Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2013/1: Vyznání víry

Editorial

Vážení čtenáři!

Zahajujeme pátý ročník revue Cesty katecheze, který časově spadá do právě probíhajícího Roku víry vyhlášeného papežem Benediktem XVI. v říjnu loňského roku. V průběhu přípravy tohoto čísla jsme prožili dvě události, jejichž ohlas mezi věřícími křesťany poukazuje na to, jak jsou pro nás důležité osobnosti. Nejprve to bylo zklamání z výsledků prezidentských voleb. Ve dnech dokončování tohoto čísla se diskutuje o odstoupení papeže. Mezi reakcemi jsou i takové, které projevují strach o osud církve. Víra nám však dává poznání, že hlavou církve je Ježíš Kristus, který zvítězil i nad smrtí a své církvi slíbil svoji přítomnost až do konce časů.

V souvislosti s aktuálním děním si naše redakce a okruh spolupracovníků tím více uvědomuje možnosti katecheze pomoci věřícím „číst“ dějiny svého života, církve i společnosti „očima víry“ a učit se spoléhat na samotného Boha. Taková katecheze vyžaduje velkou zodpovědnost kněží a katechetů, kteří se této službě věnují, a také zodpovědnost těch, kteří je v tom mají podporovat duchovně, metodicky a materiálně. Podobně i učitelé náboženství ve školách, kteří nemohou předpokládat víru u všech svých žáků, ale chtějí v nich vzbudit a podporovat zájem o křesťanskou víru, se potřebují opřít o společenství věřících, kteří svým životem i slovem dokáží o své víře svědčit. Katecheze je prostorem, kde se tomu mohou učit.

Tento ročník revue Cesty katecheze jsme nazvali „Katecheze v procesu růstu víry“, abychom zdůraznili výše naznačenou úlohu katecheze. K poznávání víry a jejímu prožívání jsou určeny i jiné formy pastorační práce a první evangelizace (přednášky, duchovní cvičení, akce pro veřejnost, vstupy do škol, charitativní služba, pobožnosti, slavení liturgie apod.). Katecheze se od ostatních forem odlišuje tím, že jde o dlouhodobý proces, který vyžaduje trpělivost založenou na znalosti člověka a procesu vzniku vztahu k Bohu a podporování růstu jeho víry. Katecheté musejí být odborně dobře připraveni i po stránce porozumění obsahu víry tak, aby pomáhali věřícím opouštět své představy o Bohu a vychovávat u nich cit pro tajemství Boží a pro hledání Boha, protože se často vykytuje a působí v našem životě tak, jak bychom to vůbec nečekali. Katecheta má podpořit osobní setkání s Bohem v modlitbě, ve slavení svátostí, ve společenství věřících a v jejich osobních dějinách spásy. V letošním ročníku vám k tomu nabízíme témata: 1. číslo – „Vyznání víry“ zaměřené na uvádění do víry a na svobodnou a vědomou obnovu vyznání víry; 2. číslo – „Eucharistie“ o středu a vrcholu naší víry; 3. číslo – „Víra v dialogu“ např. s kulturou, s novou religiozitou, při duchovním rozhovoru, s rodiči ve farnosti apod.

Naši pravidelní čtenáři si povšimnou změny v názvu hlavních rubrik. Použili jsme jednak první osobu množného čísla, aby bylo zřejmé, že vás považujeme za partnery: společně „Žijeme s církví“, všímáme si jejích aktuálních témat a glosujeme je; „Vzděláváme se“ pro katechetickou službu, abychom stále zachovávali věrnost Bohu i člověku; „Zeptali jsme se“ osobností z akademického i praktického života na jejich zkušenost vzhledem k tématu čísla.

Nově jsme zavedli rubriku „Z katechetické sekce ČBK“, v níž vás bude její ředitel P. Mariusz Kuźniar a jeho spolupracovníci provázet postupnými kroky projektu „Realizace koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v České republice“. Další nová rubrika s názvem „Informujeme“ upozorňuje na různé aktivity, které podporují katechety a učitele náboženství nebo pro ně mohou být inspirativní. V závěru čísla zůstane rubrika „Recenze“, v níž se chceme zaměřit na publikace vhodné pro katechetickou službu nebo ke vzdělávání katechetů. Na zadní obálce nabídneme obrazový materiál k tématu čísla. Nedílnou součástí všech tří letošních čísel revue bude opět "Praktická příloha" a materiály ke stažení na www.cestykatecheze.cz.

V závěru chci poděkovat pravidelným předplatitelům. Vaše podpora umožňuje další existenci časopisu a dává mu smysl. Úbytek odběratelů bývá způsoben především tím, že není zaplaceno předplatné. Také vás jménem celé redakce a jejích spolupracovníků prosím o pomoc s propagací. Časopis lze nejsnáze objednat na internetových stránkách v rubrice „Předplatné“.

K obsahu tohoto čísla

Římskokatolická církev žije reflexí své víry. Jan ŠLÉGR krátce komentuje apoštolský list papeže Benedikta XVI. k Roku víry a upozorňuje na podněty, které mohou být východiskem pro farní katechetické programy k obnově víry.

Dobře vedená katecheze by měla otevřít prostor pro otázky účastníků katecheze. Často se nebudou týkat jen obsahu víry, ale také víry jako takové. Dnes není výjimečné, že člověk o své víře pochybuje. Mnozí z těchto lidí se ve svátosti smíření dozví, že to je v pořádku, ale tato odpověď je neuspokojí. Někdy za těmito obavami bývají nejasné představy o tom, co vlastně víra je a co není. David BOUMA poskytuje ve svém článku užitečné shrnutí nejdůležitějších charakteristik a vlastností křesťanské víry a spolu s ním i přehled o projevech víry v životě člověka. Článek může sloužit jako průvodce pro katechetu pro uvedené a jiné případy. Doporučujeme jej ke společnému studiu a diskusi na setkáních katechetů.

David VOPŘADA připravil pro naše čtenáře vhled do katechetického působení svatého Ambrože, učitele sv. Augustina. Biskup Ambrož se věnoval rozličným fázím zprostředkování a růstu víry a inspiroval tak i tvůrce liturgické knihy „Uvedení do křesťanského života“ (vyšla v roce 1972, v českém překladu 1987). Článek poskytne inspiraci zvláště těm čtenářům, kteří přemýšlejí o přivádění k víře, ale také o přípravě již pokřtěných na svobodnou a vědomou obnovu své víry o Velikonocích. Druhou část článku o dalších etapách růstu víry uveřejníme v dalším čísle.

Většině našich čtenářů je svěřena péče o uvádění dětí do křesťanské víry. Zvláště pro ně je určen článek, jehož autorkou je Barbara SURMA, která se věnuje Katechezi dobrého pastýře. V článku přibližuje teoretická východiska tohoto konceptu a v rozhovoru v rubrice „Zeptali jsme se“ přibližuje jeho vznik, vývoj a možnosti.

Vojtěch NOVOTNÝ poskytl našemu časopisu studii o rodině jako domácí církvi. Článek je třídílný, první díl připomíná počátky církve, která se scházela v rodinách. Nejde jen o připomenutí si historie, ale o porozumění tomu, čím křesťanská rodina bytostně je. Článek doporučujeme například jako východisko k programům o víře ve společenství rodin, případně pro katechezi manželů a snoubenců.

Cyrilometodějské tradici je věnována obrazová část čísla a první část Praktické přílohy. V její druhé části uvádíme několik metodických podnětů k obnově Vyznání víry.

 

Žijeme s církví


Vzděláváme se (recenzováno)


Zeptali jsme se


Z Katechetické sekce ČBK


Recenze


Obrazem

  • Poznáváme místa spojená s cyrilometodějskou tradicí
  • Kříž – znamení spásy a dědictví křesťanské víry

Praktická příloha (volná příloha časopisu)© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011