Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

"Misálky“ pro děti – přehled, recenze, kritéria

Autor: Redakce a spolupracovníci - Číslo: 2013/3 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Osnovy k výuce náboženské výchovy římskokatolické církve v 1.–9. ročníku základní školy pro nepovinný předmět náboženství v základních školách, vydané v roce 2004 Českou biskupskou konferencí, předpokládají, že na tuto výuku bude navazovat katecheze, která uvede děti „do prvků svátků a slavností“ (s. 8–9). Na tuto skutečnost upozorňuje článek „Výklad mše svaté v katechezi dětí dříve a nyní“ (viz Cesty katecheze č. 2/2013, s. 14–17). K takové výchově u nás není vydán žádný závazný či doporučený metodický materiál, proto jsme jako katecheté či rodiče odkázáni na produkci křesťanských nakladatelství či jiných vydavatelů. Ti nabízejí z největší části různé „misálky“ univerzální pro každou nedělní mši svatou; prohlídku kostela a smysl jeho vybavení dětem přibližuje knížka Procházka kostelem (autoři Alois Kánský, Martina Špinková, vydal Doron, 2001); k dispozici jsou i knížky pro ministranty (doporučujeme: REINSBERG, Jiří; KUBALÍK, Tomáš. Knížka pro ministranty. Portál, 1994.)

Účelem tohoto příspěvku je krátce představit dosud vydané „misálky“, a to na základě dvou otázek:

Co misálek dětem či rodičům nabízí?
Jak přispívá k porozumění duchovnímu významu toho, co se při liturgii koná viditelným způsobem pomocí liturgických gest, úkonů či postojů?

REINSBERG, Jiří; BRÁZDOVÁ, Věra. Misálek pro nejmenší. Česká katolická charita v ÚCN, 1969, 16 stran. Nové vydání: 1. vyd., Praha: Portál, 1997, 64 stran.

Původní nestránkované sešitové vydání seznamuje děti s průběhem mše svaté nejprve formou otázek, které směřují k tomu, jak má dítě mši svatou prožívat. Krátké texty, které většinou odpovídají na předcházející otázku, uvádějí, co pro nás koná Bůh a jak mu na to máme odpovědět svojí modlitbou nebo jednáním. Otázky znějí: Co uděláš, když vejdeš do kostela? Co je mše svatá? Co uděláš při svaté oběti? Krátké články ve druhé části misálku jsou nadepsané názvy částí mše svaté: evangelium, obětování, proměňování, sv. přijímání, po sv. přijímání. Texty obsahují opět oba pohledy: co koná Pán Ježíš a jak se k němu připojujeme my.

Dialogická forma by měla v dítěti vzbudit zájem. Texty Jiřího Reinsberga, jednoho z našich znalců liturgie, který byl aktivní v českém liturgickém hnutí již od 40. let minulého století, doprovázejí pastelové ilustrace Věry Brázdové, které jsou po estetické stránce i co do srozumitelnosti velmi zdařilé. Jazyk, který autor užívá, by bylo třeba zaktualizovat. Pojetí misálku a jeho rozsah je však dodnes velmi aktuální a dostačující. U nejmenších dětí podporuje jejich vnitřní vztah k Ježíši při slavení mše svaté.

Text misálku byl až na dvě malé výjimky převzat doslova i do publikace, kterou vydalo v roce 1997 nakladatelství Portál. Úplně bylo změněno pojetí ilustrací. Jejich autorem je Miro Pogran, ilustrace jsou celobarevné, popisné a velmi názorné. Autor se soustředil na liturgická gesta, která koná kněz a věřící, proto byl patrně i rozšířen počet stránek. Misálek tak získal více charakter učebnice. V poslední části je knížka doplněna o modlitby, které „se modlíme při mši svaté“, a o hlavní ústní modlitby. Díky pevné vazbě knížka získala na trvanlivosti.

KAŇA, Jiří; SCHRÖTTEROVÁ, Pavla. Nedělní misálek. 1. vyd., Praha: Portál, 1993, 99 s.

Misálek přibližuje mši svatou dětem staršího předškolního a mladšího školního věku. Krok za krokem popisuje, co se děje a jaký to má smysl a jak se může konkrétně zapojit každý z účastníků mše svaté gesty, úkony a modlitbami. První stránka se obrací přímo k dítěti (jmenuji se…, chodím do kostela…), navazuje odkaz na nedělní oslavu vzkříšení Pána Ježíše Krista a na náš křest (kropenka u vchodu), dále na přítomnost Ježíše ve svatostánku a přítomnost Boží rodiny v našich přátelích. Autor dává dětem nahlédnout i do sakristie a připomíná význam liturgické barvy roucha kněze.

Průběh mše svaté je rozdělen na úvodní obřady, bohoslužbu slova, slavení eucharistie a závěrečné obřady, což odpovídá misálu. Liturgické modlitby během mše svaté jsou vytištěny v plném znění, na ty rozsáhlejší pak text upozorňuje odkazem a jsou umístěny v závěru knížky. Místy jsou tučným písmem přidány modlitby pro děti, kterými se mohou v duchu připojit k modlitbám kněze. Misálek velmi zdařile ilustrovala Jindra Hubková. Ilustrace nejen zobrazují prováděné úkony, ale dávají je i do souvislosti s biblickými událostmi dějin spásy, které jsou zde zpřítomňovány (např. vzkříšení Krista při recitaci tajemství víry). Podobně je ilustrováno i Vyznání víry. Texty nekončí odchodem kněze a ministrantů, ale pokračují slavením vzkříšení Pána Ježíše Krista v rodině slavnostním obědem, neboť Kristus je stále s námi.

Významným dodatkem nedělního misálku je plné znění všech eucharistických modliteb pro mše s dětmi, schválených Kongregací pro svátosti a bohoslužbu dne 3. 10. 1992, č. j. 1653/92 pro užívání ad interim v českých zemích. Autoři napsali i „Slovo pro rodiče“, kde potvrzují účel misálku: sledovat a prožívat mši svatou, aby byly děti snadněji připraveny na plnou účast při jejím slavení včetně svatého přijímání. Výhodou knížky pro pravidelné užívání je i to, že je vázaná.

KAŇA, J. Mše svatá, misálek. 3. vyd., Brno: Kartuziánské nakladatelství, 2001, 31 s.

Výše představená publikace byla patrně i východiskem pro zkrácenou verzi. Jde o sešitek velikosti A6 na křídovém papíře, autorkou nových ilustrací je Iva Fukalová.

Text misálku je výrazně zkrácený, ostatní texty byly „zhuštěny“ i na úkor přehlednosti a byly vypuštěny zejména části, které uvádějí do duchovního významu liturgického konání. Naopak místy jsou tučně vytištěny osobní modlitby, které nepatří k liturgickým a měly by spíše být označeny jako možné návrhy (např. modlitba při odchodu z kostela). Ilustrace jsou omezeny na názorné ukázky liturgických gest a postojů, souvislost s biblickými texty byla vynechána. Sešitek neobsahuje ani dodatek s eucharistickými modlitbami pro mše svaté s dětmi.

PARTMANNOVÁ, I. Můj první misálek. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2012, 16 s.

Kartonové vydání je určeno pro děti předškolního věku. Oboustranné obrázky od Mariky Blaouvé doplňuje jednoduchý text, který přibližuje, co se právě při mši svaté děje, jak se modlí nebo koná kněz a jak máme odpovídat. U některých úkonů je připojen i výklad jejich smyslu. Interaktivním prvkem každé stránky jsou okénka, v nichž se obrázky střídají pomocí otáčení postranního kotouče. Většinou upozorňují na měnící se liturgická gesta a úkony, obsah čtení a místa v kostele během slavení bohoslužby.

Misálek může velmi vhodně posloužit dětem, aby se naučily vnímat dění při mši svaté a postupně mu porozuměly.

Duha: Katolický časopis pro děvčata a chlapce. České Budějovice: Sdružení sv. Jana Neumanna, 2010/2011, č. 13.

Obvyklý A5 formát tohoto časopisu byl otočen na šíř a celý obsah je koncipován jako katechetická pomůcka – průvodce slavením mše svaté pro děti školního věku (přibližně od 9 let). Tomu je přizpůsobena i obrazová část, kterou tvoří fotografie. Celkově je pomůcka velmi přehledná a nápaditě uspořádaná.

Úvodní dvojstrana stručně uvádí do smyslu slavení mše svaté (sloupky po stranách) a přehledným způsobem znázorňuje strukturu jednotlivých částí mše svaté. Obtíží je, že tato struktura a názvy jednotlivých úkonů a modliteb vycházejí z tradičních katechetických pomůcek a již neodpovídají Všeobecným pokynům k Římskému misálu, a to ani v některých názvech, ani v členění. Například název „bohoslužba oběti“ je v misále nahrazen termínem „slavení eucharistie“ (ve schématu je uveden starý název, uvnitř průvodce již nový). Také seznam částí mše svaté je možné pojmout různě. V tomto průvodci je použita téměř nejnižší úroveň, čímž se vytrácí vnitřní jednota a smysl některých z nich (např. misál uvádí jako části slavení eucharistie přípravu darů, eucharistickou modlitbu a obřad přijímání; pomůcka vypočítává dílčí části např. obřadu přijímání a neuvádí jejich vnitřní souvislost). Výraz „homilie“ je nahrazen „kázáním“, které má ale jiný význam i místo v bohoslužebném konání církve. Doporučení pro vnitřní prožívání, která jsou k některým částem mše svaté přidána, mají dítěti pomoci uvědomit si, jaká odpověď je od něj očekávána.

Každá strana průvodce je rozdělena na dvě části. Větší popisuje a barevně odlišuje jednotlivé úkony, gesta i slova kněze či jáhna (je-li přítomen), odpovědi věřících a liturgické modlitby (jsou ztučněny), vysvětluje smysl jednotlivých úkonů a v oválných bublinách přidává odpovídající liturgické postoje. Potíž tkví v tom, že tyto postoje mají svůj duchovní smysl, na základě kterého jsou doporučeny ve Všeobecných pokynech k Římskému misálu, avšak ten připouští i výjimky dle místních zvyklostí. Postoje v průvodci vycházejí pravděpodobně z nějakých místních zvyklostí (např. při modlitbě nad dary, druhá část eucharistické modlitby od tajemství víry). Na bočním pruhu průvodce jsou uvedeny komentáře ke smyslu jednotlivých částí mše svaté s odkazy na Písmo svaté, obsah naší víry, zkušenosti z historie a běžného života. V úplném závěru je přiblížena symbolika postojů. Doplnili bychom, že postoj stání znamená také připojení se k průvodu, jejž konají ti, kteří nás při něm zastupují (např. vstupní průvod).

Průvodce, jejž připravila redakce časopisu Duha v roce 2011, lze určitě doporučit jako vzor pro misálek, který může katecheta zpracovat spolu s dětmi při katechetických setkáních.

Mše svatá. Šestidílný seriál z časopisu Nezbeda, vydal Jiří Brauner, 2002, 16 s.

Sešit formátu A5 na tenčím křídovém papíře si zachoval grafickou úpravu časopisu. Jedná se o komentář k jednotlivým částem mše svaté, který je vhodný pro děti přibližně od deseti let věku. Provedení je celobarevné, texty ilustrují schémata a fotografie. Texty ve žlutém poli mají charakter návodu, jak některé úkony vykonávat (např. kříž), a popisu, jakou mají některé úkony či gesta symboliku (např. sepnuté ruce, stání…). V zeleném poli jsou představeny také liturgické knihy, místa a nádoby, např. kadidlo, kalich apod.

Komentáře v bílém poli objasňují smysl liturgických úkonů. Propojují jednotlivé úkony většinou s naukou o víře, s dalšími úkony ve mši svaté, s duchovním a mravním životem věřícího a výjimečně s biblickými událostmi. V modrém poli se nacházejí komentáře a schémata k liturgickému roku a liturgickým barvám. Pomůcka byla původně zřejmě určena ministrantům, protože na jejích fotografiích až na malé výjimky neobjevíme zástupce celého křesťanského společenství ani děvčata. Její kvalita, nízká cena i dostupnost ji doporučují k širšímu využití při liturgické výchově v katechezi všech dětí.

Shrnutí a návrh kritérií pro přípravu misálků pro děti


Výše uvedené pomůcky poskytují řadu materiálů a podnětů k liturgické výchově dětí. Můžeme na ně nahlédnout také z pohledu mystagogické metody prezentované J. Šlégrem v č. 2/2013 a ilustrované mystagogickým výkladem úkonu kajícnosti a přinášení darů ve 2. a 3. čísle letošního ročníku. Účelem mystagogické metody je, aby se slavení liturgie stalo opravdu nezastupitelným pramenem života z víry. Můžeme se ptát: Naznačují naše pomůcky, že v liturgii slavíme tajemství skrytá v Písmu, která nám však může odhalit jedině Bůh? Když se na některé výše představené misálky podíváme z tohoto pohledu, musíme konstatovat, že jsme zvyklí vycházet spíše ze současné liturgické praxe než z mystagogie, která uchovává pouto s dějinami spásy a uvádí do kontaktu s živým Pánem, který v dějinách zachraňuje. Jestliže je Kristus přítomen v liturgických úkonech, ptá se také dnes své církve: „Chápete, co jsem vám učinil?“ (viz závěr článku Mystagogie jako duchovní výklad liturgie, Cesty katecheze č. 2/2013, s. 18–20).

Máme tedy stále před sebou staronovou výzvu, která se již nezakládá na otázce „Jak co nejlépe pomoci dětem porozumět slavení mše svaté?“, ale zní: Jak pomoci dětem, mladým lidem, dospělým … poznávat tajemství života Ježíše Krista, o němž svědčí Písmo svaté a které slavíme v liturgii? Tato otázka nám poskytuje i základní kritérium pro přípravu pomůcek „na míru“ pro jednotlivce či skupinu, s nimiž pracujeme. Inspirací by nám měl být jednak Všeobecný úvod k Římskému misálu a jednak texty liturgických modliteb (např. preface, úvodní a závěrečné modlitby, eucharistické modlitby apod.). Užitečnou pomůckou jsou i publikace, které se mystagogickým pohledem zabývají.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011