Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

C Jak představit naši víru – inspirace (nejen) pro Noc kostelů

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Noc kostelů je projektem, do něhož se zapojuje stále více farností. Je podporován církevními i společenskými institucemi a osobnostmi. Souhrnné informace o tomto projektu nabízejí internetové stránky www.nockostelu.cz.

V těchto měsících je připravován program, který si vytvářejí jednotlivé farnosti samy. V souvislosti s prožíváním Roku víry můžeme nabídnout účastníkům Noci kostelů nahlédnutí, jaká je víra křesťanů, kteří nechali kostely postavit a kteří se již po několik generací v kostele shromažďují ke slavení bohoslužeb.

Jedná se celkem o dva krátké programy:

1. Co má křesťanská víra společného se životem každého člověka?


Odpovědi mohou být rozmanité. Záleží na tom, jaké aspekty života jsou pro nás důležité. Tento program vychází z poznání, že křesťanská víra má charakter odpovědi na Boží dílo, které je „viditelné“ ve třech oblastech:

 • dílo Otce je viditelné ve stvoření, na které budeme nahlížet především jako na svět, který nás obklopuje, je naším místem k životu, užíváme jej a víme, že jej musíme chránit pro příští generace;
 • Ježíšovo dílo, jehož završení je vyjádřeno symbolem kříže odkazujícího na Ježíšovu smrt a vzkříšení. S tímto symbolem se všichni lidé setkávají zejména v kostelích, na hřbitovech, ve výtvarných dílech, v přívěscích na krk apod.). Kříž bývá symbolem bolesti a utrpení, ale v křesťanství je též symbolem naděje, neboť v něm vidíme také Kristovo vzkříšení a naději na konečné vítězství nad vším zlem, které člověka sužuje a bere mu svobodu;
 • dílo Ducha svatého, jež je poznatelné ve skutcích lidí konaných z lásky, která se projevuje nezištností, solidaritou, empatií, pravdou, spravedlností, milosrdenstvím...

Program je možné realizovat interaktivním způsobem, např. formou nástěnek nebo velkých plakátů. Návštěvníci se k němu mohou připojit průběžně po celou dobu otevření kostela. Nabízí jim poznání, co má křesťanská víra společného se životem každého člověka.

Příprava nástěnek či plakátů:

Připravte nástěnku nebo tři nástěnky či plakáty z balicího papíru (podle očekávaného počtu účastníků);

 • plochu, kterou máte k dispozici, rozdělte na tři pole a napište do nich texty podle obrázku. Jde o návrh, texty můžete přizpůsobit dle svého uvážení. V horní části pole je vyjádřena víra křesťanů. V dolní části je vyjádřeno to, co mají křesťané společného s lidmi dobré vůle. Ve středu pole je naznačeno, k čemu plocha slouží. Podrobnější popis smyslu aktivity je třeba účastníkům popsat písemně; lépe ale bude, když je vysvětlí někdo z pořadatelů, kdo bude mít u této aktivity službu.
 • Do prostředního pole nakreslete kříž. Na obrázku na předchozí straně je nákres tzv. keltského kříže sv. Patrika. Tento misionář Irska patří dnes k oblíbeným světcům, stejně jako keltská tradice, na kterou navazoval. On a jeho následovníci mají významnou zásluhu na první iroskotské misii v Evropě, která působila i v našich zemích. Tento typ kříže spojuje dva symboly vyskytující se i v předkřesťanských náboženstvích: kříž a kruh jako symbol slunce. Sv. Patrik hlásal, že pravým Sluncem je Ježíš Kristus, který dává nový život. Proto je také kříž ozdoben ratolesmi jako „strom života“. Z kříže vycházejí paprsky – symbol světla a zároveň naděje;
 • pro první pole si připravte obrázky z přírody (krajina, hory, stromy, květiny, zvířena apod.). Pohledy z dálky i detaily. Počet obrázků se řídí předpokládaným počtem účastníků. Ti si z nich budou vybírat ty, které se jim líbí nebo ke kterým mají vztah, a budou je lepit do prvního pole;
 • pro druhé pole budete potřebovat fixy různých barev, návštěvníci budou dopisovat k paprskům svá přání a touhy;
 • pro třetí pole si připravte obrázky symbolů lásky, vzájemné pomoci, mezilidských vztahů, případně malé obrázky křesťanských mandel a pastelky.
 • Návštěvníci si budou opět z obrázků vybírat a lepit je do třetího pole.

Náhled na možné uspořádání viz níže.

Průvodní list pro návštěvníky kostela:

Může mít následující nebo podobný text, který návštěvníkům Noci kostelů osvětlí smysl aktivity a možnost zapojit se do ní:

  Oslovení dle vašeho uvážení

  Vítáme vás v kostele. Slouží jako místo k shromažďování věřících. Ti zde vyznávají, slaví a prožívají svoji víru. Chtěli bychom vám stručně představit, jak prožíváme to, co vyznáváme a slavíme.

  Zkušenost nás učí, že máme mnoho společného se všemi lidmi dobré vůle. Chcete-li, můžete se připojit ke „zviditelnění“ toho, co je pro nás všechny důležité.

  V hlavičce všech tří polí je krátce vyjádřena víra v jednoho Boha, který se v dějinách projevoval a projevuje jako:

  Bůh Otec, Stvořitel. Bible – kniha víry uvádí, že vše, co Bůh stvořil, bylo dobré a bylo svěřeno člověku. Z toho vyplývá naše účast na ochraně všech forem života. Můžete si vybrat z nabízených obrázků nebo připsat či přikreslit do prvního prostoru vlevo, co je pro vás zvlášť cenné a co chcete chránit.

  Bůh Syn – Ježíš Kristus, který vzal na sebe hříchy lidí, aby je vysvobodil z moci zla a ukázal sílu dobra. Kříž, který je symbolem Ježíšovy lásky a nového života v darované svobodě, je také symbolem našich tužeb a naděje. Můžete se připojit a připsat své touhy a přání do paprsků světla, které jako symbol naděje z kříže vycházejí.

  Bůh Duch Svatý – dárce života, zosobňuje lásku, která vychází z Otce a Syna. Naplňuje srdce člověka, který je pak schopen lásky – tzn. také rozhodnutí se pro dobro a jeho konání. Do volného prostoru vpravo můžete nakreslit nebo nalepit symbol lásky, která „živí, pročišťuje a naplňuje“ vzájemné vztahy mezi lidmi. Umožňuje solidaritu s chudými, soucit s trpícími a radost z pomoci.

Dále můžeme pro návštěvníky připravit list s texty modliteb k rozjímání. Například: píseň sv. Františka, nejznámější modlitbu sv. Patrika (viz níže) a český překlad Veni Sancte Spiritus. Texty jsou připraveny ve Wordu ke stažení na www ve složce 1301-PP „Modlitby“.

  ŠTÍT SVATÉHO PATRIKA

  Vstávám dnes v nesmírné moci, vždyť vzývám svatou Trojici, věřím v Boha Trojjediného, vyznávám Boha Jediného, jdu vstříc svému Stvořiteli.

  Vstávám dnes v moci Kristova narození a křtu, v moci Jeho ukřižování a pohřbu, v moci Jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení.

  Kristus dnes bude mým ochráncem: Kristus se mnou, Kristus přede mnou, Kristus za mnou; Kristus buď ve mně, Kristus pode mnou, Kristus nade mnou,

  Kristus buď vpravo, Kristus vlevo. Kristus buď se mnou, když ležím, Kristus, když sedím, Kristus, když vstávám. Kristus buď v srdci každého, kdo si na mne vzpomene, Kristus buď v ústech každého, kdo o mně promluví, Kristus buď v očích každého, kdo se na mne podívá, Kristus buď v uších každého, kdo mě bude poslouchat.

  Vstávám dnes v nesmírné moci, vždyť vzývám svatou Trojici; věřím v Boha Trojjediného, vyznávám Boha Jediného, jdu vstříc svému Stvořiteli. Amen.

Zdroj

2. Cesta víry dějinami


Druhý program vychází z aktivity č. 1 popsané v části B, bod 3 této přílohy. Je třeba vybrat několik postav z doby před Ježíšovou smrtí a zmrtvýchvstáním a několik postav z období počátků církve. Na nich ukážeme různé projevy víry a její důsledky pro ostatní lidi. Nepředpokládáme, že účastníci programu postavy znají. Příklad:

 • První osobou bude Abrahám, praotec všech věřících v jednoho Boha. Jeho příběh začíná výzvou: Hospodin řekl: „Vyjdi ze své země...“ (Ex 12,1), Abrahám se „vydal se na cestu“ (Ex 12,4). Bůh ho provází v jeho životě, dává mu přísliby velkého potomstva, které se postupně naplňují. Abrahám projevuje opakovaně Bohu důvěru a také vytrvalost ve víře. Za Abrahámovy potomky ve víře se dnes považují Židé, muslimové a křesťané.
 • Mojžíš: je povolán na poušti, kdy se setkává s Bohem v „hořícím keři“ (Ex 3,1 nn). Následuje dialog mezi Mojžíšem a Bohem, Mojžíš se úkolu obává, vždyť se má vrátit tam, odkud musel uprchnout. Během svého života prožije řadu úspěchů i zklamání, ale Bůh je stále s ním. Událost vyjití z Egypta a záchrany při přechodu Rudým mořem, kde měl Mojžíš mimořádně těžkou úlohu, má zásadní význam pro víru Izraele.

Podobně je třeba zpracovat osobnosti: krále Davida a Jana Křtitele (Hle, beránek Boží...). Z povelikonočních událostí můžeme ukázat víru žen, které uvěří zprávě o Ježíšově vzkříšení (L 24,6–9); svědectví Štěpána, kterého zatkli pro víru v Ježíše (Sk 7,55–56) a další. Inspiraci můžete najít v článku D. Boumy na s. 6 v časopise, zejména v části „Biblický pojem víry“.

Ke každé osobě je třeba vytvořit buď obraz pomocí biblických postaviček, nebo vybrat umělecký obraz, umístit k němu výrazně napsaný biblický verš a připravit krátký komentář. Připravené obrazy umístěte v kostele tak, aby tvořily „cestu víry dějinami“. Události, ke kterým došlo před Ježíšovou smrtí a vzkříšením, budou umístěny vlevo od oltáře (mohou být na postranních oltářích nebo v kaplích). Události po Ježíšově vzkříšení budou umístěny vpravo od oltáře. Dále „cesta“ pokračuje k východu kostela. To symbolizuje, že všichni, kdo se zde shromažďují k bohoslužbě, jsou také povoláni projevovat víru v každodenním životě.

Ke stažení: Náhled na uspořádání nástěnky v aktivitě 1., 538 kB

Ke stažení: 1301-PP-C Modlitby

1301-PP-C Modlitby

Textová pomůcka k programu "Jak představit naši víru - inspirace (nejen) pro Noc kostelů".
Obsahuje modlitby: Modlitba sv. Františka, sv. Patrika a Přijď, Duchu Svatý.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011