Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Koncepce výuky náboženství a katecheze v České republice

Autor: Mariusz Kuźniar, Irena Karlová - Číslo: 2013/1 (Z Katechetické sekce ČBK)

Česká biskupská konference (ČBK) na základě zkušeností z praxe dlouhodobě poukazuje na nutnost vytvoření a realizaci nové koncepce katecheze a náboženského vzdělávání v České republice.

Na základě jednání a konkrétního požadavku ČBK byly vytvořeny hlavní rysy koncepce katecheze v ČR, která by měla být opřena o tři důležité pilíře (viz obrázek). Komentář k jednotlivým pilířům odkazuje na poměrně rozsáhlé oblasti úkolů, které budou realizovány v postupných krocích.

Nejprve je zapotřebí vytvořit Dokument o směřování katecheze a náboženského vzdělávání v České republice (směrnice), který poskytne základní orientaci (cíle, obsahy, metody), popis organizační struktury a kompetencí jednotlivých pracovišť apod. Tento dokument bude reflektovat jednak závěry odborné pracovní skupiny, která v letech 2010–2012 shromažďovala a připravovala podklady pro dokument o směřování katecheze v ČR, a jednak podnětné myšlenky Všeobecného direktoria pro katechizaci a ostatních katechetických dokumentů magistéria. Bude se též nahlížet na obdobné pozitivní zkušenosti z jiných zemí a navazovat na Katechetické směrnice ČBK z roku 1994.

Druhou oblastí je trvalá formace učitelů náboženství a všech, kdo se podílejí na katechetické službě. Tuto oblast je třeba systematicky propracovat a vytvořit rámcový program trvalého vzdělávání a formace.

Třetí a nejrozsáhlejší oblastí je tzv. metodické zázemí, které v sobě zahrnuje výuku náboženství na školách a katechezi ve farnostech. Cílem je připravit vzdělávací a katechetické programy a pomůcky (rámcové programy náboženského vzdělávání ve školách, rámcový katechetický projekt farnosti, učebnice, metodické příručky a další pomůcky). Farní programy by se měly věnovat všem skupinám ve farnostech – děti, mládež vč. vysokoškoláků, katecheze dospělých a seniorů, příprava ke svátostem ad.

Je jasné, že potřeby a očekávání lidí v jednotlivých diecézích jsou různé. Proto nelze rozvíjet pouze jeden celonárodní a univerzální model katecheze. Měli bychom mít odvahu koncipovat různorodé způsoby katecheze. Dále je dobré si uvědomit, že ať už budou tyto katechetické programy vypadat jakkoli, neponesou své plody bez naší účasti a našeho přičinění. Všichni totiž neseme odpovědnost za evangelizaci, za katechezi. Tato odpovědnost by nás měla vést k hledání nových podob služby a specifických činností na tomto poli odpovídajících požadavkům dnešní doby. Katechetická sekce ČBK je pověřena koordinací tohoto úsilí, které není možné bez nasazení zástupců těch, kteří se v praxi i teorii těmto oblastem věnují. Uskutečnění plánovaných návrhů si ještě vyžádá mnoho času. Bude to dlouhodobá a složitá cesta, v níž se neobejdeme bez kompromisů, ale věříme, že přispěje k lepší úrovni katecheze a náboženského vyučování u nás. To, na co bychom ovšem měli klást důraz během našeho katechetického úsilí, je důvěra v Boha. Přejeme nám všem, ať se v nové koncepci, o niž usilujeme, odráží především naděje a síla, kterou křesťané čerpají z velikonočního tajemství Kristovy smrti a jeho zmrtvýchvstání.

P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce ČBK
Mgr. Irena Karlová, metodička Katechetické sekce ČBK

Ke stažení: Základní opory katecheze a náboženského vzdělávání v ČR, 214 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011