Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Téma ročníku 2014: Věrnost Bohu a člověku

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/1 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Katecheze i náboženské vzdělávání počítají se skutečností, že člověk byl stvořen ve vztahu k Bohu a touha po něm je vepsaná do jeho srdce (srov. KKC, čl. 27). Služba slova v církvi, k jejímž formám patří i katecheze a náboženské vzdělávání, vycházejí z této skutečnosti. Měly by přitom respektovat určité principy, které církev vyjádřila ve Všeobecném katechetickém direktoriu (1971) a posléze ve Všeobecném direktoriu pro katechezi (1997). Významné místo mezi zmíněnými principy zaujímá princip „věrnosti Bohu a člověku“:

    „Pravá katecheze je tedy ta, která pomáhá vnímat Boží aktivitu během celého procesu dozrávání, podporuje prostředí naslouchání, díkuvzdání a modlitby a zaměřuje člověka ke svobodné odpovědi, neboť podporuje jeho aktivní zapojení.“ (čl. 145)

Princip věrnosti Bohu a člověku v katechezi i v náboženském vzdělávání nás zavazuje k tomu, abychom účastníkům našich programů jakéhokoliv věku a stupně zralosti jejich víry umožnili přiměřeným způsobem dojít k poznání obsahu křesťanské víry. To od katechety či učitele náboženství vyžaduje určité dovednosti nejen v oblasti teologické (poznání Boha), ale také komunikativní. Komunikativní dovednost se mj. projevuje volbou vhodné metody, tj. procesu, jakým účastník katechetického programu dospívá k poznávání Božího zjevení a ke své odpovědi na ně. Praktická příloha každého čísla je zaměřena právě na rozvoj komunikativní kompetence katechety a učitele náboženství.

V tomto ročníku vyjdou celkem tři čísla k dílčím tématům:

    Člověk: kým člověk je, co k němu bytostně patří
    Křesťan: podněty k uvádění do života z víry
    Životní styl křesťana: podněty k řešení otázky, jak podporovat život z víry

Ke stažení: priloha_1-2014.pdf, 657 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011