Cesty katecheze - časopis pro katechetiku a náboženskou pedagogiku

Hlavní menu:

Ukázky užití aktivizačních metod při výuce náboženství v základní škole

Autor: Pavel Lazárek - Číslo: 2012/2 (Praktická příloha (volná příloha časopisu))

Následující ukázky zpracoval autor článku „Metody vedoucí k rozvoji kritického myšlení“ P. Pavel Lazárek jako inspiraci a praktický návod, jak použít aktivizační metody RWCT ve výuce náboženství. Témata ukázkových hodin jsou vybrána náhodně z osnov pro výuku náboženství, vydaných ČBK v roce 2004. Praktickým ukázkám předchází celkový přehled o:


Plánování vyučovací hodiny


Před hodinou

  MOTIVACE

  Proč je toto téma významné?
  Jak souvisí s tím, co již žáci znají a co se budou učit?
  Jaké příležitosti ke kritickému myšlení téma nabízí?

  CÍLE

  Co konkrétního se žáci naučí a čemu porozumí?
  Jak žáci naloží s novými poznatky, k čemu konkrétně je využijí?

  NEZBYTNÉ PŘEDCHOZÍ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

  Co musejí žáci předem vědět, aby pro ně hodina měla smysl?

  HODNOCENÍ

  Jaké můžeme získat důkazy o tom, že se žáci něčemu naučili?

  POMŮCKY A ČASOVÉ ROZVRŽENÍ

  Jak časově rozvrhneme jednotlivé činnosti a jak rozdělíme pomůcky podle činností?

  TÝMOVÁNÍ

  Do jakých skupin žáky rozdělíme?

Vlastní hodina

  EVOKACE

  Jak žáky povedu, aby formulovali otázky a sami si stanovili cíle učení?
  Jak zjistím jejich dosavadní znalosti o tématu?

  UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

  Jakým způsobem budou žáci zkoumat téma hodiny, její obsah?
  Jak budou sledovat, zda a jak obsahu rozumí?

  REFLEXE

  Jak žáci použijí obsah a smysl toho, co se naučili?
  Jak je povedu k tomu, aby uvažovali o tom, co nového se dozvěděli, aby hledali odpovědi na otázky, které i po hodině zůstaly nezodpovězené, a aby řešili to, co jim není jasné?

  ZÁVĚR

  K jakým závěrům bychom měli dospět?
  Jaké další učení může tato hodina vyprovokovat?
  Do jaké míry je žádoucí vyřešit společně předložený problém?
  Co by měli žáci zvládat, když projdou učebním celkem, jehož součástí je proběhlá vyučovací hodina?

Po hodině

  DALŠÍ VÝSLEDKY

  Jaké další učení může tato hodina vyvolat?
  Co by měli žáci zvládat, když projdou učebním celkem, jehož součástí je i nyní plánovaná hodina?

Během výchovně-vzdělávacího procesu nepracujeme jen s reflexí žáka, ale sledujeme, zda námi naprojektovaný postup byl efektivní, v čem máme rezervy, co by bylo vhodné či dokonce nutné změnit… Učitel hodnotí sebe sama jako nezbytnou součást učebního procesu.

Použitá literatura: STEELOVÁ, J. L. – MEREDITH, K. S. – TEMPLE, C. – WALTER, S. Plánování vyučovací hodiny. Příručka VI. kurzu RWCT. 1998.

Praktická ukázka č. 1 pro 3. ročník


Téma: Pán Ježíš chce být hostem u Zachea

Vyučovací jednotka: 1 vyučovací hodina
Celník Zacheus
Touha Zachea setkat se s Ježíšem
Zacheus mění svůj život
Ježíšova láska k člověku

Cíle: Žák:
 • vyjádří vlastními slovy změnu Zacheova života po setkání s Ježíšem (k);
 • vysvětlí od čeho byl Zacheus osvobozen (k);
 • uvědomí si, že Bůh přijímá každého člověka takového, jaký je, a svou láskou ho mění (a);
 • vysloví své názory a připomínky k danému tématu (k);
 • zamýšlí se, v čem je Zacheovi podoben (k);
 • vyjádří se k nároku přijímat a milovat každého člověka (p).
Poznámka: zkratka (k) označuje kognitivní cíl (co mají žáci poznat); (a) označuje afektivní cíl a (p) psychomotorický cíl.
Didaktické pomůcky: sešit, psací potřeby, kartičky s rolemi

Metody: brainstorming, vyprávění, inscenační metoda hraní rolí, kladení otázek

Metodický postup: Žáky seznámíme s tématem a cíli hodiny.

EVOKACE (10 min.)
Brainstorming: Žáci sdělují svoje představy o celníkovi (jak vypadá, jak chodí oblečený a co je náplní jeho práce). Představy žáků můžeme zaznamenat na tabuli a následně porovnat a doplnit s realitou v době, kdy žil Zacheus.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (25 min.)
Vyprávění:

Ježíš procházel Jerichem. Tam žil ceník Zacheus. Byl velmi bohatý. Lidé ho však neměli rádi. Byl by rád viděl Ježíše, ale pro množství lidí nemohl. Byl totiž malé postavy. Proto běžel napřed na místo, kudy musel Ježíš procházet. Tam se vyšplhal na fíkovník. Když přišel Ježíš k tomu místu, zůstal stát, pohlédl nahoru a řekl: „Zachee, pojď dolů! Dnes musím zůstat ve tvém domě.“ Zacheus rychle slezl dolů. Radoval se, že Ježíš chce být jeho hostem. Avšak druzí, kteří to viděli, se bouřili: „Vešel jako host k hříšníkovi!“ Zacheus řekl Ježíšovi: „Polovinu svého majetku dám chudým, a jestli jsem někoho o něco ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně.“ Ježíš mu řekl: „Dnes přišla do tohoto domu spása. Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.“

Hraní rolí: Žákům se rozdají kartičky s rolemi:
 • Ježíš
 • Zacheus
 • apoštolové
 • lidé
 • já (zbývající žáci představují každý sám sebe v davu lidí)
Každý žák se vžije do role, kterou dostal. Zbývající žáci se snaží hrát svoji autentickou roli v davu lidí. Žáci po krátké přípravě zahrají příběh o Zacheovi, tak jak jej pochopili. Učitel dohlíží na průběh scénky. Následně se několika žáků zeptá, jak se v dané roli cítili.

REFLEXE (10 min.)
Učitel rozdělí žáky do tří skupin a každá skupina bude mít za úkol odpovědět na jednu otázku:

 • Jaký byl Zacheus před setkáním s Ježíšem?
 • Jak se Ježíš choval k Zacheovi?
 • Jak jednal Zacheus po setkání s Ježíšem? Co způsobilo tu změnu?
Žáci z ostatních skupin mají možnost doplnit odpovědi a vyslovit své připomínky k danému tématu. Za domácí úkol mají žáci přemýšlet, v čem se podobají nebo by se chtěli podobat Zacheovi.


Praktická ukázka č. 2 pro 3. ročník


Téma: Bůh nás miluje, proto nám odpouští

Vyučovací jednotka: 1 vyučovací hodina

Odpuštění jako výzva
Snaha být lepším
Příběh „O otci a jeho dvou synech“
Svátost pokání a smíření

Cíle: Žák:

 • vyjádří vlastními slovy důležitost odpuštění v našem životě (k);
 • stručně reprodukuje příběh „O otci a jeho dvou synech“ (k);
 • uvědomí si, že Bůh přijímá každého znovu a znovu, aby mu byly odpuštěny hříchy (a);
 • vysloví své názory a připomínky k danému tématu (k);
 • zamýšlí se, v čem je podoben prvnímu nebo druhému synovi (k).

Didaktické pomůcky: sešit, psací potřeby, kartičky s příběhem

Metody: brainstorming, vyprávění, výklad, kladení otázek

Metodický postup: Žáky seznámíme s tématem a cíli hodiny.

EVOKACE (15 min.)
Žáky posadíme do kruhu tak, aby na sebe vzájemně dobře viděli a mohli tak diskutovat. Ptáme se:

 • Co si představíte pod pojmem ODPUŠTĚNÍ?
Každý žák má možnost ostatní seznámit se svým příběhem, ať vlastním nebo ze svého okolí, kdy někomu odpustil nebo odpuštění sám na sobě pocítil.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (25 min.)
Žáky rozdělíme do menších skupin po čtyřech (podle počtu žáků) a požádáme je, aby poskládali dějovou linii příběhu o otci a dvou synech z přiložených kartiček.
Poté, co je příběh poskládán, požádáme jednotlivé skupiny, aby vždy kousek příběhu přečetly.

Ukázka zpracování rozstříhaného příběhu „O otci a jeho dvou synech“
viz přiložený soubor pdf níže.

Formou výkladu zdůrazníme obsahový význam příběhu, který nám ukazuje, jak je Bůh dobrý a milosrdný. Na každého z nás čeká, aby nám mohl odpustit naše hří-chy a viny. My k Bohu přicházíme, litujeme svých hříchů a prosíme ho o pomoc, abychom mohli být lepší.

REFLEXE (5 min.)
V této fázi si ověříme, jak žáci učivo pochopili. Rovněž se jich zeptáme, jestli je tento příběh inspiroval k odpuštění nebo vyjasnění sporů, které dosud sami nevyřešili.

Praktická ukázka č. 3 pro 7. ročník


Téma: Skutky lásky

Vyučovací jednotka: 1 vyučovací hodina

Skutky Boží lásky
Skutky lidské lásky
Příklady osobností

Cíle: Žák:

 • zamýšlí se na důsledky lidské lhostejnosti, která vede k utrpení (k);
 • uvede příklady skutků lidské lásky a jejich provázanost s láskou Boží (a);
 • vyjmenuje některé významné představitele a světce, kteří zasvětili svůj život pomoci druhým (a);
 • zamýšlí nad důsledky dobra ve světě (k).

Didaktické pomůcky: sešit, psací potřeby, tabule, křída, média (televize, rozhlas, internet), literatura

Metody: ilustrační metoda (kresba), diskuse, kolečko

Metodický postup: Žáky seznámíme s tématem a cíli hodiny.

EVOKACE (10 min.)
Žákům rozdáme čtvrtky papíru. Požádáme je, aby na ně nakreslili to, co pro ně charakterizuje „skutek lásky“.
Vybereme některé obrázky a ptáme se žáků, proč zvolili daný motiv, co je k tomu vedlo, co chtěli kresbou sdělit.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (25 min.)
Žáky posadíme do kruhu tak, aby na sebe dobře viděli a mohli komunikovat tváří v tvář. Následně mezi ně položíme obrázky, které se týkají látky. Uvedeme téma „skutky lásky“ a s žáky diskutujeme o pomoci druhým lidem, kteří trpí hladem, žízní, jsou smrtelně nemocní, uvězněni, a o pomoci, kterou jim můžeme poskytnout.
V žácích se snažíme utvářet zodpovědné postoje sounáležitosti, aby nezůstali lhostejní ke svým bližním a k utrpení ve světě.
REFLEXE (10 min.)
Náhodným kladením otázek si ověříme nově získané vědomosti žáků, které jsou zaměřeny především na budování jejich postojů.
Za domácí úkol mají žáci vyhledat pomocí médií a literatury osobnosti, které jsou nám příkladem blíženecké lásky; jednu z nich si vybrat a stručně ji charakterizovat v úvodu následující hodiny náboženství.

Praktická ukázka č. 4 pro 8. ročník


Téma: Svědomí a odpovědnost

Vyučovací jednotka: 1 vyučovací hodina

Co je to svědomí
K čemu svědomí je
Výchova svědomí a péče o ně
Zodpovědnost – za sebe, za druhé
Morální dilema

Cíle: Žák:

 • objasní pojem svědomí (k);
 • analyzuje vztah mezi vlastním svědomím a situací, kdy se rozhoduje pro mravně dobrý nebo špatný čin (a);
 • posoudí důvody jednání člověka na vytvořené kazuistice (a);
 • zamýšlí se nad důsledky svého jednání (k);
 • přijme skutečnost, že je odpovědný za své jednání a jeho důsledky pro sebe i své okolí (p);
 • vysloví své názory a připomínky k danému tématu (k).

Didaktické pomůcky: sešit, psací potřeby, mikrofon

Metody: pětilístek, situační metoda, analýza případu, brainstorming, kolečko

Metodický postup: Žáky seznámíme s tématem a cíli hodiny.

EVOKACE (10 min.)
Pětilístek:

Žákům je zadán stěžejní pojem „svědomí“ a jejich úkolem je vytvořit pětilístek.
V pětilístku žáci vyjádří své představy.

Ukázka pětilístku
svědomí
čisté, jasné
burcuje, napomíná, vyčítá
jasný kompas v těle
světlo
svědomí
bojácné, skryté
radí, ponouká, hodnotí
ukazatel správné cesty života
maják

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (25 min.)

Vysvětlení pojmu:

Svědomí je nejtajnější střed a svatyně člověka; v ní je sám s Bohem, jehož hlas mu zaznívá v nitru. Mravní svědomí je úsudek rozumu, kterým lidská osoba poznává mravní jakost konkrétního činu.
U sv. Pavla je to pojem pro vnitřní hlas korekce dobra a zla.
Svědomí je hodnotící systém našeho myšlení a jednání.

Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin. Ze zadané věty dotvoří příběh.
  1. skupina – Nález kabelky s peněženkou (velký obnos peněz) a s doklady
  2. skupina – Prodavačka se splete a vrátí kupujícímu o 200 Kč víc.
  3. skupina – Kamarádka bere drogy.
  4. skupina – Řidič způsobí dopravní nehodu.

Nyní následuje analýza vytvořeného případu (příběhu). U každého příběhu je nutné zdůraznit zodpovědnost v rozhodování a poukázat na rozhodování v časové tísni.

Vysvětlení pojmu: Morální dilema je situace, kdy se střetávají různé hodnoty (mohou být i pozitivní). Dilemata mají více řešení, a proto je nutné:
 • formulovat možná východiska;
 • pojmenovat své pozice;
 • odkrýt konflikty hodnot;
 • zamyslet se nad vlastní motivací;
 • jednat s ohledem na dlouhodobý cíl.

Vysvětlení: Výchova svědomí je celoživotní úkol. Rozumová výchova učí ctnostem, chrání před strachem, sobectvím a pýchou. Výchova svědomí zaručuje svobodu a plodí pokoj v srdci.

Formování svědomí (brainstorming): Žáci mohou vyslovit, co je napadne. Ostatní hlasují, zda s tím souhlasí či nesouhlasí.

Poruchy formace svědomí:
 • úzkostlivé
 • laxní
 • různě deformované (zraněné, necitlivé…)

REFLEXE (10 min.)
Kolečko: Žákům klademe otázky. Odpovídat může jen ten, kdo má mikrofon. Otázky se týkají vědomostí, názorů, praktických dovedností.
Příklad otázek:

 • K čemu člověk potřebuje svědomí?
 • Jak může být jeho svědomí narušeno?
 • Uveď příklad morálního dilematu.
Žákům dáme prostor pro dotazy a připomínky.

Praktická ukázka č. 5 pro 9. ročník


Téma: Někdy také můžeš potkat bolest

Vyučovací jednotka: 1 vyučovací hodina

Bolest – její charakteristika, druhy
Kde se mohu s bolestí setkat
Reakce Pána Ježíše na bolest druhých (mladík z Naimu, Jairova dcera, ochrnulý muž na lůžku, uzdravení slepého, uzdravení malomocných)
Jak se chovat k lidem, kteří prožívají bolest
Jak snášet vlastní bolest

Cíle: Žák:

 • charakterizuje druhy bolesti (k);
 • vysvětluje, v čem může být bolest pozitivní a v čem negativní (k);
 • objasní změny v chování člověka s bolestí (a);
 • analyzuje vlastní prožitek bolesti (a, p);
 • vysloví své názory a připomínky k danému tématu (k).

Didaktické pomůcky: sešit, psací potřeby

Metody: volné psaní, T-graf, pětilístek, práce s textem, analýza případu

Metodický postup: Žáky seznámíme s tématem a cíli hodiny.

EVOKACE (10 min.)
Volné psaní:

Úkol: Žáci v pěti minutách do sešitu formou volného psaní napíšou:

 • kdy prožili nějakou bolest;
 • kdo (co) jim v té chvíli nejvíce pomohl(o) bolest překonat;
 • koho si přáli mít u sebe.
V následujících pěti minutách tři dobrovolníci přečtou svůj příběh.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU (25 min.)

Vysvětlení: Bolest – nepříjemný subjektivní pocit doprovázený objektivními projevy (naříkání, bledost aj.).
Druhy:
 • somatická (tělesná – bolest kolene)
 • psychogenní (např. bolest ze smrti někoho blízkého)
 • psychosomatická (např. žaludeční vředy)
 • akutní (bolest břicha při zánětu slepého střeva)
 • chronická (u starých lidí bolest kloubů)
T-graf
Žáci vytvoří T-graf na tabuli.

Ukázka T-grafu
Čím můžeme zmírnit bolest bližních Čím můžeme zvýšit bolest druhých
úsměvem
pohlazením
dobrým slovem
zájmem o druhého
nasloucháním
uchopením za ruku
rozhovorem
úctou k člověku, který trpí
netečností
necitelností
nezájmem
zraňujícím slovem
pohrdáním
hrubým zacházením
nedůvěrou
bagatelizací bolesti


Práce s textem:

Žáci jsou rozděleni do pěti skupin. Každá skupina dostane text s příběhem z Písma svatého, kdy Pán Ježíš pomáhá trpícím lidem. Žáci mají za úkol vybrat z textu vhodné slovní obraty vystihující chování Pána Ježíše k těmto lidem.

REFLEXE (10 min.)
Žáci vytvoří pětilístek na pojem „bolest“. Více si tak uvědomí, co pro ně bolest znamená, jak ji sami vnímají a že je potřeba druhým lidem v bolesti pomáhat.

Ukázka pětilístku
bolest
ostrá, krutá
unavuje, oslabuje, trápí
pepř a sůl života
výzva
bolest
nesnesitelná, otupující
souží, svazuje, bodá
krutá přítelkyně, která neopouští
oheň
bolest
všudypřítomná, nenáviděná
zatěžuje, zraňuje, radí
nůž bodnutý do těla
sopka

Ke stažení: Ukázka zpracování rozstříhaného příběhu - příloha k praktické ukázce č. 2 pro 3. ročník, 122 kB


© Redakční systém: Webdesignum 2009 - 2011