Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2012/2: Biřmování

Editorial

Vážení čtenáři!
Druhé číslo letošního ročníku revue Cesty katecheze je zaměřeno na bezprostřední přípravu kandidátů svátosti biřmování, dále na obnovu života z této svátosti u těch, kteří již byli biřmováni, a také na věřící, kteří již nejsou ve věku mladé dospělosti a neměli z různých důvodů možnost tuto svátost přijmout. Ty jako jeden z prvních podpořil v rozhodnutí připravit se k biřmování např. brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle ve svém pastýřském listě k Roku biřmování.

Příprava tohoto čísla vycházela z několika skutečností:
Příprava na biřmování v našich farnostech se koná rozmanitým způsobem. Toto konstatování můžeme najít již v závěrech semináře pro kněze, který uspořádalo pražské pastorační středisko v roce Ducha svatého před přípravou na Velké jubileum roku 2000. Určitá míra rozmanitosti je na místě, neboť jednotlivé farnosti mají různý charakter a při uvádění do života ze svátostí je třeba respektovat jejich příjemce. Spokojíme se jen s tímto konstatováním? Odpověď jsme hledali jednak u mladých lidí, kteří jsou nejčastěji příjemci svátosti biřmování, a jednak v olomoucké arcidiecézi, kde díky osobnímu zájmu arcibiskupa Mons. Jana Graubnera došlo v posledních letech ke změně pojetí přípravy s větším ohledem na zapojení biřmovanců do života církve. Shrnutí těchto podnětů si můžete přečíst v rubrice „O čem to spolu rozmlouváte“ na straně 5.

Biřmování je u nás spojeno zejména se slavností Seslání Ducha svatého. Ta je též vhodným okamžikem, ke kterému lze směřovat duchovní přípravu na obnovu života ze svátosti biřmování. Rubriku „Otevíral jim oči“, jejímž účelem je nabídnout zejména nové pohledy a souvislosti ke známým skutečnostem, proto začínáme článkem o liturgii této slavnosti, jehož autorem je náš přední liturgik, prof. František KUNETKA. Článek ukazuje v první části podstatnou souvislost mezi velikonočními a svatodušními svátky a podtrhuje radostný charakter velikonoční doby. Ve druhé části autor popisuje jednotlivé liturgické typy, ve kterých oslavujeme dovršení Kristova velikonočního tajemství vylitím Boží lásky do našich srdcí skrze Ducha svatého.

Žít ze svátosti biřmování také předpokládá dobře porozumět její identitě. Jisté potíže se zájmem o její přijetí či připomínání ukazují, že zjednodušené pojetí biřmování jako „svátosti křesťanské dospělosti“ není dostačující. Jan ŠLÉGR, který je autorem druhého článku, přibližuje tuto svátost s ohledem na Ježíše Krista (připodobnění se Kristu pomazanému), na Ducha svatého (plnost Ducha), na církev (zvláštní pouto s církví) a na dar věčného života (pečeť Ducha svatého – znamení pro den vykoupení; pomazání spásy). V článku najdete rovněž výklad jednotlivých prvků svátostného obřadu. V závěru se autor vrací k otázce nezbytnosti a významu svátosti biřmování. Na obsah tohoto článku navazuje také část A praktické přílohy.

Uspořádání vlastní přípravy je třeba přizpůsobit požadavkům vyplývajícím z poznání těch, kteří se na přípravu k biřmování obvykle hlásí. Následující dva články, jejichž autory jsou Ludmila BARTŮŠKOVÁ a Ludvík DŘÍMAL, přinášejí podněty k charakteru a uspořádání vlastní přípravy na biřmování, jejíž podstatnou částí je katecheze. Jmenovaná autorka shrnuje poznatky z vývojové psychologie o období dospívání a mladé dospělosti. V závěru svého článku rozvádí obecné zásady komunikace s mladými a jejich důsledky pro formy práce s nimi v katechezi. Z pastoračního pohledu patří katechetická příprava kandidátů biřmování do oblasti iniciační katecheze, jež by měla mít katechumenátní charakter. Autor konkrétně rozvádí důvody pro toto pojetí a posléze stručně komentuje některé pomůcky k přípravě katecheze pro kandidáty biřmování vzhledem k tomuto požadavku. Jde o to, aby se jejich příprava neomezovala na vybraná témata z věrouky a mravouky, ale získávala charakter katechetického projektu s příslušnou metodikou.

K naplnění požadavku ukázat mladým lidem křesťanskou víru novým způsobem – jako rozumnou s hlubokým, jedinečným obsahem a logikou – mohou přispět i vhodné pedagogické metody, které si katecheta dobře osvojí a vyzkouší. Jedním ze systémů, který nabízí řadu metod rozvíjejících vlastní úsudek mladých lidí, jsou metody tzv. kritického myšlení. Tento systém i vlastní zkušenost s těmito metodami ve výuce náboženství představuje Pavel LAZÁREK. Na jeho článek navazují i některé ukázky v praktické příloze v části F. Některé metody jsou použity i v příspěvcích B, C, D, které obsahují metodické podněty určené biřmovancům nebo lidem v obdobném věku. Zadní obálka poskytuje obrazový materiál k příspěvku C.

Před zadní obálkou najdete odkaz a krátkou charakteristiku příspěvků Pastoračního střediska v Praze k Roku biřmování. Součástí materiálů je i příručka k duchovní obnově pro ty, kdo svátost biřmování již přijali.

 

O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Inspirace z pedagogiky (recenzováno)


Umění v katechezi


Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011