Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

E Mazání křižmem

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Návrh katecheze pro biřmovance na základě modlitby při svěcení křižma biskupem na Zelený čtvrtek

Podstatným prvkem obřadu, při kterém je udělována svátost biřmování, je mazání olejem. Užívá se křižmo (směs olivového oleje a balzámu), a to ve chvíli, kdy biskup nebo jím pověřený kněz vyslovuje slova: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“ Podobně jako při slavení křtu se v tento klíčový moment „zpřítomňují“ všechny události, které jsou zmiňovány v žehnací modlitbě, aby se na biřmovaném projevilo to, co na účastnících těchto událostí. Tentokrát se však nejedná o žehnání křestní vody, ale o žehnání křižma, jež se děje v závěru tzv. missy chrismatis (mše olejů). Účelem katecheze, k níž uvádíme následující scénář, je seznámit kandidáty biřmování nebo již dříve biřmované se zmíněnými účinky.

Scénář katecheze:

  1. Analýza modlitby: K. nakopíruje text modlitby a rozdá jej účastníkům. Jednotlivé části jsou odděleny mezerami. Úkolem účastníků je pojmenovat jednotlivé části tak, aby co nejlépe vystihli jejich obsah.
  2. Analýza anamnetické části modlitby: vyhledejte biblické texty k jednotlivým událostem; vysvětlete si, co se tehdy událo a jaké požehnání z toho lidem od Boha vzešlo.
  3. Analýza druhé části modlitby: účastníci si vypíší dary, které při pomazání křižmem od Boha dostáváme.
  4. Připomeňte všechny svátosti, ve kterých je ten, kdo je přijímá, mazán křižmem (křest; kněžské svěcení;
  5. Výtvarné zpracování modlitby: koláž, plakát...

Modlitba žehnání křižma je uvedena v liturgické knize s názvem Římský pontifikál, a to ve dvou verzích. Při navrženém katechetickém setkání pracujeme s první verzí modlitby.

Text modlitby při žehnání křižma je umístěn ve složce 1202-PP-E /viz níže).

Modlitba při žehnání křižma na Zelený čtvrtek
Bože, ty dáváš všechen růst, tělesný i duchovní.
Přijmi za to náš dík a naše chvály,
které ti vzdáváme spolu s celou církví.
Neboť tys na počátku přikázal zemi,
aby vydala stromy přinášející plody podle svých druhů;
a země vydala také olivy a jejich olej,
ze kterého se připravuje křižmo.
A tak prorok David, jako by předem uviděl
veliký dar tvých svátostí,
mohl opěvovat olej, kterým se rozjasní naše tvář.
A když jsi přívalem potopy zničil hříchy lidí,
olivovou ratolestí zvěstovala holubice,
na znamení darů budoucích,
že se zemi vrátil pokoj.
A na nás se to nyní uskutečňuje:
skrze křestní vodu se ničí naše hříchy
a skrze pomazání olejem
se naše tvář rozjasní a naplní pokojem.
Mojžíšovi, svému služebníku, jsi přikázal,
aby svého bratra Árona ustanovil pro kněžskou službu:
a když se Áron očistil vodou,
byl olejem pomazán na kněze.
A ještě větší věci se staly,
když tvůj Syn, náš Pán Ježíš Kristus,
si vyžádal od Jana křest v Jordáně:
neboť v podobě holubice sestoupil na něj Duch Svatý,
a bylo slyšet hlas,
kterým jsi vydal svědectví,
že Ježíš je tvůj jednorozený Syn,
v němž máš zalíbení;
a tak jsi veřejně potvrdil,
že on je ten, o kterém David předpověděl:
Budeš pomazán olejem radosti,
jako nikdo z tvých druhů.
Proto Tě, Bože, prosíme:
posvěť a požehnej tento olej;
a přispěj nám silou svého Svatého Ducha
i mocí svého Krista.
Vždyť podle něho se tento olej
k pomazání tvých kněží, králů, proroků a mučedníků nazývá křižmem.
Potvrď toto křižmo,
ať je znamením spásy a života
pro všechny, kteří vycházejí znovuzrozeni
z duchovní koupele křtu.
Posvěť všechny, kdo budou tímto křižmem pomazáni,
zahlaď jejich hříšnost,
a ty sám v nich přebývej,
aby jejich čistý život vydával vůni líbeznou.
Posvěť je, jako jsi posvětil svého Syna
na kněze, proroka a krále,
a obleč je do roucha neporušitelnosti.
A dej, ať je toto křižmo
křižmem spásy
pro všechny, kdo se z vody a z Ducha Svatého
narodí k novému životu:
ať dostanou podíl na životě věčném
a společenství v tvé slávě.
Skrze Krista, našeho Pána.

Ke stažení: 1202-PP-E Text žehnací modlitby křižma

1202-PP-E   Text žehnací modlitby křižma

Složka obsahuje text žehnací modlitby, na základě které lze přiblížit účastníkům katecheze smysl pomazání svatým olejem - křižmem. Metodika práce s tímto textem je popsána v praktické příloze v části E.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011