Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

A Po stopách Josefa Egyptského

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

V tomto příspěvku vám krátce představíme některé aktivity z dvoudenního programu pro dospívající ve věku 13–15 let. Program byl realizován pro 15člennou skupinu účastníků výuky náboženství v jedné farnosti v roce 2012. Jeho účelem je podpořit osobní a duchovní růst, vztah s Bohem a orientaci na životní cestě. Osnova se odvíjí od příběhu Josefa Egyptského podle Gn 37.

Obecné cíle programu: umožnit účastníkům prožít společné okamžiky a zážitky a poskytnout jim tak prostor k prožití sounáležitosti; prohloubit vzájemné vztahy ve skupině a s jejich učitelem/katechetou; dát impuls k otevření námětu „vztah mezi mnou a Bohem“, který je pak možné v další práci rozvíjet dle dané inspirace.

Použité metody: ice-breakery (krátké hry s cílem „prolomit sociální bariéry“), dynamicsy (krátké intenzivní týmové hry), kooperativní aktivity, pohybové hry, relaxace, dramatizace, práce s textem, diskuse, výtvarná a tvořivá činnost, aktivity na sebepoznání, reflexe, rituály

Použité zdroje: Ekumenický překlad Bible; BIČ, M. Výklad ke Starému zákonu I., 1996; filmové ukázky z dokumentu BBC „Tajemství Bible: Josef“, 4. díl „Josef a jeho pestrobarevný plášť“ (Velká Británie, 2003) a z filmu „Biblické příběhy: Josef“ (Itálie/USA/Německo, 1995) – využito k motivačním ukázkám.

Ukázky z programu:

Úvodní aktivita Truhla s poselstvím: Jejím cílem je pomyslné otevření kurzu, úvodní motivace, navození atmosféry, prvotní zmapování dynamiky skupiny. Cílem hry je v časovém limitu otevřít truhlu se dvěma zámky (čas cca 15 min.)
Charakteristika aktivity: Po místnosti jsou rozházeny klíče (cca 100 klíčů). Uvnitř truhly je pergamen s poselstvím, verše z Bible pro využití po celou dobu kurzu a nádoba s fixy a nalepovacími lístky na jména.

Průběh aktivity: Účastníci sedí v komunitním kruhu. Po sdělení organizačních informací jeden z lektorů dle předem smluveného signálu říká: „Ještě se k nám časem přidá poslední lektor Jenda…“ Hraje podmanivá hudba. Přijde postava „pastevce-poutníka“: „Buďte zdrávi, poutníci. Vím o vás, že jste se vydali na cestu. Dostal jsem úkol předat vám tuto truhlu, ve které je pro vás uložen vzkaz, bez něhož nemůžete pokračovat. Žel, ztratil jsem od truhly klíče… Přeji vám hodně štěstí při jejich hledání… (Klíče jsou rozmístěny tam a tam…) Na otevření truhly máte 15 minut… Běží vám čas!“
Vymezí se území, kde jsou klíče k nalezení, a pustí se rychlá hudba. Povzbuzujeme účastníky, aby sbírali klíče a vytvořili si systém, jak přijdou na ten správný.

Po otevření truhly přečte pastevec pergamen, který je v ní: Narodil se jako 11. syn do významného rodu. Jeho obživou bylo pastevectví. Otec byl významným mužem a vůdcem kmene v daleké zemi. Jeho životní cesta nebyla jednoduchá… Pojďte se společně vydat po stopách Safenata Paneacha, Josefa, syna Jákobova (a Ráchel)… možná objevíte významnou paralelu (podobnost) s vaší osobní cestou… (Postava odchází.) Tak vám přeji šťastnou cestu. Buďte s Bohem…

Klíčovými aktivitami dalšího programu jsou chronologie Josefovy životní cesty a moje životní cesta: Účastníci pracují v malých skupinách. Jejich úkolem je seřadit předem připravené kartičky s klíčovými situacemi z příběhu Josefova života na základě porovnání s biblickým textem. Cílem je připomenout si Josefův příběh, který pak později účastníci zpracují do časové osy a graficky znázorní „propady“ a „vzlety“ Josefova života.

Navazuje imaginace – relaxace, při níž si každý účastník na základě podnětů lektora „promítá“ příběh svého života v obdobích 0–5 let, 5–10 let a po 10. roce věku a v nich významné události a lidi, kteří jej ovlivnili na životní cestě. Prostředí a atmosféru je třeba připravit. Po skončení se účastníci „vrátí do reality“, vypíší a umístí do předlohy své časové osy jednotlivé události a osoby tak, že je zároveň zhodnotí (+/-). Pokusí se zapsat i výhled do budoucnosti (jak by mohl vypadat můj život cca do 30 let). Na základě dobrovolnosti mohou sdělit některé prožitky ze své osy ostatním. Totéž učiní lektor. Porovnáním obou časových os a uvědoměním si Božího působení v Josefově i svém vlastním životě prohlubují své poznání o možnostech proměňování, smyslu jednotlivých událostí apod. Přístup lektora musí být velmi citlivý a musí ctít intimitu těchto aktivit.

Stěžejní téma vyústí ve večerní aktivitě „Zkouška poutníka“, která poskytuje účastníkům výzvy, zklidnění, impulsy k hlubšímu sebepoznání a navázání rozhovoru s Bohem. V programu druhého dne je cenná společná reflexe večerní aktivity a závěrečný příběh „bilancování životní cesty s Bohem“ o těžkých chvílích, ve kterých nás Bůh nese v náručí. Truhla je opět zamčena, avšak účastníci si odnášejí poselství na svoji další cestu.

Ohlasy účastníků potvrzují naplnění cílů programu. Prostor k hlubší reflexi vlastního života a vztahu s Bohem byl vytvořen, každý si leccos uvědomil. Potvrdili, že i oni jsou vystaveni obtížným životním situacím a jsou schopni vytvořit ve své nitru prostor pro Boha.

Program byl připraven pedagogickým týmem Katechetického a pedagogického centra. Podrobné informace a konzultaci může zájemcům na požádání poskytnout některý člen týmu. Kontakt: pc@bihk.cz; tel.: 495 063 420.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011