Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Číslo 2010/2: Katechumenát

Editorial

Vážení čtenáři!

Katechumenát má většina křesťanů správně spojený s uváděním dospělých lidí do křesťanského života v církvi. Možná ale i některé naše čtenáře překvapí, že katechumenát je současnou katechetikou považován za vzor každé katecheze. Proto se články tohoto čísla budou dotýkat obou pohledů na katechumenát, na tuto starobylou a zároveň velmi moderní instituci církve.

Katechumenát vznikl koncem 2. století a v plném rozsahu byl obnoven Druhým vatikánským koncilem. Historický pohled spolu s aktuálním pojetím katechumenátu v našich současných podmínkách představuje Aleš OPATRNÝ. Biskup Václav MALÝ a Helena JOHNOVÁ svědčí o své zkušenosti s katechumenátem, zvláště o tom, že uvedení dospělého člověka do křesťanského života není jen otázkou vyučování křesťanské nauky, ale podstatnou roli v něm hraje nejnáročnější úkol – pomoci nově pokřtěnému „zakořenit“ v místním společenství křesťanů. S tím je spojena řada obtíží. Na jednu z nich – rozličnost v náboženské zkušenosti – upozorňuje Martin SEDLOŇ. Další obtíží může být požadavek, aby zájemce o křest změnil svůj přístup k životu podle Ježíše Krista. S tím souvisí hodnoty, které vyznává naše společnost. Určité porovnání postojů křesťanů a ostatních členů společnosti k vybraným hodnotám nabízí sociolog Martin VÁVRA. Jeho sonda by mohla naznačit, v jakém ohledu klade, či neklade obrácení se ke Kristu nároky na katechumena.

Katechumenát je vzorem každé katecheze, a to zvláště těch, kteří byli pokřtěni, uvedeni do praxe církve, avšak nebyli evangelizováni. Nedospěli k důvěrnému osobnímu vztahu k Bohu a církev nevnímají jako společenství či domov, kde by na sebe vzali díl zodpovědnosti a služby. Těmto křesťanům by měla být nabídnuta iniciační katecheze, která má po katechetické stránce stejný účel jako katechumenát. O inspiraci katecheze katechumenátem pojednává André FOSSION. Téma je doplněno podněty pro praxi: Petr CHALUPA se zabývá uváděním dětí do četby Bible, Lenka JEŘÁ ŘÁ BKOVÁ se věnuje Vyznání víry v katechezi a Marie ZIMMERMANNOVÁ uvedení svátosti křtu do souvislosti s biřmováním v katechezi připravující mladé lidi ke slavení této svátosti. Doplňkem k tématu je SLOVNÍČEK odborných výrazů souvisejících s křesťanskou iniciací a druhá část cyklu Symboly v katechezi, ve které Radek MARTINEK představuje symboly víry prvních křesťanů v záchranu Boží.

Marie Zimmermannová
 

Slovo biskupa


O čem to spolu rozmlouváte?


Otevíral jim oči (recenzováno)


Vypravovali, jak ho poznali


Ze zahraničí


Informace – inzerce


Obrazové pomůcky© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011