Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

B Prožíváme Rok víry: Katecheze o Vyznání víry

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Papež Benedikt XVI. vyjádřil v apoštolském listě Porta fidei mj. přání, aby se věřící denně modlili Vyznání víry. Aby se taková modlitba nestala jen prázdným rituálem, je třeba věřícím pomoci, aby si „přisvojili“ formulaci víry církve: tj. porozuměli jejímu obsahu a jeho souvislosti s vlastním životem, a také významu samotného aktu vyznání víry.

V této části (B) vám chceme nabídnout několik podnětů ke katechezi, které na sebe volně navazují. Mohou být využity jednotlivě především v katechezi, některé i ve výuce náboženství. Dále také jako osnova programu jedno- nebo dvoudenní duchovní obnovy pro mladé lidi či dospělé, kteří chtějí o své víře přemýšlet. Námětům předchází příprava katechety.

1. Příprava katechety a učitele náboženství


Při přípravě na katechetické setkání začíná katecheta vždy u sebe. Může si klást tyto a podobné otázky: Jaký je můj vztah k Vyznání víry? Co vše o něm vím: o jeho vzniku, historii, významu a místě v dnešním životě církve? Jaký postoj k němu mám? Co z toho bych chtěl a měl předat?

O vzniku a historii Vyznání víry pojednala L. Jeřábková v článku „Vyznání víry“ v revue Cesty katecheze č. 2/2010.

O významu v životě církve svědčí několik pramenů:

 • Písmo svaté: určité formy vyznání víry nacházíme již ve Starém zákoně (viz již zmíněný článek). Základem vyznání víry nových křesťanských obcí se stala víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání.
 • Obřad „svěřování pokladů církve“, který je součástí katechumenátu, přesněji období očišťování a zasvěcování do křesťanské praxe. Církev odevzdává čekatelům prastaré dokumenty víry a modlitby, tj. Vyznání víry a modlitbu Páně, které mají přispět k jejich osvícení. Vyznání víry připomíná velké dílo, které Bůh vykonal pro spásu lidí, přináší pravdy víry a naplňuje je radostí. Na Bílou sobotu ještě před vigilií, když se „vyvolení“ shromáždí, mohou vykonat složení Vyznání víry, které jim bylo předáno a oni je nyní „vracejí“ (podle liturgické knihy Uvedení do křesťanského života, SČLK, 1987, s. 22).
 • Všeobecné katechetické direktorium: „Katecheze je tedy základním prvkem křesťanské iniciace a je úzce spojena s iniciačními svátostmi, zvláště se křtem,svátostí víry‘.Článkem, který spojuje katechezi se křtem, je Vyznání víry, které je zároveň niterným prvkem této svátosti a cílem katecheze.“ (VDK, čl. 66)
 • V nedělní liturgii je Vyznání víry připomínkou křtu a výzvou ke křestní obnově.

V tradici i současném životě církve se můžeme setkat s různými postoji k vyznání víry. Pro někoho to znamená veřejně vyznat svoji víru a být schopen o ní svědčit slovem, „když se zeptají, co znamená věřit“ (srov. se článkem D. Boumy v tomto čísle, s. 6–9). Jiní rozumějí vyznávání víry jako ochotě odevzdat svůj život Bohu, podřídit se jeho vůli, ve všem se na něj spolehnout, tedy svědčit o víře svým životem, beze slov. Pro jiné je vyznání víry spojeno zejména s poznáváním jeho obsahu (katechismus).

Z významu Kréda v životě církve můžeme usuzovat, že téma „Vyznání víry“ je vhodné do katecheze zařadit zejména v době postní, ale také v době velikonoční. Obsah katecheze o Krédu může být zaměřen na jeho význam a projevy v životě jedince a církve nebo na porozumění věroučným pravdám, které obsahuje.

2. O Vyznání víry

Logo Roku víry

od asi 9 let věku, horní hranice neomezena

Rozdejte účastníkům logo k Roku víry na malých kartičkách (viz níže ke stažení). Úkolem každého je popsat, z jakých prvků se skládá (co vidí).

Postupně se zabývejte jednotlivými prvky a hledejte jejich možné významy. Porovnejte je s pojetím autorů loga: loď (symbol církve: Noemova archa, Petrova loďka, ze které učil Ježíš a na níž utišil bouři); hlavní stěžeň – kříž s rouškou symbolizující Ježíšovo vzkříšení; napjaté plachty ve tvaru písmen IHS („Iesus Hominum Salvator“ – Ježíš, Spasitel lidstva); slunce (symbol Krista, odkazuje na eucharistii).

Rozdělte účastníky do malých skupin a požádejte je, aby zkusili zapsat vyznání víry několika větami a použili přitom všechny symboly loga Roku víry. Každá skupina představí výsledky své práce ostatním.

Vyznání víry

v metodice a pracovních listech náboženské výchovy pro 6. třídu ZŠ s názvem Společně objevujeme víru: V. kapitola obsahuje scénáře a pomůcky k několika katechetickým setkáním či vyučovacím hodinám o Krédu. První část je věnována významu Kréda v životě křesťana. Další části pomáhají dítěti ujasnit si své představy o osobách Boží Trojice. Děti se též seznámí s vyznáním víry v jiných náboženských tradicích. Z pomůcek lze čerpat i pro starší účastníky. Celý text V. kap. lze stáhnout.

3. Vyznání víry v dějinách spásy


Co znamená vyznat nebo projevit křesťanskou víru? Názorně to můžeme ukázat na jednání biblických osob v různých životních situacích, popsaných ve Starém i Novém zákoně.

Aktivita č. 1: Projevy víry

pro účastníky od 12 let, horní věková hranice neomezena; s mladšími lze volit jednoduchou variantu – omezit se na jednu osobu

Předpokládá se znalost hlavních biblických postav z dějin spásy a klíčových momentů jejich života (Noe, Abrahám, Jákob, Mojžíš, David, Jan Křtitel, Panna Maria, apoštol Petr, Jan, Jakub, Pavel aj.).

Pomůcky: Bible, biblické postavičky, šátky a další materiál potřebný ke znázornění situací (kameny, dřevěné kostky apod.); místo biblických postaviček lze použít papíry a fixy.

1. krok: Účastníci pracují ve dvojicích nebo trojicích. Každá skupina má za úkol vypsat události z dějin spásy, ve kterých některá osoba musela projevit svoji víru (těžší varianta); nebo dostane lístek se jmény osob a odkazem na biblický text, který si přečte a vybere z něj moment, v němž některý z protagonistů události projevil svoji víru. Příklad: Abrahám slyší Boží výzvu, aby opustil svou zemi a otcovský dům, a poslechne ji.

2. krok pro těžší variantu: Účastníci sdělí události, které si poznamenali, moderátor je zapisuje na tabuli v chronologickém pořadí, jak se v dějinách spásy udály. Poté společně vyberou tolik událostí, kolik je skupin. Každá skupina se bude zabývat jednou z nich.

3. krok pro obě varianty: skupina ztvární událost pomocí biblických postaviček nebo ji schematicky zachytí pomocí symbolů na papír. K výslednému obrazu zapíše verš, který vystihuje moment projevu víry některé z postav. Jednotlivé „obrazy“ umístěte tak, aby šly chronologicky za sebou.

4. krok: všichni účastníci procházejí od jednoho obrazu k druhému, autoři díla jej představí ostatním. Následuje chvíle ticha, během které může každý účastník napsat na lístek papíru, jak by charakterizoval projev víry biblické postavy. Lístek položí k obrazu (např. u výše zmíněné situace Abraháma: odvaha, důvěra...).

Závěr: společně diskutujte o tom, co vám tato aktivita pomohla objevit, případně můžete sdílet své zkušenosti s vírou a jejím vyznáváním, zodpovídat otázky apod. Aktivitu můžete zakončit společnou modlitbou Kréda.

Aktivita č. 2: Objevování obsahu Kréda podle ikonostasu

pro účastníky od 10 let, horní věková hranice neomezena

Západní křesťané naslouchají při slavení liturgie Božímu slovu a jeho výkladu. Z toho vycházejí i při vytváření vlastní představy o Bohu a jeho vztahu k člověku. Křesťané z Východu mají Boží plán spásy takřka „před očima“, a to formou tzv. ikonostasu. Ikony, které ho tvoří, vypovídají o důležitých událostech v dějinách víry a o svědectví těch, kteří víru přijali, žili a mnohdy pro ni i zemřeli. Ikony jsou rozmístěny podle předem daného schématu. To umožňuje věřícímu vnímat důležité souvislosti: ústřední úlohu Ježíše Krista v dějinách spásy, vztah mezi starozákonními a novozákonními událostmi, proroctví o Kristu a jejich naplnění, evangelium jako cestu k poznání Božího plánu a eucharistii jako cestu ke sjednocení s Kristem – Králem. Ikonostas tak zobrazuje základní pravdy křesťanské víry a je též obrazem vítězné církve, k níž směřuje i věřící slavící eucharistii.

Katechetický program, který najdete v plném znění i s pomůckami na www ve složce 1301-PP „Vyznání víry a ikonostas“, představuje účastníkům katecheze nejprve smysl a strukturu ikonostasu, aby pak mohli uvažovat nad tím, jak jednotlivé pravdy Kréda souvisejí s událostmi dějin spásy či osobami, které ikony představují. Účelem navržených aktivit je prohloubit poznání naší víry, podnítit k otázkám a ke sdílení víry.

Metodický materiál obsahuje:

 • Scénář ke dvěma setkáním. V prvním z nich si účastníci připomenou obě známé verze Kréda (nicejsko-cařihradské a apoštolské), určí, v čem se odlišují, dozvědí se, jak obě vznikla a kdy se v církvi užívají. Dále se seznámí s významem a strukturou ikonostasu. Ve druhém setkání si blíže představí víru osob, které zobrazují ikony. Po představení ikonostasu každý účastník přiřadí k ikonám jednotlivé výroky z Kréda, kde vnímá souvislost. Pro některé výroky existuje více variant – tím bude naznačen bohatý obsah těchto pravd víry.
 • Powerpointovou prezentaci s představením typů ikon i ikonostasu a jeho základní strukturou.
 • Sadu obrázků s náčrty ikon (perokresba) k sestavení ikonostasu; popis ikonostasu.

4. Práce s texty


V předchozí aktivitě se účastníci zabývali mj. i apoštolským a nicejsko-cařihradským Vyznáním víry. Obsah vyznání víry mohou vyjadřovat i jiné texty. Dále najdete několik tipů na texty, s nimiž lze v katechezi pracovat. Vyberte si podle věku a zkušeností účastníků katecheze. Smyslem této práce je „přisvojit“ si obsah Kréda, tj. porozumět mu v kontextu svého života. V závěru mohou účastníci napsat svůj komentář k pravdě víry, která je momentálně nejvíce oslovuje. Tyto texty lze pak umístit na společný plakát.

O starozákonní víře Izraele v naplnění Božích zaslíbení můžete uvažovat nad třemi texty, které účastníci vzájemně porovnávají. Jde o tyto texty:

 • píseň, kterou zpívají Izraelité a Mojžíšova sestra Miriam po úspěšném přechodu Rudým mořem (Ex 15,20; text obsahuje jen verše, které se zpívají jako mezizpěv o velikonoční vigilii);
 • píseň Anny, která uvěřila v Boží pomoc a raduje se z jeho moci a daru života (1 S 2,1–10);
 • chvalozpěv Panny Marie, jež se ztotožňuje s „nepatrnými“ z Izraele, kteří jsou si vědomi své závislosti na Bohu (L 1,46–55), vyjadřující víru Ježíšovy matky v naplnění Božího příslibu...
Uvědomte si situaci, v jaké ženy chválí Boha: co mají tyto situace společného? Které prvky jejich víry se objevují ve všech textech?

Slavnostní Vyznání víry papeže Pavla VI. , které zveřejnil při příležitosti vyhlášení Roku víry v roce 1968, krátce po ukončení II. vatikánského koncilu. Rozstříhejte text na jednotlivé odstavce a rozdejte mezi účastníky katecheze. Ti mohou buď označit věty, které je zvlášť oslovují, nebo vyhledat k některým větám odpovídající místa z Písma svatého, napsat své otázky apod.

Parafráze chvalozpěvu Te Deum laudamus (složil sv. Ambrož; kancionál č. 932), kterou mohou účastníci porovnat s textem Kréda nebo s ním pracovat podobně, jako je uvedeno v předchozím bodě.

Proglas – úvod do evangelia od sv. Cyrila.

Všechny výše zmíněné texty najdete připravené k vytištění v souboru Word na www ve složce 1301-PP „Texty k vyznání víry“.

5. Cesta světla


V úvodu této části jsme připomněli, že základem vyznání víry nových křesťanských obcí se stala víra v Ježíšovo zmrtvýchvstání. Cesta světla je pobožností podobnou křížové cestě. Předmětem jejího rozjímání je Kristovo oslavení. Cesta světla vede věřící od prázdného hrobu k Letnicím. Vzkříšený Kristus v jednotlivých zastaveních osvěcuje náš život – otevírá novou životní perspektivu vykoupených. Pobožnost končí výzvou: „Jdi a nes světlo Krista Vzkříšeného bratřím, které potkáš.“ Součástí pobožnosti může být i obnova křestního slibu, včetně Vyznání víry. Texty a dřevěné plastiky k pobožnosti najdete v powerpointové prezentaci na www ve složce 1301-PP-B.

Cesta světla byla také umístěna na poutním místě Svatý Hostýn a byl k ní vydán tištěný průvodce, jehož texty napsal arcibiskup Mons. Jan Graubner a ilustroval Zdirad Čech. Vydalo Kartuziánské nakladatelství.

Ke stažení: Logo Roku víry 2012-2013, 228 kB

Ke stažení: 1301-PP-B Katecheze o Vyznání víry

1301-PP-B Katecheze o Vyznání víry

Složka obsahuje pomůcky k Praktické příloze - část B, s. 7-9:


K části 2 - Logo Roku víry:

 • Logo Roku víry

 • K části 3 - Vyznání víry v dějinách spásy:

 • popis ikonostasu

 • obrázky - ikony

 • powerpointovou prezentaci o ikonostasu

 • K části 4 - Práce s texty:

 • Modlitby Miriam, Anny a Magnificat Panny Marie

 • Te Deum laudamus od sv. Ambrože - 4. stol.

 • Proglas (sv. Konstantin) - 9. stol.

 • Slavnostní vyznání víry papeže Pavla VI. k vyhlášení Roku víry 1968

 • Můžete porovnat vyjádření víry v různých dobách a kulturách, případně se pokusit o vlastní vyjádření vyznání víry.

  K části 5 - Cesta světla:

 • powerpointová prezentace (průvodce modlitbou)
 • .


  © Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011