Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

C Mír a spravedlnost - téma VIETNAMCI

Autor: Markéta Rumpíková - Číslo: 2012/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

2. téma: VIETNAMCI

Součástí výchovy k úctě vůči druhému člověku je i seznámení se s lidmi, kteří se od nás nějak výrazně odlišují. Vybrali jsme vietnamskou menšinu, která je všem dobře známá. Účastníci se mají seznámit s prvky vietnamské kultury a pokusit se pojmenovat pocity, které může prožívat cizinec v naší zemi. Účelem je povzbudit či posílit postoj tolerance k příslušníkům národnostních menšin. Aktivita může předcházet např. besedě s cizincem.

Podrobnější informace zmíněné ve scénáři najdete v příloze umístěné na www.cestykatecheze.cz v rubrice ke stažení ve složce 1203-PP-C. V této složce jsou umístěny i další elektronické pomůcky zmíněné níže. V použité literatuře jsou uvedeny informace o dalších menšinách, které žijí v naší vlasti (Bulhaři, Chorvati, Maďaři, Němci, Poláci, Rusíni, Rusové, Řekové, Slováci, Ukrajinci).

Předpokládaný počet účastníků je tři a více.

Scénář:

I. Motivace účastníků k zájmu o téma:
1. Celé skupině dáme k dispozici předem napsané lístky. Na jednom lístku je vždy jedna věta, kterou mohl napsat chlapec přibližně ve věku účastníků:

  • Rád se směji.
  • Mám hnědé oči a černé vlasy.
  • Mám velkou rodinu.
  • Můj táta nosí dlouhý nehet na malíčku.
  • Mám rád rýži.
  • Umím namalovat draka.
  • Umím jíst hůlkami.
  • Vím co je khaki, pomelo a jujubu.

Účastníci si věty postupně přečtou a zkoušejí si představit osobu, která může být jejich autorem. Především se snaží zjistit její národnost. Poté, co přijde skupina na to, že jde o vietnamského chlapce, nabídneme jim podrobnější informace (viz příloha).

2. Každý účastník si vylosuje lístek s vietnamským jménem a jeho překladem: např. Due – ctnostný (další jména jsou uvedena v příloze). Účastníci chodí po prostoru a představují se navzájem svým vietnamským jménem. Potřásají si také rukama (po vietnamském způsobu berou dlaň druhého člověka do obou svých rukou).

3. Účastníky rozdělíme do tří skupin. Nejprve si všichni společně prohlédnou fotografie ze života lidí ve Vietnamu (např. práce na rýžových plantážích, život ve městě, život na vesnici, rybolov apod.; jako zdroj obrázků doporučujeme zadat do vyhledávače Google – Obrázky heslo „life in Vietnam“ nebo použít powerpointovou prezentaci). Každá skupina si vybere jednu činnost a vytvoří živý+ obraz nebo ji předvede jako pantomimu. Ostatní se snaží určit, co je představováno. Skupina pak zdůvodní, proč si onu činnost vybrala.


II. Představy a předsudky o národnostní menšině

4. Společně rozvedeme debatu o tom, co víme o Vietnamu, jak tam lidé žijí, jaké je politické uspořádání země, historie Vietnamu apod. Necháme účastníky, aby formou brainstormingu vyjadřovali vše, co sami o této zemi vědí. Dané odpovědi můžeme zapisovat na tabuli či papír. Poté doplníme znalosti skupiny o další potřebné informace, které máme předem o Vietnamu připraveny (viz příloha).

5. Nyní zadáme účastníkům úkol, aby každá skupina sepsala, co si myslí o důvodech, proč se u nás Vietnamci usazují, a s jakou reakcí české veřejnosti se setkávají (předsudky, přezdívky, obavy apod.).

6. Nabídneme účastníkům příběh konkrétního člověka. Můžeme k tomu využít některého pořadu České televize (konkrétní tipy na pořady i stručný přepis vybraného příběhu viz příloha). Pro starší děti doporučujeme knížku Aleny Ježkové – viz níže.

7. Každý účastník si nyní zkusí představit svého vrstevníka vietnamské národnosti a zkusí napsat jeho jménem dopis na rozloučenou před odjezdem z Vietnamu. Poté si účastníci sednou do kruhu zády k sobě a každý sám za sebe přečte svůj dopis. Tuto část můžeme podkreslit nějakou typickou vietnamskou hudbou (tip z Youtube viz níže). Snažíme se o to, aby si skupina uvědomila, jak je těžké opustit svoji rodinu a vydat se úplně do neznáma. Dopisy dáme k fotografiím z Vietnamu a zanecháme je v rohu místnosti. Účastníci se posadí do kruhu, do jehož středu umístíme kufr, který nám bude symbolizovat Vietnamce, jenž opustil svoji vlast a přicestoval do České republiky.


III. Přijetí cizince v naší zemi

8. Rozdáme každému účastníkovi jeden lístek. Na lístcích jsou napsány jednotlivě tyto pojmy: vůně, chuť (jídlo), vlastnost, zvuk, barva, nálada, slovo, věta, počasí… Každý účastník si promyslí, jak na cizince může působit naše země (např. s jakými typickými vůněmi se zde setká, s jakou kulturou, gastronomií, jaké vlastnosti jsou typické pro Čechy apod.). Poté každý sdělí ostatním své heslo a výklad k němu.
9. Na úplný závěr každý sám za sebe napíše, jakou vzpomínku na naši zemi by přál vietnamskému vrstevníkovi.


IV. Vložení do modlitby

Ježíš byl vyslán svým Otcem, aby se stal člověkem. Autor Janova evangelia komentuje okolnosti provázející jeho příchod: „Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,10–12) Z úvodních kapitol knihy Genesis poznáváme, že Bůh stvořil zemi pro člověka a svěřil ji do jeho péče. Všechny lidi přitom stvořil ke svému obrazu, a dal jim tak stejnou důstojnost. Ježíš přišel pomoci lidem, aby žili jako bratři a sestry, děti nebeského Otce.

Rozdáme účastníkům lístky s biblickými texty nebo odkazy na ně (pokud mají k dispozici každý jednu Bibli). Např.:

  • Bratrská láska ať trvá, s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly. (Žd 13,1–3) Další texty viz příloha.

Po chvíli ticha k vlastnímu rozjímání nad textem pokračujeme spontánní modlitbou účastníků.
Tento scénář může sloužit jako určitý manuál pro jakoukoli národnost, které se chceme právě věnovat.


Použitá literatura:
MACHKOVÁ, Eva (ed.). Projekty dramatické výchovy pro středoškoláky. Praha: Portál, 2012.
ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Výchova k toleranci a proti rasismu. Praha: Portál, 1998.


Doporučená literatura:
ŠTICA, Petr. Cizinec v tvých branách. Praha: Karolinum, 2011.
JEŽKOVÁ, Alena. Dračí polévka. Praha: Albatros, 2011. (Příběh vietnamského chlapce ze současné Prahy – pro starší děti.)


Tip na hudbu k bodu 7: na internetových stránkách www.youtube.com najdete různé písně od oblíbené vietnamské zpěvačky My Tam, která zpívá v rodné řeči. Doporučujeme zadat do vyhledávacího řádku: My Tam Binh yen (Mír v mysli), případně adresu: http://www.youtube.com/watch?v=8mDDvXqsVEI&feature=relmfu (Slova písničky vyjadřují touhu a vděčnost za mír v srdci, moudrost a milosrdnou lásku).
Další tip: Na text Žd 13,1–3 můžeme navázat katechezí o návštěvě tří poslů u Abraháma a využít metodického materiálu k Rublevově ikoně Boží Trojice (CK č. 2/2009, s. 23–25, na www.cestykatecheze.cz viz rubrika „Archiv“ a „Ke stažení“ složka 0902-23).


Učení církve k otázce národnostních menšin:

Jan XXIII. v encyklice Pacem in terris: ... cokoli se podniká k tomu, aby se omezila životnost těchto etnik a jejich růst, je v ostrém protikladu s požadavky spravedlnosti, a to tím víc, pokud cílem tohoto odsouzeníhodného úsilí je vyhlazení etnika. Požadavkům spravedlnosti naopak zcela odpovídá, aby státníci vyvíjeli účinné úsilí o povznesení životních podmínek menšin, především co se týká jejich jazyka, kultury, tradic a zvyků i hospodářských aktivit a podnikání. Stejně tak je třeba připomenout, že příslušníci těchto menšin – ať už následkem poměrů, které musí snášet, nebo následkem minulých událostí – bývají náchylní k nadměrnému zdůrazňování svých specifik; (...) k jejich duchovnímu obohacení nemálo přispívá každodenní styk s příslušníky jiné kultury, a tak jim přejdou do krve hodnoty, které jsou vlastní jinému národu. K tomu však dojde jen tehdy, když členové národnostních menšin budou žít ve společenství s národy, které je obklopují, a budou hledět mít podíl na jejich zvycích a zřízení; nikoli když budou zasévat různice, které působí nesmírné škody a brzdí rozvoj národů. (srov. čl. 94–97)


Pastorační služba pro křesťany z Vietnamu žijící v České republice:
Informace podá P. Piotr Nowicki, e-mail: bestsleepy@gmail.com

Ke stažení: 1203-PP-C Vietnamci

1203-PP-C Vietnamci

Složka obsahuje pomůcky pro realizaci aktivity, která se věnuje některým otázkám národnostních menšin u nás, konkrétně Vietnamců. Viz Praktická příloha s. 8-9.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011