Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

D Adventní programy

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2012/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Adventní programy pro farnost jsou příležitostí k posílení vzájemných vztahů ve farním společenství. Zpravidla jsou ohlašovány knězem při nedělních bohoslužbách a spočívají v poskytování podnětů rodinám pro adventní přípravu. Je možné je využít i při katechezi dětí nebo ve výuce náboženství. V zásadě se jimi mohou inspirovat lidé všech věkových skupin.

Představujeme vám tři programy připravené katechetickými centry a jeden program podle italského časopisu Dossier Catechista (vydává salesiánské nakladatelství Elledici, Turín).


Adventní brána víry

Adventní projekt brněnského katechetického centra využívá v Roce víry motiv brány vedoucí k narozenému Ježíši. Brána má čtyři části k otevření, odpovídající čtyřem adventním nedělím. Každá část brány poukazuje na jeden postoj víry vycházející z liturgických textů dané neděle. Námět je určen k prožití adventu s dětmi především ve farnosti, ale odkazuje i na možnosti využití v rodině. Zaměřuje se na děti školního věku, obohatí však i dospělé.

Námět je ke stažení na http://brno.biskupstvi.cz/kc/advent.html, kde naleznete rovněž adventní projekty minulých let – adventní vlak, věnec, ozdoby, stopy jako symbol putování, ovečky a další.


Katechetické a pedagogické centrum Ostrava doporučuje k prožívání letošního adventu nabídku časopisu Duha, která je věnována Roku víry.

Adventní příběh s názvem „Lukášovo pátrání po tajemství Ježíšova narození“ je rozdělený na 25 částí a je vhodný na rorátní bohoslužby. Evangelista Lukáš se v něm vydá hledat okolnosti Ježíšova narození a místo vědecky podložených důkazů o tom, kdy a kde se to stalo, najde Ježíše ve svém srdci. Příběh doprovázejí ilustrace biblických postaviček na stírací vystřihovánce s obrázkem vánočního stromku, který si mohou děti celý advent připravovat.
Úkoly na jednotlivé dny pro děti i rodiče připravují děti z farnosti Bolatice s paní učitelkou Janou Paškovou. Úkoly budou k dispozici na internetových stránkách časopisu Duha. Adventní příběh čte Rádio Proglas v adventní době každý všední den v 6.45, v sobotu v 9.25, v neděli v 11.00.


Kromě tohoto adventního kalendáře nabídnou témata čtyř adventních čísel časopisu Duha formou krátkých příběhů a bajek inspiraci k přemýšlení o víře, o naději a lásce.

Informace a objednávky na www.mojeduha.cz nebo Soukenická 161, 397 01 Písek.


Další metodické materiály ke stažení k tématu „doba adventní a Vánoce“ naleznete na stránkách Katechetického a pedagogického centra Ostrava www.kpc-ostrava.archa.info, sekce Materiály ke stažení.


Otevřete brány svého srdce

Písnička „Otevřete brány Vykupiteli“ (Hosana modrá, č. 178) by mohla být znělkou adventního programu, který připravilo Katechetické a pedagogické centrum v Hradci Králové. Program je inspirován anglickou publikací Praying with the Holy Spirit (J. Levivier, CTS Children´s Book, 2008), která obsahuje 22 biblických textů o tom, kdo je a jak působí Duch svatý (Duch Ježíše Krista, který nás uvádí do jeho pravdy). Boží slovo zapsané v těchto textech může rodiče a děti inspirovat k objevování darů, které od Boha dostáváme, a k poznávání role, jakou v tom má Duch svatý. Vždyť on je tím, který ví, zač a jak se máme modlit (srov. Ř 8,26). Darem od Boha je tedy i to, že se můžeme modlit a konat dobro.

Součástí programu je průvodce pro kněze nebo animátora programu a průvodce pro rodiče. Průvodce pro kněze obsahuje impulsy ze všech nedělních liturgických textů. Lze je využít v homilii nebo při bohoslužbě slova s dětmi, případně při katechetických setkáních. Průvodce pro rodiče je rozdělen do čtyř týdnů (každý začíná vždy po adventní neděli). Obsahuje nabídku biblických textů o působení Ducha svatého s krátkým komentářem. Texty k prvnímu týdnu spojuje téma DAR ŽIVOTA, ke druhému NOVÝ ČLOVĚK, ke třetímu CO MÁME DĚLAT? Na pondělí 24. prosince je vyhrazeno téma PLNOST.

Boží slovo v těchto textech má inspirovat k modlitbě a k aktivitě členů rodiny, kteří se do programu zapojí. Objevené dary si pak každý může „zviditelnit“ podle připojeného návodu do sklenice pomocí různého materiálu. O čtvrté neděli adventní mohou účastníci programu přinést své sklenice na farní bohoslužbu a sdílet svoji radost z Boží štědrosti. Ta je pak má podnítit ke službě pro společné dobro a růst Božího království.

Materiály k programu jsou ke stažení na http://kc.diecezehk.cz v rubrice „Pomůcky a podněty“.


Paruzie aneb Ježíšův druhý příchod

Podle Všeobecných ustanovení o liturgickém roku a o kalendáři z roku 1969 má adventní doba dvojí povahu: „je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem; a zároveň je to doba, v níž vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.“ (cit. ADAM, A. Liturgický rok. Vyšehrad, 1998, s. 129).

Plakát a návrh katecheze nazvaný „Návrat Ježíše Krista“, který nabízí italský časopis Dossier Catechista, přibližuje tzv. poslední věci člověka.

V katechetické tradici to jsou čtyři klíčové skutečnosti, které se vztahují ke konečnému osudu člověka: smrt, Boží soud, peklo a ráj (srov. též KKC 1020–1060). Pro křesťana, který věří v Krista, je Ježíš jeho konečnou budoucností. Žít v nebi (v ráji) znamená být s Kristem a v něm. Tomu bude předcházet setkání s ním jako s naším Pánem a Soudcem. Účelem katechetického programu je setkání s Ježíšem nejen připomenout, ale také se na něj připravit uvědoměním si potřebných postojů a jejich rozvíjením.

Program sestává ze čtyř katechezí, které vycházejí z Ježíšových podobenství zapsaných v Mt 24,45–25,46; jejich poselství je doplněno o svědectví života čtyř světců (z doby středověku: sv. Martin z Tours a sv. František z Assisi; z 20. stol.: bl. Matka Tereza a bl. Jan Pavel II.) a společnou bohoslužbou slova s přímluvami.

Přínos tohoto programu spočívá v tom, že staví do centra pozornosti naši budoucnost, která sahá až do věčnosti, tj. po ukončení pozemského života smrtí. Ježíš není jen velkou historickou osobností, učitelem a dokonalým vzorem, který máme napodobovat a obdivovat. On se svou smrtí a vzkříšením stal klíčem, středem a dovršením celých dějin člověka a lidstva. Je dobrým a milosrdným soudcem, znamením věčné radosti pro každého, který svého Pána pozná (v těch nejmenších a nejchudších). Bez této naděje hrozí, že život člověka může sklouznout do relativismu a nihilismu. Člověk bez naděje může propadnout smutku a zoufalství (1 Te 4,13). Hledět do budoucnosti s nadějí je hluboce lidský postoj, který chceme v křesťanech posílit.

Pro starší děti je určen plakát v barevném i černobílém provedení. Mladí lidé a dospělí mohou pracovat pouze s evangelijními texty.

Ve středu plakátu je zobrazen Ježíš sedící na trůně. Po jeho pravici jsou shromážděni ti, kteří ho poznali a radují se z jeho přítomnosti, a po levici ti, kteří ho odmítli (srov. s Mt 25,31–46). Tento obraz nabízí témata: Ježíš, Syn člověka; Ježíš je soudce a kritéria Ježíšova soudu.

V horní části plakátu jsou obrazy ke třem podobenstvím:

  • v katechezi k podobenství o věrném a moudrém služebníkovi, který očekává návrat svého pána (Mt 24,45–50) se pracuje s těmito tématy: křesťan je služebník, který dává jídlo bratřím a sestrám; Ježíš je jediný Pán;
  • v katechezi o deseti pannách (Mt 25,1–13): křesťan má být moudrý a „bdělý“; Ježíš je „ženich“, kterému jdeme vstříc;
  • v katechezi o zodpovědných služebnících a jednom neužitečném (Mt 25,14–30): Ježíš je Pán, který nám důvěřuje; křesťan má před Ježíšem zodpovědnost (odpovídá na dary, které od něj dostal).

Obrazy svatých v dolní části plakátu připomínají, že požehnaní jsou ti, kteří jsou povoláni ke slávě. Každá z osobností je zde zobrazena v situaci, ve které prokázala postoje (ctnosti), které by si měl křesťan osvojit: úcta k člověku (sv. František); láska k nejchudším (bl. Matka Tereza); odpuštění (bl. Jan Pavel II.) a solidarita (sv. Martin). Zmíněná podobenství povzbuzují též k zodpovědnosti, věrnosti, moudrosti, bdělosti, odvaze, trpělivosti a lásce.

V závěru programu pozveme účastníky k modlitbě, ve které můžeme vyjádřit své radostné očekávání paruzie – druhého Pánova příchodu, kdy budou stvořeny nové nebe a nová země, ve kterých bude přebývat spravedlnost (srov. 2 Pt 3,13). Modlitba může mít formu bohoslužby slova.

Podrobný scénář programu včetně obrazové přílohy najdete na www.cestykatecheze.cz ve složce 1203-PP-D.

Ke stažení: 1203-PP-D Paruzie (Druhý příchod Ježíše Krista)

1203-PP-D Paruzie (Druhý příchod Ježíše Krista)

Složka obsahuje podrobný scénář programu "Ježíšův druhý příchod" převzatý z italského čsopisu Dossier Catechista a obrazové pomůcky k němu. Scénář je určen dětem (přibližně od 10 let věku). Základní informace o programu jsou popsány v Praktické příloze D Adventní programy.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011