil. První dvě vedou k poznání Ducha svatého skrze zkoumání vnějších skutečností, třetí a čtvrtá cesta jsou úzce spjaty s životem a vírou člověka. Jedná se o tyto cesty:

 • 1. cesta vede k poznávání Ducha svatého skrze symboly, s nimiž se setkáváme v Písmu svatém (oheň, voda, holubice, vítr…). Pro tuto cestu platí, že leccos o Duchu svatém odhalují, ale také zahalují, neboť nevyjevují jeho nejvlastnější podstatu. Duch svatý není holubice, ale je osobou Nejsvětější Trojice apod. Tuto cestu proto nedoporučujeme používat u malých dětí, které ještě nemají rozvinuté abstraktní myšlení. Více viz s. 9.

 • 2. cesta vede k poznávání Ducha svatého skrze jeho jednání v dějinách spásy a ve stvoření. Článek sr. M. Pitterové poskytuje souhrnný přehled, jak se Duch svatý v jednotlivých etapách dějin spásy projevoval. Článek J. Šlégra pak propojuje působení Ducha svatého v symbolech během slavení svátostí, které ony události dějin spásy zpřítomňují. Volba této cesty k poznávání projevů Ducha je přiměřená starším dětem, mladým, ale též dospělým lidem. Ti znají většinou jednotlivé události Božího plánu spásy a tato cesta jim má napomoci pochopit jej jako celek. Mladším dětem můžeme propojit jednotlivé události dějin spásy se slavením svátostí.

 • 3. cesta je založena na osobní zkušenosti pokřtěného člověka, kterou nabývá v různých životních situacích. Poznává působení Ducha svatého ve svém životě.

 • 4. cesta se týká poznávání skutečnosti, že Duch svatý působí přednostně v nitru člověka a tím mu rovněž zprostředkovává účast na životě Nejsvětější Trojice.
  Na následujících stránkách postupně představíme scénáře a aktivity pro věřící různých věkových skupin nebo etapy víry. U každého bloku praktických aktivit se budeme odvolávat na jednu z výše uvedených přístupových cest.

  • Obsah přílohy:

   A Dar Ducha svatého ve křtu a jeho působení v člověku. Určeno mladším dětem do 9 let věku. Přístupová cesta 2.

   B Duch svatý a Boží království. Pro starší děti asi od 9 do 11 let. Přístupová cesta 3.

   C Duch svatý v dějinách spásy. Pro dospívající a mladé lidi. Počáteční přístupová cesta 2, lze pokračovat cestou 3.

   D Duch svatý a naplnění lidského života. Pro mladé a dospělé lidi, např. v rámci přípravy na biřmování. Přístupová cesta 4. Tento blok obsahuje i téma Duch svatý působí ve všech národech.

   E Letnice a letnice pohanů. Práce s biblickými texty Sk 2,1–13 a Sk 10,1–11,18. Přístupové cesty 3 a 4.


   V závěru praktické přílohy
   je uveden seznam všech pomůcek k tématu tohoto čísla, které jsme umístili na naše internetové stránky www.cestykatecheze.cz do rubriky „Ke stažení“. Nacházejí se ve složkách, jejichž označení začíná 1201.


   Ke stažení: priloha_1-2012.pdf, 311 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011