Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

C Ježíš v proměnách staletí

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Metodika k úvodní aktivitě katecheze o vlivu vtělení, smrti a vzkříšení Ježíše Krista na život křesťana v současné době.
Úvodní aktivita může účastníkům katecheze nabídnout pohled na osobu Ježíše Krista očima našich předků. Srovnáním jejich a vlastního přístupu si účastníci katecheze mají uvědomit, zda vůbec či jakým způsobem a do jaké míry ovlivňuje křesťanská víra jejich vlastní přístup k životu a k řešení situací, které jim život přináší.

V níže popsané aktivitě je použita jedna z metod systému „kritického myšlení“, a to srovnávací tabulka.

Níže uvedené pohledy na osobu Ježíše Krista vycházejí z publikace prof. J. Pelikana. Jednotlivé texty byly vybrány s ohledem na dobu, ke které se vztahují, a také na jejich srozumitelnost. Vybrané texty jsou uvedeny v příloze č. 1 – jedná se o zpracovaný výtah z níže uvedených kapitol):
 • Kosmický Kristus (s. 93–108)
 • Ježíš ukřižovaný (s. 138–152)
 • Ježíš – univerzální člověk (s. 196–209)
 • Ježíš – člověk patřící světu (s. 289–299)
Postup:

Příprava: K. nakopíruje texty podle počtu účastníků katecheze tak, aby každý měl jeden. Přitom počet textů jednoho druhu by měl být pokud možno stejný. Dále je třeba nakopírovat prázdnou tabulku pro konečné shrnutí textu, a to v počtu 4× méně, než je celkový počet účastníků. Ve stejném počtu je třeba nakopírovat vyplněnou tabulku – jen vnitřní pole. Je třeba rozstříhat tuto tabulku na jednotlivá pole.

 1. Úvod do tématu: Profesor Pelikan nabízí různé obrazy Ježíše Krista, jak byla jeho osobnost vnímána v jednotlivých epochách dějin lidstva. Jednota a rozmanitost těchto obrazů ukazuje, že se v osobě Ježíšově skrývá víc, než o čem uvažuje filosofie či christologie. V církvi, ale i daleko za jejími hranicemi je Ježíšova osoba a zvěst „krásou tak starou, tak novou“ – uvádí autor slovy sv. Augustina. Cílem dále navržené aktivity je nechat se obohatit pohledy našich předků, abychom se mohli zamyslet nad svým vlastním přístupem.
 2. Četba jednotlivých pojednání: Účastníci jsou rozděleni do čtyř skupin o stejném počtu členů. Každá skupina dostane jeden z textů nakopírovaný tolikrát, kolik je členů ve skupině. Společně si jej pročtou a zpracují tak, aby každý člen této skupiny byl schopen obsah textu vysvětlit těm, kteří jej nečetli.
 3. Účastníci vytvoří nové skupiny po čtyřech členech tak, aby v jedné skupině měl každý jiný text. Vzájemně si vysvětlí obsah „svého“ textu.
 4. Poté dostane každá skupina papír s rastrem tabulky a lístky s jednotlivými poli tabulky. Úkolem skupiny je tabulku správně složit (viz protější strana: Srovnávací tabulka).
 5. Zkontrolujte správnou skladbu tabulky společně.
 6. Nyní by se měl každý sám za sebe zamyslet nad tím, v čem ovlivňuje víra v Ježíše Krista jeho způsob života a řešení situací, které přináší, a také jeho vztah ke světu kolem nás. Je-li to možné, sdělte si alespoň některé zkušenosti (je ovšem třeba nechat účastníkům svobodu).
Očekávaný přínos této aktivity:

Účastníci musejí číst s porozuměním textu. Vyložením textu ostatním si znovu musejí uvědomit, co četli, co je v textu důležité, čemu neporozuměli.

Prezentací obsahu textu v nové skupině se musí účastník spolehnout na sebe, nikdo mu nemůže pomoci, protože ostatní text neznají. Každý přítomný se tak uplatní.

Skládáním tabulky jsou účastníci konfrontováni s tím, zda v textu objevili opravdu důležité informace. Zároveň si mohou uvědomit „stejnost“ a „rozmanitost“ náhledů na Ježíše Krista v průběhu staletí.
Cílem aktivity není „naučit“ se historické pohledy na Ježíše. Proto nevadí, že jsou řádky tabulky různě vysoké, což účastníkům katecheze ulehčuje její složení.

Důležité je srovnání obsahu řádků, uvědomění si rozmanitosti pohledů na Ježíše Krista. Účastníky by to mohlo vést k větší toleranci a respektu k různým spiritualitám, jež mají místo i v současné církvi.

Jednotlivé texty k práci a srovnávací tabulka jsou umístěny v elektronické podobě níže ve složce 1202-PP-C pod názvem „Ježíš v proměnách staletí – textové pomůcky“.

Použitá literatura ke zpracování textů: PELIKAN, J. Ježíš v proměnách staletí. Kostelní Vydří : KNA, 2008.


Otázky / titul Kosmický Kristus Ukřižovaný Kristus Univerzální člověk Člověk, který patří světu
V jakém časovém období
byl titul zvlášť aktuální?
Antika,
4. a 5. století
Středověk,
zejm. 10. a 11. stol.
Renesance, 14.–16. stol. Novověk,
zejm. 19. a 20. stol.
Jaká klíčová slova se k němu vztahují? Logos, Rozum, Smysl Kříž jako znamení utrpení a vítězství;
mravní řád,
milosrdenství,
spravedlnost,
zadostiučinění
Člověk
Moudrost
Světlo
Nový život
Znovuzrození
Sebepoznání
Uzdravovatel
Světlo národů
Která událost z Ježíšova života je pro tento titul klíčová? Vtělení a poslední soud Ježíšova smrt na kříži a zmrtvýchvstání Ježíšovo učení a příklad jeho života celý Ježíšův život
Ze kterých biblických textů titul vychází? Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (J 1,1) Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. (J 3,16) Např.: „Amen, amen, pravím tobě,
nenarodí-li se kdo znovu,
nemůže spatřit království Boží.“ (J 3,3)
Např.: „...budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“ (Sk 1,8)
Jak byl Ježíš v tomto pojetí zobrazován? Sedící na trůnu, kosmos pod nohama, v jedné ruce svitek nebo knihu a druhou žehnající gesto, které zároveň vyjadřuje vládu nad světem. Ukřižovaný, pod křížem bývá lebka Adamova. Bylo zdůrazněno jeho lidství (důraz na realistickou podobu) produchovnělé jeho božstvím. Jako zachránce, uzdravovatel, s domorodými rysy a reáliemi.
Jaký význam mělo toto nahlížení na Ježíše pro myšlení o světě?

(Uveďte příklady)
Vedlo k víře, že ve vesmíru není nic, co by bylo vyňato z lásky, která skrze Ježíše Krista přišla na zem. Soustředění na boj proti zlu; téma spravedlnosti a zadostiučinění za spáchané zlo. Úsilí o „normální“ křesťanský život podle vzoru Krista; promýšlení uspořádání vztahů mezi státem a církví...
Návrat k pramenům prvotní církve.
Hlásání slova musí být doprovázeno konkrétními činy (léčení nemocných a trvalá péče o ně; vzdělávání; pomoc při následcích společenských a živelních katastrof).
Mezináboženský dialog, zvláště mezi křesťany a Židy.
Spolupráce mezi náboženstvími.

Ke stažení: 1202-PP-C Ježíš v proměnách staletí

1202-PP-C Ježíš v proměnách staletí

Složka obsahuje celkem tři přílohy k metodice popsané v Praktické příloze č. 2/2012 b části C.

 • První přílohu je třeba nakopírovat tak, aby měl každý účastník jeden ze čtyř textů. Každý ze čtyř textů by měl být zastoupen stejným způsobem.

 • Druhá příloha obsahuje srovnávací tabulku. Ta se pro každou čtveřici účastníků nakopíruje vyplněná a rozstříhá a zároveň se jednou nakopíruje nevyplněná.

 • Obrazy v powerpointové prezentaci mohou sloužit k uvedení do tématu a vysvětlení zadání.

 • © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011