Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Část A: Boží plán spásy v Katechezi dobrého Pastýře

Autor: Marie Zimmermannová - Číslo: 2014/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Petra Bandhauer v závěru svého článku uvádí, že Marie Montessori našla ve svém pojetí náboženské výchovy nejen příznivce, ale i pokračovatele (viz s. 17–21 v hlavním čísle). Patřila k nim i italská biblistka Sofia Cavalletti, která spolupracovala s pedagožkou Giannou Gobbi, a společně vytvořily program Katecheze dobrého Pastýře (dále KDP). Ten je založen na konceptu biblicko-liturgické výchovy dětí a našel své místo i v katechezi s dospělými lidmi. Některé pomůcky, s nimiž se dnes můžeme setkat v programu, vytvořila již Marie Montessori. V tomto příspěvku vám chceme představit práci s jednou ze dvou pomůcek, které slouží k přiblížení Božího plánu spásy a našeho místa v něm.

Cílem práce s pomůckou v dále popsané aktivitě je pomoci dětem, aby objevily, že Bůh je láska: je dárcem našeho světa i života. Každý z nás má své místo nejen v dějinách našeho světa, ale také v Božím plánu se světem, který jeho existenci přesahuje. Chceme posílit a prohloubit vztah mezi dítětem a Bohem Otcem. Navazujeme na předchozí etapu, kdy se dítě nejprve seznámilo s důležitými událostmi Ježíšova života a navázalo k němu vztah jako k dobrému Pastýři, jehož ovčinec je symbolem nebeského království. Ježíš je Synem Otce a objasňuje nám jeho plán s lidmi. Poté, co se dítě setká s Boží láskou, z níž plán spásy vychází, může v modlitbě i ve svém jednání odpovídat na to, co pro nás Bůh vykonal.

Schéma je možné využít i pro starší děti, mladé lidi a dospělé. Můžeme na něm ukázat souvislost dějin spásy a prosby o příchod Božího království a naplňování Boží vůle na zemi. Schéma vede k zájmu o porozumění poslední etapě dějin spásy, tedy o eschatologii. Ukazuje, že věčný život pro nás začíná ve spojení s Bohem již zde, v životě na zemi.

Základní pomůckou k prezentované aktivitě je pás o délce cca 3 m, který je složen ze čtyř různě dlouhých dílů představujících tři etapy dějin spásy: STVOŘENÍ, VYKOUPENÍ A PARUZII.

Ke každé etapě si připravíme pomůcky, které dětem naznačí, co podstatného v jednotlivých etapách Bůh vykonal.

Následující dvě tabulky obsahují informace:

  • 1. pro práci s pomůckou: podklady pro katechezi
  • 2. přehled informací pro výrobu pomůcky

Etapa STVOŘENÍ VYKOUPENÍ PARUZIE
Důležité události Stvoření vesmíru a naší Země a její naplňování Narození, život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista – pravého člověka a Božího Syna Druhý příchod Ježíše Krista a obnovení celého světa v Bohu
Biblické odkazy Gn 1,31–2,4a: První zpráva o stvoření, jejíž poselství vypovídá o tom, že vše, co Bůh stvořil, bylo dobré. Gn 2,4b–25: Druhá zpráva o stvoření vypovídá o tom, že ve středu všeho stvoření je člověk. Ježíšovo narození: Mt 1–2, L 1–2; smrt a vzkříšení: všechna čtyři evangelia 1 K 15,24–28: Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Musí totiž kralovat, dokud Bůh nepodmaní všechny nepřátele pod jeho nohy (srov. Mt 22,44). Jako poslední nepřítel bude přemožena smrt, vždyť ‚pod nohy jeho podřídil všecko‘. Je-li řečeno, že je mu podřízeno všecko, je jasné, že s výjimkou toho, kdo mu všecko podřídil. Až mu bude podřízeno všecko, pak i sám Syn se podřídí tomu, kdo mu všecko podřídil, a tak bude Bůh všecko ve všem. J 17,3: A život věčný je v tom, že poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Poselství Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi a vše, co ji naplňuje. Vše, co Bůh stvořil, je dobré: je krásné, radostné a plné pokoje. Bůh stvořil člověka ke svému obrazu. Narodil se Spasitel. „Proč hledáte mezi mrtvými toho, který je Živý?“ Paruzie bude tehdy, až Bůh bude všechno ve všem. Naše existence dostane novou kvalitu, budou naplněny všechny dobré touhy lidského srdce. Kde je Bůh všechno ve všem, a všechno v nás, jsme v jednom těle, těle Kristově, v němž radost jednoho údu je radostí všech ostatních údů, jako utrpení jednoho údu bylo utrpením všech údů.
Bůh vždy jedná jako první! Bůh jedná v celých dějinách lidstva (ve světě a v každém člověku). Ten, na koho Bůh pohlédl a miluje ho, se podílí na jeho věčnosti. Člověk svým jednáním odpovídá na Boží lásku.
Odpověď v modlitbě a při slavení liturgie Všímáme si krásy stvořeného světa a děkujeme za ni. Eucharistická modlitba – díkuvzdání Modlitba Otče náš: Přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Vyznání víry: Očekáváme vzkříšení mrtvých a život budoucího věku.
Chválíme Boha za jeho plán s lidstvem.
Souvislost s lidskými touhami a potřebami Potřeba někam patřit.
Potřeba milovat a být milován.
Potřeba poznat smysl života a setkat se s tím, který nás přesahuje. Přání setkat se znovu s milovanými lidmi; tušení nějakého soudu, před kterým musí můj život obstát; očekávání konečné spravedlnosti, touha po pravdě a pravém štěstí.
Doporučené články Stvoření – návrh praktické práce s Biblí, Vytyčení základních přístupových cest k hlubšímu vnímání tajemství Ducha Svatého Pojem eucharistie v katechezi – 1. část Aby Bůh byl všechno ve všem
Tabulka 1: Podklady pro katechezi o Božím plánu spásy

Etapa: STVOŘENÍ VYKOUPENÍ PARUZIE
Délka pásu: cca 1,5 m cca 1,5 m cca 0,5 m cca 0,5 m
Pás: barva jednotlivých částí tmavě modrá béžová/světle hnědá žlutá bílá
Časové údaje (pro katechezi nejsou nutné; užitečné mohou být pro děti ve výuce náboženství pro jejich představu) 13 700 000 000 (vznik vesmíru)
4 600 000 000 (vznik sluneční soustavy)
do 4 000 000 000 (vznik zemské kůry)
do 65 000 000 (rostliny, živočichové)
do 570_000_000 rozšíření života na souši
2–3 000 000 člověk
krátce před rokem 0 (narození)
po roce 30 (smrt a vzkříšení)
do dnešních dnů – formování a růst církve
počátek s příchodem Božího království
čas dovršení zná jen nebeský Otec: Mt 24,36: O tom dni a hodině nikdo neví, ani andělé nebes, ani Syn, jenom sám Otec.
Pomůcky: Bible, obrázky planet; malý glóbus nebo obrázek Země;
obrázky nebo ukázky hornin
tři skupiny obrázků: první organismy ve vodě a rostliny;
živočichové; lidé (lepší než obrázky jsou přímo ukázky rostlin)
kalich a patena;
kříž se vzkříšeným Ježíšem;
svíčky
zeměkoule se žlutým křížem přes ni (naznačuje obnovu všeho v Bohu)
Zeměkoule může být 3D nebo 2D.
Velké karty A3 s textem na různých podkladových barvách a různou barvou písma KDYŽ BŮH STVOŘIL SVĚT, VYPLNIL HO NÁDHERNÝMI VĚCMI, ABY JE DAROVAL ČLOVĚKU. O DĚJINÁCH OBDAROVÁNÍ ČLOVĚKA BOHEM VYPRÁVÍ BIBLE. KDYŽ BŮH NAPLNIL ZEMI, OBLOHU A MOŘE NEJROZMANITĚJŠÍMI DARY PRO ČLOVĚKA, DAL MU ZE SVÉ VELKÉ LÁSKY DAR JEŠTĚ VĚTŠÍ: DRUHÉ LIDI. PO OBDAROVÁNÍ ČLOVĚKA ROZMANITÝMI VĚCMI, ZVÍŘATY I LIDMI JAKO JEHO SPOLEČNÍKY MU BŮH DÁVÁ NEJVĚTŠÍ DAR SVÉ LÁSKY: DAR SEBE SAMÉHO V OSOBĚ JEŽÍŠE KRISTA. TENTO DAR JE URČEN VŠEM LIDEM, VŠECH DOB I MÍST AŽ DO DOBY, KDY BŮH BUDE VŠECHNO VE VŠEM A JEHO KRÁLOVSTVÍ NEBUDE MÍT KONCE.
tmavě modrý papír, bílé písmo nebo bílý papír a modré písmo béžový podklad a černé písmo žlutý papír s červeným písmem bílý papír s červeným písmem
Tabulka 2: Informace k přípravě pomůcky
Poznámka: Délku pásu můžete přizpůsobit prostorovým možnostem. Délka jednostlivých dílů nesouvisí s délkou historického období.

Návrh scénáře a metodické poznámky:

S mladšími dětmi, které jsou již obeznámeny s hlavními událostmi Ježíšova života:


Děti přibližně po šestém roce věku uvádíme do Božího plánu spásy postupně. Při představování jednotlivých darů dáváme dětem příležitost k odpovědi a tím je uvádíme do děkovné modlitby: Bůh nám daroval velké dary. – Co mu na to chceš říci? V jednotlivých setkáních představíme nejvýše jednu etapu dějin spásy. Je třeba si připravit řadu obrázků ke každé skupině darů, nejlépe každý obrázek samostatně.

  • 1. krok: Připomeneme si Pána Ježíše, kterého poslal mezi nás lidi Bůh Otec. Když se Ježíš stal člověkem, mluvil často o svém Otci. Chtěl, abychom poznali jeho lásku k nám a opětovali ji. Víme, co všechno pro nás udělal? Píše o tom Bible – Boží slovo zapsané pro nás. Uslyšíme, co pro nás Bůh vykonal, a sami si to znázorníme, abychom to dobře viděli. Rozvineme před dětmi připravený pás a na jeho začátek položíme otevřenou Bibli na první kapitole knihy Genesis. Pomalu vyprávíme podle první zprávy o stvoření (Gn 1). Postupně předkládáme dětem skupiny obrázků, aby si udělaly představu, co Bůh stvořil. Děti přikládají obrázky na pás, vždy do části, kam patří. Ve vhodné chvíli vyprávění přerušíme, aby se děti mohly zastavit a prohlédnout si přiložené obrázky. Pozveme je k modlitbě: Toto vše učinil Bůh pro nás. Co mu na to chceš říci? Děti mohou své modlitby zapsat na lístky papíru a přiložit je k obrázkům. Podněcujeme je, aby děkovaly konkrétně: např. Děkuji za šípky, protože mi z nich maminka vaří léčivý čaj. Po naplnění jedné části pásu (modré, hnědé) obrázky přečteme dětem text z velké karty.
  • 2. krok: Při prvním setkání pracujeme výše naznačeným způsobem jen potud, pokud jsou děti zapojeny. Jinak práci přerušíme a vyzveme děti k volnému kreslení, co se jim ve stvořeném světě líbí. Obrázky pak můžeme přiložit na pás. Jinou variantou může být natištění textu z velké karty formátu A4. Děti mohou text opisovat na své papíry a ozdobit jej. Těmto aktivitám dáme dostatek času, aby sloužily k vnitřní meditaci dětí. Snažíme se při tom o ticho nebo alespoň nehlučnou atmosféru.
  • 3. krok: Druhou etapu – Vykoupení – uvedeme textem napsaným na velké kartě. Děti vzpomínají, co vše Ježíš prožil. Na pás položíme kříž se Vzkříšeným Kristem – vrcholným darem Boží lásky. Ježíš odešel po svém vzkříšení k Otci, ale zůstal také s námi v podobě chleba a vína, proto položíme na pás kalich a patenu. Rozsvítíme svíčky. Co tento obraz dětem připomíná? Počkáme, až si děti vzpomenou na oltář při mši svaté. Na něm také bývá kříž a rozsvícené svíce a kalich s patenou, které jsou připraveny k Ježíšově hostině. Hovoříme s dětmi o tomto daru. Opět je vyzveme k odpovědi a představíme jim eucharistickou modlitbu (nejlépe ve verzi pro mše s dětmi).
  • 4. krok: Tří etapu – Paruzii – uvedeme v souvislosti s Božím královstvím. Boží království trvá věčně a my jsme do něho pozváni. Připomeneme si některá jednoduchá podobenství o Božím království (z Mt 13) a dáme je do souvislosti s textem na kartě. Dále můžeme navázat modlitbou Otče náš a zakončit písní, např. Království své dá on chudým (Hosana 1, píseň 108); Až jednou přijdem před tvou tvář (Hosana 1, píseň 14); Až se čas naplní (tamtéž, č. 15); Až zazní hlas zvonů (tamtéž, č. 16), Bože, Otče na nebi (tamtéž, č. 23) aj.

Se staršími dětmi:


Celé schéma tří etap v dějinách spásy můžeme představit najednou a postupně v jeho rámci do nich zařazovat další známé události z dějin spásy, a to i z dějin církve a z vlastního života. Zdůrazníme myšlenku jednoty Božího plánu spásy, jehož jsme se stali účastníky ve svém křtu, a také skutečnost, že Bůh je vždy první, který jedná, a my na jeho jednání odpovídáme vírou. Toto poznání a jeho přijetí by nás mělo uchránit od křesťanství založeného na „výkonnosti“ a úsilí o dobro, které zakládáme jen na vlastních schopnostech a píli.

S mladými a dospělými můžeme uvedené schéma propojit s výkladem prvních tří proseb modlitby Otče náš, který najdete v následujícím příspěvku.


Obsah uvedené metodiky inspirované programem KDP odpovídá kérygmatickému modelu katecheze rozšířenému o liturgickou výchovu. V tomto modelu není prvořadé naučit se „pravdy k věření“ nebo „přikázání, která je nutné respektovat“, ale vyzývá ke svobodné komunikaci s Bohem, k odpovědi víry. Jde o vyprávění dějin spásy, které pokračují dodnes, jsou slaveny v liturgii a vstupují do našeho života (respektive my vstupujeme do nich). Víra pak není chápána jako souhlas s naukou, ale jako spojení/vztah s osobami Boží Trojice a se společenstvím lidí.


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011