Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Úvod a obsah praktické přílohy

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Obsah praktické přílohy navazuje na některé články rubriky „Otevíral jim oči“ a na rubriku „Inspirace z pedagogiky“. Je doplněn texty a pomůckami.

PRVNÍ ČÁST přílohy (části A–D) přináší podněty a pomůcky k přípravě biřmovanců a doplňuje nabídku č. 1/2012. Aktivity tohoto čísla jsou převážně zaměřeny na uvědomování si jádra naší víry, tj. na vtělení, život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista, v jehož díle pokračuje církev pod vedením Ducha svatého a na němž má mít každý pokřtěný a biřmovaný člověk účast. Při výběru příspěvků jsme se inspirovali formulací dlouhodobých a dílčích cílů k přípravě na biřmování podle příspěvku doc. Rudolfa Smahela (z CMTF UP v Olomouci), jehož podstatná část je uveřejněna v příručce Příprava na biřmování, vydané Pastoračním střediskem v Praze roku 2000.

Dlouhodobě jde o prohlubování duchovního života, ke kterému je nutné sebepřijetí na základě vědomí, že jsem přijat Bohem, jenž mne činí spravedlivým, tj. schopným naslouchat a konat jeho vůli poznanou v Božím slově. K tomu člověk potřebuje duchovní doprovod, aby mohl ve víře růst a učit se nahlížet skutečnost očima víry s výhledem na konečné oslavení a věčný život.

Jako dílčí cíle přípravy na biřmování jsou uvedeny:
  • výchova k modlitbě vlastními slovy; porozumění liturgickým modlitbám (viz příspěvek E);
  • výchova k životu v církvi a s církví; přiměřené úkoly; vzory (příspěvek A);
  • objevit Písmo svaté jako zdroj výpovědí o Bohu a o člověku (příspěvky A, B, D);
  • vypořádat se s nevěrou svého okolí, společně se podílet na evangelizaci (příspěvky C, D);
  • porozumět lépe sám sobě ve světle křesťanské antropologie;
  • formace svědomí na základě vnímání projevů Boží lásky a domýšlení důsledků svého jednání;
  • porozumění druhým, podpora altruismu; schopnost hovořit s druhými o zkušenosti víry (příspěvky C, D);
  • angažovat se pro důstojnost člověka, mír a sociální spravedlnost.
DRUHÁ ČÁST praktické přílohy navazuje na rubriku „Inspirace z pedagogiky“ a přináší ukázky užití metod RWCT ve výuce náboženství dětí 1. a 2. stupně základní školy. Podrobněji viz s. 8–11.

Obsah přílohy:

První část:
A O významu biřmování v životě křesťana
B–D Tajemství Ježíše Krista a jádro křesťanské víry
E Mazání křižmem ve svátostech

Druhá část: Ukázky užití aktivizačních metod při výuce náboženství v základní škole

V závěru praktické přílohy je uveden seznam všech pomůcek k tématu tohoto čísla, které jsou umístěny ve složce "Ke stažení", a to ve složkách jež jsou označeny číslem 1202.


Ke stažení: priloha_2-2012.pdf, 211 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011